Search form

Livitikọsu 15

Onye iwhe l'alashị l'ẹhu

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu yẹle Érọnu sụ: 2“Unu kfuru yeru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Nteke iwhe l'alashị nwoke l'ẹhu, bẹ iwhe ono, l'alashị iya l'ẹhu ono bụkwa iwhe l'aasọ nsọ. 3Onye iwhe l'alashị l'ẹhu bụ onye l'aasọ nsọ. Ẹhu iya l'alashị iwhe gẹ l'ọolashi iya m'ọ bụ l'e gbobutaru iya tọ lashịhe b'o meekwaru iya, ọ bụru onye l'aasọ nsọ. 4Iwhe bụ oshi-azẹe, onye iwhe l'alashị l'ẹhu zẹe l'a-bụru iwhe l'aasọ nsọ, iwhe bụ iwhe ọ nọdu anọdu abụru iwhe l'aasọ nsọ. 5Onye ẹhu iya chiru l'oshi-azẹe onye ọbu l'a-sa uwe iya asa ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 6Onye tsuru ike l'iwhe o shi nọdu anọdu, mbụ onye iwhe l'alashị l'ẹhu, l'a-sa uwe iya asa ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 7Onye ẹhu iya chiru l'ẹhu onye iwhe l'alashị l'ẹhu l'a-sa uwe iya asa ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 8Ọ -bụru l'onye iwhe l'alashị l'ẹhu gbụshiru onye l'aata asọ nsọ ọnu-mini, t'onye ọbu sakwaa uwe iya asa ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 9Iwhe l'aagbajẹ agbagba, onye iwhe l'alashị l'ẹhu nọ-koru l'eli gbaa l'a-bụru iwhe l'aasọ nsọ. 10Iwhe bụ onye chiru ẹhu l'iwhe o shi nọ-koru l'eli l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. Onye patarụ iwhe ọbu, o shi nọ-koru l'eli bẹ l'a-sa uwe iya asa ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 11Onye o byiru ẹka, mbụ onye iwhe l'alashị l'ẹhu l'ẹbe ọ kwọ ẹka akwọ, t'onye ọbu sakwaa uwe iya asa, gude mini ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 12Ite ụrwa, ẹhu onye iwhe l'alashị l'ẹhu denyiru bẹ l'ee-tsukposhi etsukposhi. Nteke bụ l'ọo iwhe e gude oshi mee, t'e gudekwa mini saa iwhe ọbu asa.

13“Onye ono, iwhe l'alashị l'ẹhu -kalẹwho mma, t'ọ gụta abalị ẹsaa nọkota t'e gude tụrwua ya, ya asa uwe iya asa, ghụa ẹhu lẹ mini doru rịsaa, ya abya abụru onye l'aata asọ nsọ. 14O -belewho lẹ mbọku nke ẹsato, ya anwụta kparakụ labọ m'ọ bụ ụnwu ndo labọ byatashia l'iwhu Onye-Nwe-Ọha l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko, bya anụ iya onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 15Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke egude iya gbaa ẹja. Nnanụ bẹ l'oo-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, gude ọwhua gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. O noo g'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-shi kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji onye ono, iwhe l'alashị l'ẹhu meru l'iwhu Onye-Nwe-Ọha.

16“Nteke bụ lẹ nwoke gbọru ụnwuda, t'ọ ghụgbakota ẹhu iya g'ọ ha; ya bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 17Iwhe bụ ẹkwa m'ọ bụ akpọ, ụnwuda ono tashịru bẹ l'ee-gude mini saa asasa, ya abụru iwhe l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 18Nwoke yẹle nyee ya -zẹe, nwoke ọbu gbọo iwhe, tẹ whẹ labọ gudekwa mini ghụa ẹhu; whẹ abụru ndu l'aasọ nsọ jeye chi ejihu.

Nwanyị nsọ l'eme

19“Nteke nsọ l'eme nwanyị bẹ l'ọo-nọ abalị ẹsaa bụru onye l'aasọ nsọ. Onye chiru iya ẹhu l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 20Iwhe bụ iwhe ọ zẹe azẹe nteke ono, nsọ l'eme iya l'a-bụru iwhe l'aasọ nsọ. Iwhe ọ nọdu anọdu bẹ l'a-bụkwaruwho iwhe l'aasọ nsọ. 21Onye ẹhu iya denyiru l'iwhe-azẹe ya, l'a-sa uwe iya asa ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 22Onye ẹhu iya denyiru l'iwhe ọ nọdu anọdu l'a-sa uwe iya asa ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 23Onye ẹhu iya denyiru l'iwhe-azẹe ya m'ọ bụ l'iwhe ọ nọdu anọdu bẹ bụakwa onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 24Nwoke -jekfu nwanyị, nsọ l'eme azẹe, mmee ono, l'ala nwanyị ono -rwua ya l'ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ abalị ẹsaa. Iwhe nwoke ono zẹe azẹe l'a-bụkotaru iwhe l'aasọ nsọ.

25“Ọ -bụru lẹ nwanyị bẹ mmee larụ laghata nteke nsọ nwanyị l'emeje iya, ọdua lẹ nsọ nwanyị meghataru iya nteke ọ gbarụ t'o meberu iya, ya abụru onye l'aasọ nsọ gẹ l'aasọje iya mẹe nsọ l'eme iya. 26Iwhe-azẹe, ọ zẹe jeye mbọku mmee ono laburu iya, bẹ l'a-bụru iwhe l'aasọ nsọ g'ọo iwhe-azẹe, l'ọozeje mẹ nsọ l'eme iya. Iwhe ọ nọdu anọdu abụkwaruwho iwhe l'aasọ nsọ gẹ l'aasọje iya mẹ nsọ l'eme iya. 27Onye ẹhu iya denyiru l'iwhe ono l'a-bụru onye l'aasọ nsọ, ya asaa uwe iya asa ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. 28Mmee ọbu, l'ala nwanyị ọbu labuhulewho, t'ọ gụta abalị ẹsaa nọkota. Ọ -nọ-gee ya, ya abụru onye l'aata sọhe nsọ. 29O -belewho lẹ mbọku nke ẹsato; ya anwụta kparakụ labọ m'ọ bụ ụnwu ndo labọ wotaru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 30Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono egude ẹnu lanụ gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, gude nnanụ gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. O noo g'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-shi kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji nwanyị ono meru l'iwhu Onye-Nwe-Ọha lẹ nke mmee ono, larụ iya nụ ono, shi nno mee ya, ọ bụru onye l'aasọ nsọ.

31“O nokwa g'unu l'e-shije dokahu ụnwu Ízurẹlu l'iwhe l'e-me tẹ whẹ bụru ndu l'aasọ nsọ, nke ọwhu whẹ l'ẹte evuta mmerwu vubata lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono, dụ l'echilabọ whẹ ono, a nọnyaa whẹ bụru ndu l'aasọ nsọ nwụhu.”

32O noo bụ iwu, a tụru swibe nwoke, iwhe l'alashị l'ẹhu mẹe nwoke, gbọru ụnwuda, shi nno bụru onye l'aasọ nsọ. 33Iwu ono dụkwaruwho nwanyị, nsọ l'eme, dụru nwoke m'ọ bụ nwanyị, iwhe l'alashị l'ẹhu mẹe nwoke, jekfuru nwanyị, l'aasọ nsọ azẹe.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index