Search form

Livitikọsu 11

Nri, l'aasọ nsọ yẹle nri, l'ẹte asọ nsọ

(Dit. 14:3-21)

1O noo ya, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: 2“Unu kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Ọ waa bụ anụ, unu l'e-rije l'iwhe bụ anụ, nọ lẹ mgboko: 3Unu tajẹ iwhe bụ anụ, nweru njakata-ọkpa bụru anụ, l'anwafụtaje nri tawhu azụ l'iwhe bụ anụ l'owhu. 4O nwekwaruwho ndu ọwhu l'anwafụtaje nri tawhu azụ, ọle whẹ te enwedu njakata-ọkpa, bya enwekwaruwho ndu ọwhu nweru njakata-ọkpa, ọle whẹ ta anwafụtajedu nri tawhu azụ. Unu ba atajẹkwa ndu ono. Unu ba atajẹkwa anụ ịnya-kamẹlu, o noo nkele ọonwafutaje nri tawhu azụ, ọle o to nwedu njakata-ọkpa. Unu sọjekwa iya nsọ. 5Unu ba atajẹkwa anụ nchi-ọ̀gbà, o noo nkele ọonwafutaje nri tawhu azụ, ọle o to nwedu njakata-ọkpa. Unu sọjekwa iya nsọ. 6Unu ba atajẹkwa anụ nggama, o noo nkele ọonwafutaje nri tawhu azụ, ọle o to nwedu njakata-ọkpa. Unu sọjekwa iya nsọ. 7Unu ba atajẹkwa anụ ezhi, o noo nkele o nweru njakata-ọkpa, obenu l'ọo tọ nwafụtajedu nri tawhu azụ. Unu sọjekwa iya nsọ. 8Anụ ono g'ọ ha bẹ unu l'ẹte atajẹdu anụ whẹ, ẹhu unu te edenyi l'odzu whẹ. Unu sọjekwa whẹ nsọ.

9“Ọ waa ọwhu unu l'a-tajẹ l'iwhe bụ anụ, bu lẹ mini ndọwa: Unu tajẹ iwhe bu lẹ mini, nweru mkpọ́ yẹle ọwhu nweru ẹkiri, m'o bu l'eze-ẹnyimu; m'o bu l'ọnu-iyi. 10Ọle iwhe bu l'eze-ẹnyimu mẹe l'ọnu-iyi, mbụ-zhia iwhe nọ ndzụ, bu lẹ mini, to nwe mkpọ́, to nwe ẹkiri; g'ọ ha bụkwaru unu iwhe l'aasọ oyi. 11Eshi-ọwhu ọ bụru unu iwhe l'aasọ oyi, t'unu ba atajẹkwa anụ iya, odzu iya abụkwaruwho unu iwhe l'aasọ oyi. 12Iwhe lile, bu lẹ mini, to nwe mkpọ́, to nwe ẹkiri t'unu sọjekwa iya oyi.

13“Ọ waa bụ ẹnu ọwhu unu l'a-nọ asọ oyi. Unu ba atajẹkwa anụ whẹ ata nkele ọ bụ iwhe l'aasọ oyi. Anụ ọbu bụ ugo, udele, udele-ojii, 14egbe, agụ-ivu l'ụdu iya l'ụdu iya, 15ụwhegu l'ụdu iya l'ụdu iya, 16-18mgbashị-ujiku l'ụdu iya l'ụdu iya, ẹnu gọlu, ụkpo-ngwere l'ụdu iya l'ụdu iya, iyi-kpororo, ugo-mini, 19eze-ọku-eswi-ụda, apyarụ-n-whọko l'ụdu iya l'ụdu iya, ovu mẹe ụtsu-nwankụta.

20“Iwhe bụ ogu, furu ẹba gude ọkpa ẹno eje ije, t'unu sọjekwa iya oyi. 21Ọle a bya l'ogu ono, furu ẹba, gude ọkpa ẹno eje ije ono, ọwhu unu l'a-tajẹ bụ ọwhu nweru ọgbatingu, l'oogudeje akfụ nkfụ. 22Ọwhu unu l'a-tajẹ l'ime whẹ bụ igube l'ụdu iya l'ụdu iya, okee-mkpakparatsụ l'ụdu iya l'ụdu iya, egidi l'ụdu iya l'ụdu iya mẹe mkpakparatsụ l'ụdu iya l'ụdu iya. 23Iwhe bụ ogu ọdo, furu ẹba gude ọkpa ẹno eje ije, t'unu sọjekwa iya oyi.

24“Ụnwu iwhe ono l'e-me, unu abụru ndu l'aasọ nsọ. Onye ẹka iya denyiru l'odzu iya l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye ọochi abya. 25Onye patarụ odzu iya l'a-sa uwe iya asa, bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 26Iwhe bụ anụ, nweru akọkpa to nwe njakata-ọkpa mẹe anụ, l'ẹte anwafụtaje nri tawhu azụ, t'unu sọjekwa iya nsọ. Onye ẹka iya denyiru l'odzu iya l'a-bụru onye l'aasọ nsọ. 27Iwhe bụ anụ, nweru ọkpa ẹno, l'akọbeje nvọ akọbe eje ije t'unu sọjekwa iya nsọ. Onye ẹka iya denyiru l'odzu iya l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 28Onye patarụ odzu iya l'a-sa uwe iya asa, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. Unu sọjekwa anụ ono g'ọ ha nsọ.

29“A -bya l'anụ, l'awụ l'ẹwho, ndọwa bụ ndu ọwhu unu l'a-nọ asọ nsọ: ụwhegu, okerekfu, ngwere l'ụdu iya l'ụdu iya, 30agụlo, awala, aghụ, oruvuru mẹe oguba-mbalamba. 31Unu sọjekwa anụ ono g'ọ ha nsọ l'iwhe bụ anụ, l'awụ l'ẹwho. Onye ẹka iya denyiru iya nteke ọ nwụhuru anwụhu l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 32Iwhe bụ iwhe ọ dapyabẹru nteke ọ nwụhuru anwụhu bụakwa iwhe l'aasọ nsọ m'ọ bụ iwhe e gude oshi mee m'ọ bụ uwe m'ọ bụ akpọ anụ m'ọ bụ ẹda ukpo, mbụ-zhia iwhe bụ arya, e gude eme iwhe. T'e dekwaa arya ọbu edee lẹ mini, ya abụru iwhe l'aasọ nsọ jeye chi ejihu, tẹmenu a tụrwua ya. 33O -nweru ọwhu dabarụ l'ime ite-ụrwa, iwhe lile, dụ l'ime ite ono l'a-bụkotakwa iwhe l'aasọ nsọ, t'e tsukposhia ite ọbu etsukposhi. 34Nri, mini shi l'ite ono denyiru bụakwa nri, l'aasọ nsọ. Iwhe l'aangụ angụ shi l'ite ono bụru iwhe l'aasọkwawho nsọ. 35Iwhe ọ dapyabẹru mbụ odzu anụ ono bụakwa iwhe l'aasọ nsọ. M'oberu ọ -bụru l'ite-ọku m'ọ bụ l'ekfu, l'eeshi ite b'ọ darụ t'e tsukposhia ya etsukposhi. Whẹ bụkwa iwhe l'aasọ nsọ, unu je l'a-nọ asọ iya nsọ. 36Ẹnya ẹka mini l'eshije anwụshi m'ọ bụ nwogvu, mini ha shii bẹ l'ẹte asọdu nsọ, ọle onye ẹka iya denyiru l'odzu, dabarụ iya nụ bẹ l'a-bụru onye l'aasọ nsọ. 37O nweru akpụru iwhe l'aakụ akụ, odzu ono darụ bẹ akpụru iwhe ono ta abụkwa iwhe l'aasọ nsọ. 38Ọle ọ -bụru l'e yeru mini l'akpụru iwhe ono, odzu ono daba iya, t'unu sọjekwa iya nsọ.

39“O -nweru anụ, nwụhuru nụ l'anụ ọwhu unu l'erije, onye ẹhu iya chiru l'odzu iya l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 40Onye riru odzu iya l'a-sa uwe iya asa, bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. O nokwawhọ g'onye patarụ odzu iya apata l'a-sakwawhọ uwe iya asa, bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu.

41“Iwhe l'awụ l'ẹwho l'a-bụru iwhe l'aasọ oyi, t'e be erijekwa iya eri. 42Iwhe lile, l'awụ l'ẹwho mẹe ọwhu l'eje l'ọkpa ẹno mẹe ọwhu nweru igweligwe ọkpa, mbụ-zhia iwhe l'awụ-whe awụ-whe l'alị ta adụdu ọwhu unu l'e-rije, nkele whẹ bụ iwhe l'aasọ oyi. 43Unu be egudekwa ụnwu iwhe ono, l'awụ-whe nno mee onwunu t'unu bụru ndu dụ oyi. Unu be egudekwa whẹ mee onwunu ndu l'aasọ nsọ nggẹ unu te eshi nno bụru ndu mmerwu dụ l'ẹhu. 44Nkele ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu. Ọo ya bụ, unu sachaa onwunu, unu adụ nsọ nkele mbẹdua dụ nsọ. Unu be egudekwa iwhe ono, l'awụ-whe awụ-whe, bụ ọwhu l'awụ l'ẹwho merwua onwunu. 45Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, onye shi l'alị Íjiputu dufuta unu tẹ mu bụru Chileke unu. Ọo ya bụ, unu dụkwa nsọ nkele mbẹdua dụkwa nsọ.”

46“O nokwa iwu, a tụru swibe anụ mẹe ẹnu mẹe iwhe nọ ndzụ, bu lẹ mini mẹe iwhe l'awụ l'ẹwho, bụ ọwhu l'awụ-whe l'alị. 47A tụru iya t'e gude marụ iwhe l'aasọ nsọ yẹle iwhe l'aata asọ nsọ, marụ iwhe nọ ndzụ, l'ee-rije eri yẹle ọwhu l'eete eri eri.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index