Search form

Livitikọsu 12

Ọsacha nwanyị, nwụru nwa, mee ya t'ọ dụ nsọ

1Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Kfuru yeru ụnwu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Nwanyị -tsụta ime nwụa nwa nwoke, t'ọ nọo abalị ẹsaa bụru onye l'aasọ nsọ ẹgube ono, e shi asọ iya nsọ nteke ọ nọ lẹ nsọ nwanyị. 3Lẹ mbọku nke ẹsato t'e bua nwata ono ugvu bufu iya akpapyị. 4Nteke ono nwanyị ono abya anọo ụkporo abalị l'abalị iri l'ẹto t'e gude tụrwua ya mmee, larụ iya nụ. T'ọ bọ dụkwa iwhe e doberu nsọ, ẹka iya l'e-denyi, ya eje abahụkwa lẹ Ụlo-nsọ jeye mbọku l'aatụrwu-ge iya.

5“Ọ -bụru l'ọo nwa nwanyị b'ọ nwụru tẹ nwanyị ọbu nọo abalị iri l'ẹno bụru onye l'aasọ nsọ ẹgube ono, e shi asọ iya nsọ nteke ọ nọ lẹ nsọ nwanyị. Ọo-nọ ụkporo abalị ugbo ẹto l'abalị ishii t'e gude tụrwua ya mmee, larụ iya nụ.

6“Mbọku, a tụrwu-geru iya lẹ nwa nwoke ono m'ọ bụ nwa nwanyị ono, ọ nwụru, tẹ nwanyị ono kpụta nwatụru, gbarụ awha t'e gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, ya anwụta nwa ndo m'ọ bụ kparakụ t'e gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji. T'o gude iya bya l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko bya anụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 7Onye ono l'agbajẹ ẹja nụ Chileke eworu ngwo-ẹja ono gbaarụ Onye-Nwe-Ọha gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, nwanyị ono meru. Ya abya abụru onye l'aata asọhe nsọ nke mmee ono, larụ iya nụ. O nokwa iwu nke nwanyị, nwụru nwa nwoke m'ọ bụ nwa nwanyị ndono.

8“Ọ bụru l'ẹka iya te ekfubedu lẹ nwatụru, ya anwụta kparakụ labọ m'ọ bụ ndukfu labọ, nnanụ anọ-turu ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, nnanụ ọwhua anọ-turu ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke egude iya kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji o meru, ya abya abụru onye l'aata nsọ nsọ.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index