Search form

Livitikọsu 13

Onye ẹhu l'eme l'akpọ ẹhu

1Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: 2“O -bụru l'ọnya dụ madzụ l'ẹhu m'ọ bụ iwhe dụ g'ọo ẹkpa m'ọ bụ l'ọo iwhe tụkashiru iya pọopoo l'ẹhu, bụ iwhe nweru ike ya aghọo ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe, nọ onye ono l'akpọ-ẹhu, t'e dutakwa onye ọbu jekfu Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, ọdua e duta iya jekfu onye lanụ l'ime ụnwu Érọnu, bụ onye l'agbakwawhọ ẹja Chileke. 3T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lelee ẹka-iwhe-dụ iya ono elele. Ọ -bụru l'ẹji, dụ l'ẹka-iwhe-dụ iya ono bẹ ghọwaru aghọgho, ẹka-iwhe-dụ iya ono damihu iya adamihu, a marụ l'ọo ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe dụ onye ọbu l'akpọ-ẹhu. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono -lelegee ya t'ọ gụa onye ọbu l'onye l'aasọ nsọ. 4Nteke bụ l'ẹka-iwhe-dụ iya ono l'acha iya kpalakpala, tọ damihu iya adamihu; ẹji dụ iya nụ ta aghọ aghọgho, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono gụ-chia onye ọbu l'ụlo abalị ẹsaa. 5O -be lẹ mbọku nke ẹsaa, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lelee ya elele. Ọ -bụru l'o leru iya ẹnya, ẹhu ono dụ g'ọ dụ, tọ bajahụ abajahụ, ọo ya bụ, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono agụ-chibaa ya l'ụlo abalị ẹsaa ọdo. 6O -bekwa lẹ mbọku nke ẹsaa t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lerwubakwaa ya whọ ẹnya. Ọ -bụru l'ẹka-iwhe-dụ iya ono rwakputawaru arwakputa; tọ bajahụ abajahụ, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono gụkwaa onye ono l'onye l'aata asọ nsọ. Ọo ẹkpa mmaka b'ọ bụ. T'ọ saa uwe iya asa bụru onye l'aata asọ nsọ. 7Ọle ọ -bụru l'iwhe ono megeeru bajahụ abajahụ nteke ono, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lelegeru iya sụ l'ọ bụ onye l'aata asọ nsọ ono, t'o jekfuwhukwa onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono azụ. 8Nteke onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono leru iya ẹnya, ọ whụa l'iwhe ono bẹ bakahụru abakahụ nke bụ ezhi-okfu, ọo ya bụ, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono agụa ya l'onye l'aasọ nsọ. Ọo ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe dụ onye ono l'akpọ-ẹhu.

9“Ọ -bụru lẹ madzụ bẹ iwhe l'eme iya l'akpọ-ẹhu, bụ iwhe l'eswe nswe, t'e dukwaru onye ọbu jekfu onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 10T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lelee ya, nteke o nweru ọnya, dụ onye ọbu l'ẹhu, l'acha iya kpalakpala, ẹji, dụ iya nụ ghọo aghọgho, tẹmenu o nweru iwhe dụ g'ọo ájị̀, dụ iya nụ, 11b'ọ kwa ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe, tawarụ iya akụ l'ẹhu. T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke sụ l'onye ono bụ onye l'aasọ nsọ. T'ọ bọ gụ-chikwa iya l'ụlo, ọo onye l'aasọ nsọ.

12“Ọ -bụru l'ejo ẹhu-ba-dụ-mma ono bẹ vọru madzụ l'akpọ-ẹhu nke ọwhu bụ l'ọ tụkoru ẹhu onye l'oome dzuru, shi l'ishi jeye l'ọkpa, bụ ẹka ẹnya tsụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, 13t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lerwukwaa ya ẹnya elerwu. Ọ -bụru l'ejo ẹhu-ba-dụ-mma ono dzuwaru iya ẹhu, t'ọ sụ onye ọbu, l'oome l'ọ bụ onye l'aata asọ nsọ. Eshi-ọwhu akpọ-ẹhu iya l'achakọta kpalakpala b'ọ bụ onye l'aata asọ nsọ. 14Nteke ọ bụ l'a nọnyaaru, ájị̀ fụta iya l'ẹhu, b'ọ bụakwa onye l'aasọ nsọ. 15Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke -whụlewho ájị̀ ono, t'ọ gụa onye ọbu l'onye l'aasọ nsọ nkele ájị̀ bụkwa iwhe l'aasọ nsọ. Ọo ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe dụ onye ọbu l'akpọ-ẹhu. 16Ọ -bụru l'ájị̀ ono nọnyaaru gbanwee chalahaa kpalakpala, t'onye ọbu jekfuwhu onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke azụ. 17T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lelee ya elele, ọ -bụru l'ejo ẹhu-ba-dụ-mma ono bya aghọo chalahaa kpalakpala, t'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke gụa onye ọbu, ẹhu ono l'eme l'onye l'aata asọ nsọ. Nteke ono b'ọ bụwa onye l'aata asọ nsọ.

18“Onye ezonwu shi tseta l'ẹhu ọ kpọhuwa iya, 19ẹka ono, ezonwu ono shi tseta onye ono bya eswita iya eswita acha iya ụcha m'ọ bụ ẹka-iwhe-dụ iya ono l'acha iya kpalakpala ekekwawho nwa uswe-uswe, t'onye l'oome jekwa egoshi iya onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 20T'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lelee ya elele. Ọ -bụru l'ẹka ono bẹ damihuru iya adamihu l'ẹhu, ẹji, dụ iya nụ ghọo aghọgho acha ụcha, t'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke gụa onye ono l'onye l'aasọ nsọ. Iwhe ono bụkwa ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe, chafuhuru iya l'ẹka ono, ezonwu ono shi tseta iya. 21Ọle ọ -bụru l'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ leru iya ẹnya, ẹji, dụ iya nụ ta aghọ aghọgho, tọ damihu iya adamihu l'ẹhu, ọ rwakputawa arwakputa, t'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke gụ-chia onye ọbu l'ụlo abalị ẹsaa. 22Ọ -bụru l'ẹka-iwhe-dụ iya ono bakahụru abakahụ, t'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke gụkwaa onye ọbu l'onye l'aasọ nsọ; ọ kwa ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe bẹ yẹle iya l'eme. 23Nteke bụ l'ẹka ono, iwhe-dụ-iya ono dụlewho g'ọ dụ iya, tọ bakashịhu abakashịhu, ọo ya bụ l'ọo ichi ezonwu whọ bẹ dụ iyẹ ya nụ. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono agụa onye ono l'onye l'aata asọ nsọ.

24“Ọ -bụru l'ọku hụru madzụ l'akpọ-ẹhu; ẹka ono, ọku hụru iya bua ya otsu eke iya gbogbogbo, acha iya kpalakpala. 25T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lelee ya elele, ọ -bụru l'ẹji, dụ iya nụ ghọru aghọgho, tẹmenu ẹka ono tụa ya ẹnu l'ẹhu, ọo ya bụ l'ọo ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe bẹ chafụtaru l'ẹka ono, ọku ono hụru onye ono. T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono sụkwa l'onye ọbu bụ onye l'aasọ nsọ, ọ kwa ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe bẹ l'eme iya l'akpọ-ẹhu. 26Nteke bụ l'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ leleru iya nụ, ẹji, dụ iya nụ ta aghọ aghọgho, tọ tụ iya ẹnu l'ẹhu, ẹka ono dụ iya akpọhu akpọhu, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono gụ-chia ya l'ụlo abalị ẹsaa. 27T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lelee onye ono lẹ mbọku nke ẹsaa ono. Ọ -bụru l'ọ bakashịhuru dzuru iya ẹhu, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono sụ l'onye ọbu bụ onye l'aasọ nsọ, ọ kwa ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe bẹ l'eme iya l'akpọ-ẹhu. 28Nteke bụ l'ẹka-iwhe-dụ iya ono bẹ dụ iya g'ọ dụ iya, tọ bakashịhu dzuru iya akpọ-ẹhu, ẹka ono gbẹ-chia dụ iya akpọhu akpọhu, ọo ya bụ l'ọo eswita mmaanụ bẹ ẹka ono, ọku hụru onye ọbu switaru iya. T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke sụ l'onye ọbu ta abụdu onye l'aasọ nsọ nkele iwhe ono bụ ichi ọku ono, hụru iya nụ.

29“Ọ -bụru lẹ nwoke, ọdua l'ọo nwanyị bẹ ọnya dụ l'ishi m'ọ bụ l'agba. 30T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lelekwa ọnya ọbu elele. Ọ -bụru l'ọ tụru iya ẹnu l'ẹhu, ẹji, dụ iya nụ l'acha mmanụ mmanụ, dụ zhịgazhiga, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono sụ l'onye ọbu bụ onye l'aasọ nsọ; ọ kwa ejo ẹkuruba b'ọ bụ, mbụ l'ọo ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe, l'eme l'ishi m'ọ bụ l'agba bẹ yẹle iya l'eme. 31Nteke bụ l'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lelegeeru ẹkuruba ono, tọ dụ iya l'ẹnya g'ọo iwhe tụru onye ọbu ẹnu l'ẹhu, tẹmenu ẹji, dụ iya nụ te eji uji, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono gụ-chia onye ono l'ụlo abalị ẹsaa. 32Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono elele ẹhu ono lẹ mbọku nke ẹsaa ono, ọ -bụru l'ẹkuruba ono ta abakashịhudu abakashịhu, ẹji, dụ iya nụ ta acha mmanụ mmanụ, ẹkuruba ono ta adụ iya l'ẹnya g'ọo iwhe tụru iya ẹnu l'ẹhu, 33ọo ya bụ, a kpụshia ya ẹgbushi l'ishi, kpụ-wheta ẹka ẹkuruba ono dụ akpụ-wheta. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke agụ-chia onye ọbu, ẹkuruba ono l'eme l'ụlo abalị ẹsaa ọdo. 34Lẹ mbọku nke ẹsaa, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono elele ẹkuruba ono. Ọ -bụru l'ẹkuruba ono ta abakashịhudu iya l'ẹhu, tọ dụ iya l'ẹnya g'ọo iwhe tụru iya ẹnu l'ẹhu, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke sụ l'onye ọbu bụ onye l'aata asọ nsọ. T'onye ọbu saa uwe iya bụru onye l'aata asọ nsọ. 35Ọle ọ -bụru l'ẹkuruba ono megeeru bakashịhu iya l'ẹhu nteke a sụru l'ọ bụ onye l'aata asọ nsọ, 36t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lelebakwa ya. Ọ -bụru l'ẹkuruba ono bakashịhuru iya l'ẹhu nke bụ ezhi-okfu, bẹ onye ono bụakwa onye l'aasọ nsọ, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke be ejekwa ole ẹnya ẹji mmanụ mmanụ. 37Ọ -bụru l'ẹkuruba ọbu bẹ dụ g'ọ dụ l'ẹnya iya, ẹji ojii dụ iya, ọo ya bụ l'ẹkuruba ọbu kpọhuwaru, onye ọbu bụakwa onye l'aata asọ nsọ. T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke sụ l'ọ bụ onye l'aata asọ nsọ.

38“Ọ -bụru lẹ nwoke; ọdua l'ọo nwanyị bẹ iwhe tụkashiru pọopoo l'akpọ-ẹhu; iwhe ọbu l'achakaa ụcha, 39t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lelekwa onye ọbu elele. Ọ -bụru l'iwhe ọbu, tụkashiru iya l'ẹhu ta achadụ ọkpobe ụcha, ọo ya bụ l'ọo ụgwo bẹ nwufutaru onye ọbu l'ẹhu; onye ọbu bụkwa onye l'aata asọ nsọ.

40“Ẹgbushi rishihu onye nwoke l'ishi, bẹ nwoke ọbu bụkwa ishi-ọnma, ọle ọ tọ bụdu onye l'aasọ nsọ. 41Ọ -bụru l'ọo ọnu-iwhu bẹ ẹgbushi rishihuru iya, bẹ onye ọbu bụkwa onye ishi-ọnma ọnu-iwhu, ọle ọ tọ bụdu onye l'aasọ nsọ. 42Ọle, ọ -bụru l'ọnya, l'eke gbogbogbo bẹ dụ iya l'ishi-ọnma ono m'ọ bụ l'ishi-ọnma nke ọnu-iwhu ono, ọo ya bụ l'ọo ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe bẹ chafụtaru iya l'ishi-ọnma ọbu m'ọ bụ l'ishi-ọnma nke ọnu-iwhu ono. 43T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lelee ya elele. Ọ -bụru l'ọnya ono bẹ nyịfutaru iya anyịfuta eke iya gbogbogbo l'ishi-ọnma ono m'ọ bụ l'ishi-ọnma nke ọnu-iwhu ono ẹgube ono, ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe l'anọje eke l'akpọ-ẹhu, 44ọo ya bụ l'onye ọbu bụ onye l'oome, mbụ ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma ono, l'eswe nswe, l'eme madzụ l'akpọ-ẹhu, ọ bụru onye l'aasọ nsọ. T'onye l'agbajẹ ẹja sụkwa l'onye ono bụ onye l'aasọ nsọ. Ejo ẹhu-ba-dụ-mma nkiya bẹ dụ iya l'ishi.

45“T'onye ono lakakwaa uwe iya alaka, ya ahaa ẹgbushi iya t'ọ yagashịhu ayagashịhu, ya eworu iwhe kpuchia ụgbo ọnu iya ryalahaa sụ: ‘Onye l'aasọ nsọ, onye l'aasọ nsọ.’ 46Ọo g'iwhe ono nọ-beru iya l'ẹhu bẹ l'ọo-bụ-beru onye l'aasọ nsọ. Ọo-bụru onye l'aasọ nsọ, ya eburu nkụnyi iya l'azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ.

Iwu nke iwhe tsụru evu

47“Ọ -bụru l'o nweru uwe tsụru evu m'ọ bụ uwe ẹji anụ m'ọ bụ uwe ẹkwa, 48m'ọ bụ uwe, a kparụ l'oghu m'ọ bụ ọwhu e gude ẹji anụ kpaa m'ọ bụ uwe akpọ m'ọ bụ iwhe ọdo, e meru l'akpọ, 49ọ -bụru l'o meru uwe ono, o kehu oyiru-oyiru m'ọ bụ uswe-uswe, mbụ uwe akpọ ono m'ọ bụ uwe ẹji anụ ono m'ọ bụ uwe ẹkwa ono m'ọ bụ iwhe ọdo, e meru l'akpọ, ọo ya bụ l'ọo ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe bẹ dụ l'uwe ọbu. T'e jekwa egoshi iya onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 50T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lelee ẹka ono, tsụru evu ono, ya eworu iwhe ọbu, tsụru evu gụ-chia l'ụlo abalị ẹsaa. 51O rwua lẹ mbọku nke ẹsaa, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lelee evu ono ọdo. Ọ -bụru l'evu ọbu bẹ bakashịhuru dzuru uwe ono, ọo ya bụ l'ọo ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe bẹ dụ l'uwe ono, m'ọ bụ ọwhu nke akpakpa, m'ọ bụ nke ẹji anụ, m'ọ bụ nke akpọ, m'ọ bụ iwhe ọdo, e meru l'akpọ anụ. Yẹbe iwhe bụakwa iwhe l'aasọ nsọ. 52T'ọ kpọkwa uwe ono ọku m'ọ bụ uwe akpakpa m'ọ bụ uwe ẹji anụ m'ọ bụ ọwhu a kparụ l'oghu m'ọ bụ ọwhu e gude ẹji anụ kpaa m'ọ bụ iwhe e meru l'akpọ, bụ ọwhu tsụru evu. T'a kpọkwaa ya ọku nkele ọ bụ ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe.

53“Nteke bụ l'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ leleru iya, evu ọbu ta abakashịhu dzuru uwe ono, 54t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono zhia t'a saa iwhe ono, tsụru evu ono asa, ya eworu iya gụ-chia l'ụlo abalị ẹsaa ọdo. 55A sagee ya, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lelee evu ọbu. Ọ -bụru l'ẹka ọbu, iwhe ono tsụru evu ta agbanwedu kelahaa l'ụdu ọdo, bẹ iwhe ono bụkwa iwhe l'aasọ nsọ, m'oberu evu ọbu ta abakashịhu abakashịhu. T'a kpọkwaa ya ọku mẹ ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma ọbu dụ iya l'ụzo iwhu m'ọ dụ iya l'ụzo azụ. 56Ọ -bụru l'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ leleru iya g'a sageeru iya, evu ọbu dụ echihu echihu l'ẹnya, t'ọ lakafụ ẹka ọbu, tsụru evu l'uwe ono m'ọ bụ l'akpọ ono m'ọ bụ l'uwe akpakpa ono m'ọ bụ l'uwe ẹji anụ ono. 57Ọle, ọ -bụru l'ọ tsụ-whuru evu azụ, mbụ uwe ono m'ọ bụ iwhe ono, e kweru ekwe m'ọ bụ ọwhu a kparụ akpa m'ọ bụ iwhe ono, e gude akpọ anụ mee, a marụ l'ọo iwhe l'abakashịhu abakashịhu. T'a kpọkwaa iwhe lile ono, evu ono dụ ọku. 58Evu ono mishihu l'uwe ono, bụ uwe, a kparụ l'oghu m'ọ bụ ọwhu e gude ẹji anụ kpaa m'ọ bụ iwhe e gude akpọ mee nteke a sageeru iya, ọo ya bụ a saa ya nke ugbo labọ t'ọ bụru iwhe l'aata asọ nsọ.”

59O noo bụ nke ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe, dụ l'uwe ẹji anụ m'ọ bụ ọwhu dụ l'uwe, a kparụ l'oghu, mbụ uwe, e gude ẹji anụ kpaa m'ọ bụ ọwhu e gude akpọ mee t'e gudeje iya marụ ọwhu l'aata asọ nsọ mẹe ọwhu l'aasọ nsọ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index