Search form

Mbụlembu 6

Ụgbo Nowa

1Tọ dụ iya bụ, madzụ wata ọka shi eje eje lẹ mgboko; l'aanwụshiru whẹ ụnwu-nwada. 2Ụnwu Chileke lee ẹnya whụ l'ụnwu-nwada madzụ l'amakaa ụma; whẹ je ahọta-gee ndu dụ whẹ ree lụlahaa. 3Onye-Nwe-Ọha sụ: “Ume mu ta anọgbuduru madzụ l'ime jeye lẹ gbururu, o noo nkele iwhe madzụ bụ, bẹ bụ anụ ẹhu mmaanụ. Watalẹwho ntaa; iwhe l'ọo-nọ-beje bụ ụkporo awha ugbo ishii.”

4Nteke ono bẹ ndu mkparawa nọkwadu lẹ mgboko; nọdukwa iya whọ kwasẹru. Nteke ono bụru nteke ụnwu Chileke watarụ anọ alarụ ụnwu-nwada madzụ l'ụlo, whẹ nwụshiaru whẹ ụnwu. Ọgbo mkparawa bụ ndu a marụ ẹwha whẹ l'oge ndụ-ichee l'ọkpehu, dụ whẹ nụ.

5Onye-Nwe-Ọha bya elee ẹnya whụ g'ejo-ememe madzụ habe shii lẹ mgboko; l'iwhe l'agbajẹ madzụ l'uche ntekenteke bụ ọriri ome ejo-iwhe. 6Onye-Nwe-Ọha tsọo áwhụ lẹ ya meru madzụ dobe lẹ mgboko; o ghua ya eghu shii l'ime obu. 7Onye-Nwe-Ọha sụ: “Mu l'e-me tẹ madzụ ono, mu meru tọhu lẹ mgboko. Madzụ l'a-tọhu, anụ atọhu, iwhe l'awụ l'ẹwho atọhu, ẹnu l'ewhe l'eli atọhu; o noo nkele ọo awhụ tsọru mu lẹ mu meru whẹ.” 8Ọle Nowa bẹ tụbaru Onye-Nwe-Ọha l'obu.

9Ọ waa bụ akọ ẹhu Nowa.

Nowa bẹ bụ onye, dụ chịriri, bụru onye ụta l'adụa lẹ ndzụ iya lẹ ndu nteke ono yẹle Chileke tụkwaawho ọli. 10Nowa bẹ nwụtaru ụnwegirima unwoke ẹto, ẹwha whẹ bụ Shemu mẹe Hamu mẹe Jafẹti.

11Nteke ono bẹ mgboko mebyishihuwaru l'ẹnya nke Chileke; ọ bụru iwhe ọkpehu bẹ jifutaru iya nụ. 12Chileke bya awhụ gẹ mgboko mebyishihuberu nkele madzụ nọ lẹ mgboko mebyishigewaru onwowhe. 13Ọo ya bụ Chileke sụ Nowa: “Mu chịpyawaru iya l'ime obu mu lẹ mu l'e-me tẹ madzụ l'owhu tọhu, o noo nkele iwhe jiru mgboko bụ iwhe ọkpehu; ọ bụru madzụ bẹ kparụ iya nụ. Sụa, mu l'e-mebyishi madzụ; mebyishia mgboko. 14Ọo ya bụ, gude oshi gofa kụa eze ụgbo, gụ ekebushia ya ekebushi t'o nwegeeru ime mkpu, gụ egude ụ̀nwù dachishia ime iya mẹ azụ iya. 15Ọ waa gẹ l'ịi-kụ ụgbo ono ndọwa: Ogologo iya l'a-dụ ụkporo nji-ẹka ugbo iri l'ise; ọsa iya adụ ụkporo nji-ẹka ugbo labọ lẹ nji-ẹka iri; eli iya adụ ụkporo nji-ẹka ugbo labọ lẹ nji-ẹka iri. 16Gụ akuchia ya akuchi; tukobefua ya iwhe dụ nji-ẹka lanụ l'eli iya. Ii-ye iya mgbo lẹ mgburẹku, kụa ya t'ọ dụ mkpokfu ẹto. 17Mu l'e-me t'utso bya lẹ mgboko bya erigbushikota iwhe nọ ndzụ, nọ lẹ mkpula igweli, mbụ iwhe lile, e meru ememe, l'atụ ume. Iwhe lile, nọ lẹ mgboko l'a-bụru kpurupyata. 18Ọle gụbedua bẹ mu lẹ ghu l'a-gba ndzụ; gụ abahụ l'ụgbo ono; gụ l'ụnwu ghu mẹe nyee ghu mẹe unyomu ụnwu ghu whẹ. 19Gụ ahọo iwhe lile, nọ ndzụ ẹbo-ẹbo okee lẹ nyee; wobata l'ime ụgbo ono; dobe whẹ ndzụ tẹ whẹ nọkube ghu. 20Ẹnu, l'ewhe l'eli l'a-dụ ẹbo-ẹbo l'ụdu iya l'ụdu iya byakfuta ghu; ụnwu anụmanu yẹle anụ, l'awụ l'ẹwho adụkwawho ẹbo-ẹbo l'ụdu iya l'ụdu iya byakfuta ghu; gụ edobekotagezhia whẹ ndzụ. 21Gụ abya ahọo nri l'asalaa ya l'asalaa ya dobe t'ọ bụru nri, unu lẹ whẹ l'e-rije.”

22Nowa mekotagezhia iwhe lile ono ẹgube Chileke sụru t'o mee ya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index