Search form

Mbụlembu 9

Ọgbandzu Chileke yẹle Nowa

1Tọ dụ iya bụ, Chileke bya agọru ọnu-ọma nụ Nowa yẹle ụnwu iya sụ whẹ: “Unu zụ̀a azụ̀zù kabaa l'igwe, unu zụ̀a zụ̀-jia mgboko. 2Ụnwu anụmanu, nọkota lẹ mgboko mẹe ẹnu, l'ewhe l'eli mẹe iwhe lile, l'awụ l'ẹwho mẹe ẹma lile, bu lẹ mini bẹ egvu unu l'e-gudeshije, ẹhu anmakọta whẹ anma nteke whẹ whụru unu. Gẹ whẹ ha b'e yekotaru unu l'ẹka. 3Iwhe lile, nọ ndzụ, l'eme ụkporo l'a-bụru unu nri, oshi-ọmi abụru unu nri. Iwhe ono g'ọ ha bẹ mu nụkotaru unu.

4“Ọle t'unu be erijekwa iwhe nọ ndzụ, bụ iya bụ iwhe mmee nọkwadu l'ẹhu. 5Ndzụ unu bẹ mu l'a-jị ajị iya. Anụmanu -gbua madzụ bẹ mu l'a-jị iya ajị iya. Madzụ -gbua madzụ ibe iya, mu ajịkwaa ya whọ ajị iya.

6“Onye gburu madzụ bẹ

bụkwawho madzụ l'e-gbu yẹbedua.

O noo lẹ Chileke meru madzụ,

ọ dụ gẹ Chileke dụ.

7“A -bya l'unubẹdua, unu zụ̀a azụ̀zù ka l'igwe, unu abakashịhu dzuru mgboko.”

8Chileke bya asụ Nowa yẹle ụnwu iya, bụ ndu whẹ l'iya tụkoru nọdukota: 9“Ntaa bẹ mu l'unu mẹe ẹpa unu ndu ọwhu l'e-je abya l'iwhu gbawarụ ndzụ. 10Iwhe nọ ndzụ, unu lẹ whẹ shi tụko nọdu bẹ mu lẹ whẹ gbakwaruwhọ ndzụ bụ iya bụ: ẹnu mẹe élwù mẹe anụ-ẹgbudu. Iwhe lile ono, unu lẹ whẹ kpakọru shi l'ụgbo fụta, mbụ iwhe lile, nọ ndzụ, e meru eme lẹ mgboko. 11Mbẹdua l'unubẹdua gbaakwaru ndzụ. A ta abyadụ l'e-gudebaa utso rigbushia iwhe nọ ndzụ ọdo. Utso, l'e-mebyishi mgboko-o l'owhu ta abyahẹ l'agbabaa ọdo.”

12Chileke sụ: “Ọ waa iwhe l'a-nọ egoshi ọgbandzu ono, mu l'unu gbarụ mẹe ọwhu mu l'iwhe nọ ndzụ, unu l'iya tụkoru nọdu gbarụ, mbụ ọgbandzu ono, l'a-dụ rwua l'ọgbo ọwhu l'e-je abya l'atatiwhu: 13Mu dobewaru evu-mini mu l'akpamigwe. Ọo-nọ egoshi ọgbandzu ono, mu lẹ mgboko l'owhu gbarụ. 14Nteke mu meru t'igweli kpua ekpukpu, evu-mini fụta l'urwukpu; 15mu anyata ọgbandzu ono, mu l'unu gbarụ mẹe ọwhu mu l'iwhe lile, nọ ndzụ l'ụdu iya l'ụdu iya gbarụ nke ọwhu bụ lẹ mini ta abyadụ l'abyabaa utso bya erigbushia iwhe nọ ndzụ ọdo. 16Iwhe bụ-zhia nteke evu-mini fụtaru l'urwukpu bẹ mu l'a-whụ iya nyata ọgbandzu tututu-mịmimi ono, mụbe Chileke mẹe iwhe nọ ndzụ l'ụdu iya l'ụdu iya, e meru eme lẹ mgboko-o gbarụ.”

17O noo ya, Chileke sụ Nowa: “O noo iwhe l'a-nọ egoshi ọgbandzu ono, mu l'iwhe lile, nọ ndzụ lẹ mgboko-o gbarụ.”

Ụnwu Nowa

18Ụnwu Nowa, shi l'ụgbo ono lụfuta bụ Shemu mẹe Hamu mẹe Jafẹti. Hamu bụ nna Kenanu. 19O noo unwoke ẹto, Nowa nwụtaru ndono. Ọ bụru l'ẹka whẹ bẹ madzụ shi bakashịhu dzuru mgboko l'owhu.

20O noo ya, Nowa bụ onye l'akọ iwhe l'alị. Ọ ya bụ onye ivurụzo kọru mgbu vayịnu. 21O rwua ujiku lanụ, ọ ngụa mmẹe, shi l'akpụru vayịnu iya ono. Ọ wata iya ome l'ẹnya; ọ gbarụ ọto zẹe azẹe l'ụlo-ẹkwa iya. 22Hamu, bụ nna Kenanu je awhụa nna iya l'ẹka ọ gba ọto. O jeje ekfuaru iya unwune iya labọ ọwhu, nọ l'etezhi. 23Ọo ya bụ, Shemu yẹle Jafẹti chịta ẹkwa wukobegee onwowhe l'ukuvu, kpọo l'azụ l'azụ je awhụ-kpua ya nna whẹ ono, gba ọto. Whẹ wochagee iwhu ewocha tẹ whẹ ba awhụ nna whẹ l'ẹka ọ gba ọto.

24Mmẹe ono korohulewho Nowa l'ẹnya, o zhilihu. Ọ bya achọfuta iwhe nwa iya nke nwata meru iya. 25Ọ sụ:

“Kenanu bẹ bụakwa onye a tụru ọnu!

Ọo-bụru ohu, ẹnya kagee

alwalwa l'ẹka unwune iya nọ.”

26Ọ sụkwawho:

“T'e tua Onye-Nwe-Ọha, bụ

Chileke nke Shemu ẹwha!

Tẹ Kenanu bụkwaru ohu Shemu!

27Tẹ Chileke mee tẹ Jafẹti saa ọsa!

Tẹ Jafẹti buru l'ụlo-ẹkwa Shemu!

Tẹ Kenanu bụfukwaruwho ohu iya!”

28G'utso ono byageeru bẹ Nowa nọfuaru ụkporo awha ugbo iri l'ẹsaa l'awha iri. 29Mkpakọ awha, Nowa nọru bụ ụnu awha ugbo labọ l'ụkporo awha ugbo ẹsaa l'awha iri, tẹmenu ọ nwụhu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index