Search form

Livitikọsu 10

Anwụhu Nedabu yẹle Abyihu

1Nedabu yẹle Abyihu, bụ ụnwu Érọnu bya ewota iwhe whẹ l'agụjeru ọku ye l'ẹhu l'ẹhu, bya agụru ọku ye iya, yekwa iya whọ ụ̀nwù-isẹnsu. Obenu l'ọku ono whẹ gude bya l'iwhu Onye-Nwe-Ọha ono bụ ọku l'adụa nsọ, mkpata iya bụ lẹ Onye-Nwe-Ọha ta asụdu tẹ whẹ gude iya bya l'iwhu iya. 2O noo ya, ọku shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ bụru whaa bya ekegbushia whẹ, whẹ nwụshihu l'iwhu Onye-Nwe-Ọha l'ẹka ono. 3Tọ dụ iya bụ, Mósisu sụ Érọnu: “Ọo ya bụ iwhe ọbu, Onye-Nwe-Ọha shi ekfu ama ẹka nteke ono, ọ sụru: ‘Tẹ ndu l'abya mu ntse kwabẹje mu ugvu lẹ mu dụ nsọ, mu je l'e-me tẹ ndu Ízurẹlu l'owhu whụkota ọdu-biribiri nkemu.’ ” Érọnu dalẹwho shịikfuu.

4Mósisu bya ekua Mishẹlu yẹle Ẹ́luzafanu, bụ ụnwu Úziyẹlu. Úziyẹlu ono bụ nwune nna Érọnu. Ọ sụ whẹ: “Unu kpọkilitaru ntse bya apata odzu abụbu unu whẹ pafụ l'atatiwhu ụlo-nsọ, parụ je l'azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa.” 5Ọo ya bụ, whẹ je awọ ẹka l'uwe mkpẹelanu whẹ pata whẹ pafụ l'azụ ẹka ono, ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ẹgube Mósisu sụru tẹ whẹ mee ya.

6Mósisu sụ Érọnu yẹle ụnwu iya, bụ Eliyéza mẹe Itama: “Unu ba ahakwa ẹgbushi, dụ unu l'ishi t'ọ yagashịhu ayagashịhu, unu eje alakakwa uwe unu, ọdua bẹ unu l'a-nwụhukwa, Onye-Nwe-Ọha atukoshi ndu Ízurẹlu l'owhu oke ẹhu-eghughu iya. Ọo ụnwunna unu bụ iya bụ ọzo-ụlo Ízurẹlu gẹ whẹ ha l'a-rya ẹkwa ndu ono ọku ono, Onye-Nwe-Ọha kegbushiru. 7Unu ba alụfukwa alụfu l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, ọdua bẹ unu l'a-nwụshihukwa nkele Onye-Nwe-Ọha wụru unu mmanụ l'ishi.” Whẹ mee gẹ Mósisu kfuru whẹ.

Nsọ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke

8Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Érọnu sụ iya: 9“Tẹ gụbedua l'ishi onwoghu gụ l'ụnwu ghu ba angụjekwa mmẹe m'ọ bụ iwhe-angụngu ọdo, l'eme l'ẹnya nteke unu l'abahụ lẹ Ụlo-ẹkwa ndzuko, ọdua bẹ unu l'a-nwụshihukwa. O noo gẹ l'ọo-dụ ndono bụru iwhe a tọru unu ọkpa iya jeyewaro, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. 10Unu wokahujekwa iwhe dụ nsọ yẹle iwhe l'adụa nsọ. Unu ewokahuje iwhe l'aasọ nsọ yẹle iwhe l'ẹte asọ nsọ. 11Unu ezhije ụnwu Ízurẹlu iwhe bụ iwu ono g'ọ ha, bụ ọwhu Onye-Nwe-Ọha shi l'ẹka Mósisu tụaru whẹ.”

12Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya ekfuru yeru Érọnu yẹle ụnwu iya ndu ọwhu whuduru nụ, bụ Eliyéza yẹle Itama; sụ whẹ: “Unu wota ngwo-ẹja nri, whuduru nụ lẹ ngwo-ẹja ono, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha. Unu anọdu lẹ mgboro ẹnya-mgbẹja ria ya. Ọle t'unu be eyekwa iya iwhe l'ekoje buredi, nkele ọo ngwo-ẹja, dụ nsọ shii b'ọ bụ. 13Unu nọdukwa l'ẹka dụ nsọ ria ya, o noo nkele ọo oke, rwuberu ghu nụ, bya erwube ụnwu ghu lẹ ngwo-ẹja ono, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha. Ọ kwa nno bụ g'a tụru mu iya l'iwu. 14Gụbedua gụ l'ụnwu ghu unwoke mẹe ụnwu ghu ụnwanyi l'a-tajẹ ǹdụ́ anụ ono, e gude gbaa ẹja amama yẹle ụtakfu ọkpa iya ono, a nụru unu anụnu. Ẹka unu l'a-nọduje ata iya bụ l'ẹka mmerwu l'adụa. Ọo iwhe a nụru unu t'ọ bụru oke, rwuberu ghu nụ, rwube ụnwu ghu; mbụ iwhe shi l'iwhe ụnwu Ízurẹlu gude gbaa ẹja ẹhu-guu. 15Ụtakfu anụ ono, a nụru unu yẹle ǹdụ́ iya ono, a marụ amama bẹ whẹ l'e-yekobeje ẹba anụ ngwo-ẹja ono, l'aakpọ ọku wota t'a maa amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja amama. Ọo-bụru nke gụ l'ụnwu ghu, bụru oke, rwuberu unu jeyewaro ẹgube Onye-Nwe-Ọha kfuru iya.”

16Mósisu bya akpaa ishi g'e meru eghu whọ, e gude agba ẹja iwhe-dụ-ẹji, ọ chọfuta l'a kpọru iya ọku. Ẹhu ghulahaa ya eghu l'ẹka Eliyéza yẹle Itama nọ bụ iya bụ ụnwu Érọnu ọwhu nọkwadu ndzụ. Ọ sụ whẹ: 17“?Ọo gụnu meru unu ta anọdu l'ụlo-nsọ taa anụ ono, e gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ono, eshi ọ bụ iwhe dụ nsọ shii, tẹmenu ọ bụru iwhe a nụru unu t'unu gude vufu ejo-iwhe, igwe-ọha meru, shi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji whẹ l'iwhu Onye-Nwe-Ọha? 18Eshi-ọwhu mmee anụ ono l'ẹte abahụa l'ụlo-nsọ bẹ unu gege anọdu l'ụlo-nsọ taa anụ ono gẹ mu sụru t'e meje iya.”

19Érọnu sụ Mósisu: “Leduwho l'ọo ntanụ-a bẹ whẹ gbarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja iwhe-dụ-ẹji whẹ yẹle ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku whẹ, ẹgube iwhe-e bya adakfutawa mu. Ọ -bụkwanu lẹ mu tarụ anụ, e gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ono ntanụ-a; Onye-Nwe-Ọha ?ọ g'anata mu-a?” 20Mósisu nụlewho iwhe ono, o kfuru, ẹwho ji iya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index