Search form

Mbụlembu 7

Utso

1O noo ya, Onye-Nwe-Ọha bya asụ Nowa: “Bahụ l'ime ụgbo ono, gụ lẹ ndibe ghu l'owhu, o noo nkele ọo gụbedua kpụ bụ onye dụ chịriri, mu whụwaru l'ọgbo ọwa. 2Họta anụ, l'ẹte asọ nsọ ẹsaa ẹsaa okee lẹ nyee; l'ụdu iya l'ụdu iya. Gụ ahọta anụ, l'aasọ nsọ ẹbo-ẹbo okee lẹ nyee; l'ụdu iya l'ụdu iya. 3O nokwawho gẹ l'ịi-họta ẹnu ẹsaa ẹsaa oke lẹ nyee; l'ụdu iya l'ụdu iya; dobe whẹ ndzụ lẹ mgboko. 4Ujiku ẹsaa ntaa bẹ mu l'e-me tẹ mini chịgba mgboko; ụkporo abalị ugbo labọ; eswe l'ẹnyashi, gude mebyishikota iwhe lile, nọ ndzụ, mu meru lẹ mgboko.”

5Nowa bya emekotagezhia iwhe lile ono ẹgube, Onye-Nwe-Ọha sụru t'o mee ya.

6Nowa bẹ nọwaru ụnu awha l'ụkporo awha ugbo iri nteke utso ono byarụ lẹ mgboko. 7Nowa yẹle ụnwu iya mẹe nyee ya mẹe unyomu ụnwu iya whẹ bahụ l'ime ụgbo ono gude gbalaarụ utso ono. 8Anụ, l'ẹte asọ nsọ mẹe ọwhu, l'aasọ nsọ mẹe ẹnu mẹe iwhe l'awụ l'ẹwho; 9dụ-gee ẹbo-ẹbo okee lẹ nyee tsoru Nowa bahụ l'ime ụgbo ono, ẹgube Chileke kfuru iya Nowa t'ọ dụ. 10A nọlewho ujiku ẹsaa, utso ono bya lẹ mgboko.

11L'awha kwe Nowa ụnu awha l'ụkporo awha ugbo labọ, g'ọnwa nke ẹbo dụlewho l'abalị iri l'ẹsaa gẹdegede bẹ ọgba mini ime ime alị gbafushihuru; a gụhashia ẹnya mini, dụ l'akpamigwe ghebekota ọnu. 12Igweli chịa mini ebee-ebee lẹ mgboko; ụkporo abalị ugbo labọ, eswe l'ẹnyashi.

13Nowa yẹle ụnwu iya, bụ Shemu mẹe Hamu mẹe Jafẹti mẹe nyee ya mẹe unyomu ụnwu iya whẹ ẹto tụko bahụkota l'ime ụgbo ono mbọku ono. 14Anụ ẹgbudu l'ụdu iya l'ụdu iya mẹe élwù l'ụdu iya l'ụdu iya mẹe iwhe lile, l'awụ l'ẹwho l'ụdu iya l'ụdu iya mẹe ẹnu l'ụdu iya l'ụdu iya, mbụ iwhe lile, furu ẹba; tsoru whẹ bahụ. 15Iwhe lile, e meru ememe, nọ ndzụ, l'atụ ume dụ-gee ẹbo-ẹbo okee lẹ nyee tsoru Nowa bahụ l'ụgbo ono. 16Iwhe bahụru l'ime ụgbo ono bụkota okee lẹ nyee iwhe lile, nọ ndzụ; ẹgube ono, Chileke sụru Nowa t'ọ dụ. E megee; Onye-Nwe-Ọha guchia ụgbo ono; guburu Nowa whẹ ye l'ime iya.

17Utso ono gbakọta ụkporo abalị ugbo labọ lẹ mgboko. Mini ono l'aka shii eje eje, bya etsee ha l'eli; palia ụgbo ono oroke-imeli-imeli, ụgbo ono l'ese l'eli. 18Mini ono l'etselewho kụlakula lẹ mgboko; ụgbo ono l'esewhe l'eli mini ono. 19Mini ono l'etselewho aka shii eje eje lẹ mgboko; tụko ugvu, dụkota igwe lẹ mkpula gbamikota. 20Mini ono bya etsee gude nha-ọkpa iri l'ise kakọta ugvu l'eli. 21Iwhe lile, nọ ndzụ, l'eme ụkporo lẹ mgboko nwụshihukota, mbụ-zhia ẹnu mẹe élwù mẹe anụ-ẹgbudu mẹe iwhe e meru ememe, kụru lẹ mgboko yẹle madzụ. 22Iwhe lile, nọkota l'eli mgboko, nọ ndzụ, l'atụ ume l'imi nwụshihukota. 23Iwhe lile, nọ ndzụ, nọkota lẹ mgboko bẹ Chileke meru tẹ whẹ bụru ọzara-l'ukpo, mbụ-zhia madzụ mẹe anụ mẹe iwhe l'awụ l'ẹwho mẹe ẹnu, l'ewhe l'eli. Ọ bụleruwho Nowa kpụ mẹe iwhe tso iya nọdu l'ime ụgbo ono bẹ wafụru nụ.

24Utso ono dọru lẹ mgboko nọo ụkporo abalị ugbo ẹsaa l'abalị iri.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index