Search form

Livitikọsu 14

Ogoshi l'onye iwhe l'eme l'akpọ-ẹhu mehuwaru

1Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Ọ waa bụ iwu, l'ee-tsoje mbọku, l'aa-tụrwu onye njọkirehu shi eme t'a ba sọhe iya nsọ. T'e duru iya jekfu onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 3Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono alụfu l'ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ je elelee onye ọbu elele. Ọ -bụru l'ejo ẹhu-ba-dụ-mma ono bẹ gvụwaru l'ẹhu onye ọbu, njọkirehu shi eme, 4t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono zhia ozhi t'e wotaru onye ọbu ẹnu labọ, nọ-gee ndzụ, l'aata asọ nsọ mẹe oshi sida mẹe ẹkwa uswe-uswe mẹe ẹwu ịsopu t'e gude tụrwua ya t'a ba sọhe ya nsọ. 5Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono asụ t'e gbua ẹnu lanụ l'eli ite, a kpụru l'ụrwa, e yeru mini, doru rịsaa. 6Ya abya anwụta ẹnu ọwhu nọ ndzụ, wota oshi sida whọ mẹe ẹkwa uswe-uswe whọ mẹe ẹwu ịsopu whọ, woru tsẹe lẹ mmee ẹnu ono, e gburu l'eli mini ono, doru rịsaa ono. 7Ya abya ewhee ya onye ono, l'eeme t'a tụrwua njọkirehu ono ugbo ẹsaa. Ya asụ l'onye ono bụwa onye l'aata asọhe nsọ, ya ewehaa ẹnu ọwhu, nọ ndzụ t'o whewheje l'ọma ẹgu. 8Onye ono, l'eeme t'a tụrwua ejo-ẹhu ono l'a-sa uwe iya asa, kpụshikota ẹji, dụ iya l'ẹhu, ya abụru onye l'aata asọ nsọ. E -megee, ya abata l'ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ. Ọle t'ọ nọdukwa l'azụ ụlo-ẹkwa iya abalị ẹsaa. 9O -belewho lẹ mbọku nke ẹsaa, ya akpụa ẹgbushi, kpụa ẹji agba, kpụa ẹji mbuburẹnya mẹe iwhe bụ ẹji, dụ iya l'ẹhu. Ya abya asaa uwe iya asa; gude mini ghụa ẹhu, ya abya abụru onye l'aata asọ nsọ.

10“O -belewho lẹ mbọku nke ẹsato, t'onye ọbu kpụta ụnwu ebyila labọ, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu mẹe ada atụru, gbarụ awha, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu. Ya ewota nkerẹto efere-nkwẹka ụturutuu-witi, a gwọkoberu mmanụ, t'e gude gbaa ẹja nri. Ya ewotakwawo mmanụ, jiru ekpemu ejiji tukobe iya. 11Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono, l'eme tẹ ya tụrwua ejo-ẹhu ono eduta onye ọbu, l'aatụrwu iwhe ono yẹle iwhe ono, o gude, bya edobe l'iwhu Onye-Nwe-Ọha l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 12Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono akpụta ebyila ono nnanụ, ye iya ekpemu mmanụ whọ, gwoo ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo. Ya amaa ngwo-ẹja ono l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja amama. 13Ya abya egbua ebyila ono lẹ Ẹka-dụ-nsọ, mbụ l'ẹka ono, l'eegbuje anụ, e gude agba ẹja iwhe-dụ-ẹji yẹle ọwhu e gude agba ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. Ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo ono bẹ bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke nwe iya ẹgube ono, ọ bụkwa iya whọ nwe ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji. Ngwo-ẹja ono bẹ dụ nsọ shii. 14T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono meta mmee anụ ono, e gude gbaa ẹja ọkfu-ụgwo ono hua onye ono, l'aatụrwu iwhe ono l'ọba-nchị ẹka-ụtara mẹe l'ezeke mkpụshi-ẹka ẹka-ụtara mẹe l'ezeke mkpụshi-ọkpa ẹka-ụtara iya. 15Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono ewota mmanụ ono, dụ lẹ ekpemu ono, bya emeru ye onwiya l'ọbochi-ẹka ẹka-ịcha. 16Ya atsẹe mkpụshi ẹka-ụtara iya lẹ mmanụ ono meta iya whee ugbo ẹsaa l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 17Mmanụ ọwhu whuduru iya l'ọbochi-ẹka bẹ l'oo-hu onye ọbu, l'aatụrwu ejo-ẹhu ono l'ọba-nchị ẹka-ụtara mẹe l'ezeke mkpụshi-ẹka ẹka-ụtara mẹe l'ezeke mkpụshi-ọkpa ẹka-ụtara, yeru iya mmee anụ ono, e gude gbaa ẹja ọkfu-ụgwo. 18Mmanụ, whuduru nụ bẹ l'ọo-wụ onye ono, l'aatụrwu ejo-ẹhu ono l'ishi, gude iya kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji onye ọbu metaru l'iwhu Onye-Nwe-Ọha.

19“T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ono, gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ono, l'aatụrwu ejo-ẹhu ono metaru. E -megee, ya egbua anụ ono, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku 20woru ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono yẹle ngwo-ẹja nri, tso iya nụ gbaa l'ẹnya-mgbẹja, shi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ono metaru, nke ọwhu l'ọo-bụru onye l'aata sọhe nsọ.

21“Ọle ọ -bụru l'onye ọbu bụ onye ụkpa, ẹka iya te ekfube l'iwhe ono, a gụshiru, onye ọbu akpụta ebyila lanụ nụ t'a gbaa ẹja ikpe-anmanma, a maa ya amama t'ọ bụru ngwo-ẹja amama, e gude akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ọbu metaru. Ya ewotakwawho nkere iri efere-nkwẹka ụturutuu-witi, a gwọkoberu mmanụ t'ọ bụru ngwo-ẹja nri mẹe ekpemu mmanụ, 22mẹe ndo labọ mẹe kparakụ labọ, ọwhu kfuberu iya ẹka. Nnanụ bẹ l'ee-gude gbaa ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji, e gude nnanụ gbaa ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. 23Iwhe ono bẹ l'oo-gude byakfuta onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lẹ mbọku nke ẹsato l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'e gude tụrwua ya ejo-ẹhu ọbu. 24Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono akpụta nwatụru ono yẹle ekpemu mmanụ ono, ya amaa ya amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja amama. 25Ya abya egbua nwatụru ono, meta mmee ya hua onye ọbu, l'aatụrwu ejo-ẹhu ono l'ọba-nchị ẹka-ụtara mẹe l'ezeke mkpụshi-ẹka ẹka-ụtara mẹe l'ezeke mkpụshi-ọkpa ẹka-ụtara. 26Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono abya emeta mmanụ ono meru ye onwiya l'ọbochi-ẹka ẹka-ịcha, 27ya egude mkpụshi-ẹka ẹka-ụtara iya whee mmanụ ono ugbo ẹsaa l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 28Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono abya emeta mmanụ ono, dụ iya l'ọbochi-ẹka ono hua l'ẹka ono, o huru mmee anụ ono, e gude gbaa ẹja ọkfu-ụgwo, bụ iya bụ l'ọba-nchị ẹka-ụtara onye ono, l'aatụrwu ejo-ẹhu ono mẹe l'ezeke mkpụshi-ẹka ẹka-ụtara iya mẹe l'ezeke mkpụshi-ọkpa ẹka-ụtara iya. 29Mmanụ whuduru iya l'ọbochi-ẹka bẹ l'oo-woru nyịa onye ọbu, l'aatụrwu ejo-ẹhu ono l'ishi gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji o metaru l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 30Ya anwụta ndo m'ọ bụ kparakụ, bụ ọwhu ẹka onye ọbu kfuberu gude gwoo ngwo-ẹja. 31Nnanụ bẹ l'oo-gude gwoo ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji; gude nnanụ ọwhua gwoo ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku yẹle ngwo-ẹja-nri. Ọ bụru nno bẹ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono l'e-shi kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ono, l'aatụrwu ejo-ẹhu ono megbaberu l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 32O noo iwu, dụru onye l'oome, mbụ ẹjo ẹhu-ba-dụ-mma ono, l'eswe nswe, l'eme madzụ l'akpọ-ẹhu, ẹka iya te ekfube lẹ ngwo-ẹja, l'ee-gude tụrwua ya.”

Mgbodo tsụru evu

33Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: 34“Unu rwulewho alị Kenanu, bụ ẹka mu l'eme tẹ mu nụ unu t'ọ bụru oke-iwhe unu, ọ -bụru l'o nweru ụlo, dụ l'alị ono, mu meru ọ tsụa evu, 35t'onye nwe ụlo ọbu jekwa akọoru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lẹ ya whụru iwhe dụ g'ọo evu l'ụlo iya. 36Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono l'a-sụ t'e gwoshikota iwhe dụ l'ụlo ọbu, tẹmenu ya abahụ je awhụ evu ọbu ọ tsụru, ọdua bẹ iwhe lile, dụ l'ụlo ọbu l'a-bụkwa iwhe l'aasọ nsọ. E -gwoshigelewho iwhe l'ụlo ono, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono bahụ iya je elelee ya. 37T'o lelee ẹka mgbodo ono, tsụru evu ono elele. Ọ -bụru l'evu ọbu bẹ l'eke oyiru-oyiru m'ọ bụ l'ooke uswe-uswe, tẹmenu ẹka ọbu milahu emilahu, 38ọo ya bụ, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono alụfuta l'ụlo ono, gụ-chia ya agụ-chi t'ọ nọo abalị ẹsaa. 39O -rwua lẹ mbọku nke ẹsaa, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono dawhu azụ l'ụlo ono je elelee ya. Ọ -bụru l'evu ọbu bakahụru lẹ mgbodo ụlo ono, 40ya asụ t'a whọfu ẹwhuru, tsụru evu l'ụlo ono je etuwhaa l'ẹka l'aasọ nsọ l'azụ mkpụkpu. 41Ya asụ t'a kpụchashia mgbodo ime ụlo ono akpụchashi mgburumgburu, kpota iwhe a kpụshiru iya je awụshia l'ẹka l'aasọ nsọ l'azụ mkpụkpu. 42T'e wota ẹwhuru ọdo dochia ẹwhuru ono, a whọfutaru l'ụlo ono, a kụta ẹpoto ọdo gude rwachiwhu ụlo ono azụ.

43“A whọfu-gee ẹwhuru ono, kpụchashi-gee ụlo ono bya echiwhu iya azụ, ụlo tsụ-whu evu azụ, 44ọo ya bụ, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke eje elelee ya. Ọ -bụru l'evu ọbu bakahụru l'ụlo ono, ọo ya bụ, l'ọo evu, l'abakahụ abakahụ dụ l'ụlo ọbu, ụlo ọbu l'a-bụru ụlo, l'aasọ nsọ. 45T'e nwutsua ụlo ọbu enwutsu, vuta ẹwhuru ụlo ọbu mẹe oshi iya mẹe ẹja, e gude chia ya je awụshia l'ẹka l'aasọ nsọ l'azụ mkpụkpu. 46Onye bahụru l'ụlo ono nteke ono, a gụ-chikwaduru iya agụ-chi bẹ l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 47Onye zẹe l'ụlo ono kua mgbẹnya l'a-sa uwe iya asa. Onye nọdu l'ụlo ono ria nri asakwawhọ uwe iya asa.

48“Ọle ọ -bụru l'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ bya elelee ụlo ono nteke e chigeeru iya, ụlo ono ta atsụhe evu, ọo ya bụ, ya asụ l'ụlo ono bẹ l'aata sọdu nsọ nkele evu ono b'e wofuwaru iya. 49Iwhe l'oo-gude mechaa ụlo ọbu emecha bụ t'o wota ẹnu labọ, oshi sida, ẹkwa uswe-uswe mẹe ẹwu ịsopu. 50Ya egbua ẹnu lanụ l'eli ite, a kpụru l'ụrwa, e yeru mini, doru rịsaa 51Ya ewota oshi sida whọ mẹe ẹwu ịsopu whọ mẹe ẹkwa uswe-uswe whọ yẹle ẹnu ọwhu nọ ndzụ tsẹe lẹ mmee ẹnu ono, e gburu egbu mẹe lẹ mini ono, doru rịsaa, je ewhee l'ụlo ono ugbo ẹsaa. 52Oo-gude mmee ẹnu ono mẹe mini ono, doru rịsaa mẹe ẹnu ono, nọ ndzụ ono mẹe oshi sida ono mẹe ẹwu ịsopu ono mẹe ẹkwa uswe-uswe ono, mechaa ụlo ono emecha. 53Ya ewehaa ẹnu ono, nọ ndzụ t'o whefu azụ mkpụkpu je ewhewheje l'ọma ẹgu. Ọo ẹgube ono bẹ l'oo-shi kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, shi nno safụ mmerwu, dụ l'ụlo ono, ụlo ono abya abụru ụlo, l'aata asọ nsọ.”

54O noo bụ iwu, a tụru swibe ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe, l'eme madzụ l'akpọ-ẹhu yẹle ejo ẹkuruba, 55mẹe evu, tsụru l'uwe yẹle ọwhu dụ l'ụlo, 56mẹe onye ọnya dụ l'ẹhu m'ọ bụ iwhe dụ g'ọo ẹkpa mẹe onye iwhe tụkashiru pọopoo l'ẹhu, 57t'e gude iya goshi nteke iwhe bụ iwhe l'aasọ nsọ mẹe nteke iwhe bụ iwhe l'aata asọ nsọ. O nokwa iwu, a tụru swibe ejo ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe, l'eme madzụ l'akpọ-ẹhu ndono.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index