Search form

Mbụlembu 8

Alala Utso ono

1Ọle Chileke nyatalẹru-a Nowa mẹe anụ-ẹgbudu mẹe élwù ono, whẹ l'iya nọkota l'ime ụgbo ono. Chileke bya emee tẹ whẹrewhere wata ewhewhe lẹ mgboko; mini ono wata alabọ. 2A guchishia ọgba-mini ime ime alị, bya aguchishia ẹnya-mini akpamigwe. Mini ono, l'achị nụ chị-buhu. 3Mini ono l'alabọ-zhiewho lẹ mgboko eje eje. A nọlewho ụkporo abalị ugbo ẹsaa l'abalị iri, mini ono labọwaa shii. 4Ọnwa ẹsaa dụlewho l'abalị iri l'ẹsaa, eze ụgbo ono see je atukoru l'ugvu Araratu. 5Mini ono l'alabọ-zhiewho eje eje jeye l'ọnwa nke iri. Ọ bụru l'abalị mbụ l'ọnwa iri b'e beberu whụa ọnunu-swọngu-swọngu ugvu ono ẹnya.

6A nọlewho ụkporo abalị ugbo labọ; Nowa bya agụhaa windo ụgbo ono, ọ kụru. 7Ọ bya atụhaa egbe-nwọku ẹka, o whefu; je etsoru erwuwhe l'imeli jeye mini ono tashịhu lẹ mgboko. 8Ọ bya atụhaa ndo ẹka, o whefu jeshia t'ọ marụ mini ono; ọ tahụ-gewaru l'eli mgboko. 9Ndo ono ta awhụ ẹka l'ọo-dzọbe ọkpa, o noo nkele mini dụkwadu-a l'eli mgboko. Ọo ya bụ, o whewhu azụ jekfu Nowa l'ụgbo ono. Nowa machịa ẹka nwụta ndo ono nwụba-whu azụ l'ime ụgbo ono. 10Ọ bya anọo ujiku ẹsaa ọdo, o shikwa l'ụgbo ono tụhaa ndo ono ẹka ọdo, o whefu. 11Ndo ono lwata l'urwẹnyashi iya takpụru mkpẹekwo ólivu ọwhuu l'ọnu. Nowa marụ lẹ mini bẹ tahụwaru nụ lẹ mgboko. 12Ọ nọfua ujiku ẹsaa ọdo; ọ tụhaa ndo ono ọdo; o whefu. Ndo ono te ewhewhuhe azụ ọdo lwakfuta iya.

13O be gẹ Nowa gbarụ ụnu awha l'ụkporo awha ugbo iri lẹ nnanụ; g'ọnwa mbụ dụ l'abalị mbụ bẹ mini ono tahụ-gewaru lẹ mgboko. Nowa bya awhụliberu iwhe e gude kuchia ụgbo ono, bya awhụ l'eli mgboko kpọwaru nkụ. 14O be g'ọnwa ẹbo dụ l'ụkporo abalị l'abalị ẹsaa; alị kpọ-gewaa nkụ ree.

15Oo ya bụ, Chileke sụ Nowa: 16“Unu lụfuta l'ime ụgbo ono; gụ lẹ nyee ghu mẹe ụnwu ghu mẹe unyomu ụnwu ghu whẹ, bụ ndu gụ lẹ whẹ tụkoru nọdu. 17Chịfutakota iwhe lile, nọ ndzụ, tso ghu nọdu l'ẹka ono bụ iya bụ ẹnu mẹe anụ mẹwaro iwhe lile, l'awụ l'ẹwho. Chịfuta whẹ tẹ whẹ bya azụshia ụnwu zụ-jia mgboko shi nno kabaa l'igwe.”

18Ọo ya bụ, Nowa bya eshi l'ụgbo ono lụfuta yẹle ụnwu iya mẹe nyee ya mẹe unyomu ụnwu iya, bụ ndu whẹ l'iya tụkoru nọdu. 19Anụ l'owhu mẹe iwhe lile, l'awụ l'ẹwho mẹe ẹnu l'owhu mẹwaro iwhe lile, l'eme ụkporo lẹ mgboko shikota l'ụgbo ono wụfutakota l'ụdu iya l'ụdu iya.

20Nowa bya atụaru Onye-Nwe-Ọha ẹnya-mgbẹja. Ọ họta anụ, l'ẹte asọ nsọ yẹle ẹnu, l'ẹte asọ nsọ, gude gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ọkpokota-iwhe-ọku l'owhu l'ẹnya-mgbẹja ono. 21Onye-Nwe-Ọha bya anụa mkpọ ngwo-ẹja ono, l'atsọ g'ọo gụnu, o kfua l'ime obu iya sụ: “Mu ta abyadụ l'egudebaa okfu ẹhu madzụ tụa alị ọnu ọdo. Mu makwarụ-a lẹ wata nteke madzụ bụ nwata bẹ iwhe l'ọonoje-zhiawho arị l'obu iya bụlewho ejo-iwhe. Mu ta abyadụ l'emebyishibaa iwhe lile, mu meru ememe, nọ ndzụ ọdo ẹgube-ẹ, mu meru iya.

22“Jeye gẹ mgboko l'a-nọ-beru bẹ

oge ọkobe iwhe l'alị l'a-dụ, oge akpata iya adụ.

Oge oyi l'a-dụ, oge okpomọku adụkwawho.

Ọnanwu l'a-dụ, udzumini adụkwawho.

Eswe l'a-dụ, ẹnyashi adụkwawho.

Ọ tọ byadụ l'a-nọnyaa dubuhu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index