Search form

Livitikọsu 1

Ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku

1Onye-Nwe-Ọha bya agbaku Mósisu oku bya eshi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko kfuru yeru iya sụ: 2“Kfuru ụnwu Ízurẹlu sụ whẹ agha: ‘Onye l'ime unu l'ewota ngwo-ẹja abya ọnu Onye-Nwe-Ọha, t'onye ọbu kpụtakwa eswi iya, ọdua l'ọo atụru iya m'ọ bụ eghu iya bya anụ iya.

3“ ‘Ọ -bụru l'ọo eswi bẹ onye ọbu l'anụ t'ọ bụru ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, t'onye ọbu kpụtakwa oke-eswi l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu, bya anụ l'ọnu Ụlo-ẹkwa ndzuko nggẹ Onye-Nwe-Ọha anata iya. 4T'onye ọbu byabẹ anụ ọbu, ọ nụru t'ọ bụru ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono ẹka l'ishi. Aa-nata iya t'ọ kfụru l'ọzori onye ọbu bụru iwhe l'ee-gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji onye ọbu metagbaberu. 5Ya anọdu l'iwhu Onye-Nwe-Ọha gbua oke-eswi ono. Ụnwu Érọnu, bụ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ewhegbakota mmee ya mgburumgburu l'ẹnya-mgbẹja, dụ l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono. 6T'ọ swakwaa anụ ono akpọ, bushia anụ iya nwịrinwiri. 7Ụnwu Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke abya akpọbe ọku l'ẹnya-mgbẹja ono, doo ya nkụ rinaa. 8Ụnwu Érọnu ono, bụ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke eworu mbubu anụ ono mẹe ishi iya mẹe ẹ̀bà iya doo rii lẹ nkụ, e yeru l'ọku ono, a kpọberu l'ẹnya-mgbẹja ono. 9Ẹwho anụ ono yẹle ẹka iya mẹe ọkpa iya bẹ onye ono l'e-gude mini saa asa. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke atụko anụ ono l'owhu kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja ono, t'ọ bụru mgbẹja a kpọkotaru ọku, mbụ mgbẹja, a kpọru ọku, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree.

10“ ‘Nteke bụ l'ọo eghu, ọdua l'ọo atụru bẹ onye ọbu gude abya ọgba ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, t'ọwhu l'oo-gude gbaa ya bụkwaru okee ya, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu. 11T'o gbukwaa ya l'ụzo isheli ẹnya-mgbẹja ono l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha. Ụnwu Érọnu, bụ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ewhegbakota mmee anụ ono l'ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu. 12T'onye ono bushia anụ ono nwịrinwiri. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke abya achịru yẹle ishi iya mẹe ẹ̀bà iya doo ya rii l'eli nkụ, e yeru l'ọku ono, a kpọberu l'ẹnya-mgbẹja ono. 13Ẹwho anụ ono yẹle ẹka iya mẹe ọkpa iya bẹ onye ono l'e-gude mini saa asa. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke atụko anụ ono l'owhu kpọkota ọku l'ẹnya-mgbẹja ono, t'ọ bụru mgbẹja, a kpọkotaru ọku, mbụ mgbẹja, a kpọru ọku, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree.

14“ ‘Ọ -bụru l'ọo nwẹnu bẹ onye ọbu gude abya ọgbaru Onye-Nwe-Ọha ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono, t'ọ bụkwaru ndo, ọdua ya abụru kparakụ bẹ l'oo-gude bya. 15T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke nwụta iya bya l'ẹnya-mgbẹja ono, swị-bufu iya ishi, kpọo ya ọku l'ẹnya-mgbẹja ono. Ya ahaa mmee ya t'ọ lashịa l'agụga ẹnya-mgbẹja ono. 16Ya ewofu ẹkpala iya yẹle nkeke lẹ mbyambya, dụ iya nụ wụshia lẹ mgboro ẹnya-mgbẹja ono, dụ l'ụzo ẹnyanwu-awata, mbụ l'ẹka ono, l'aawụshije ntụ. 17T'o shi l'akwẹka iya labọ lafua ya t'o gheru ọnu. Ọle t'ọ bọ lajahụkwa iya ẹbo t'ọ nọdu iche iche. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke akpọo ya ọku l'ẹnya-mgbẹja, mbụ l'eli nkụ ono, e yeru l'ọku ono, t'ọ bụru mgbẹja, a kpọkotaru ọku, mbụ mgbẹja, a kpọru ọku, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index