Search form

Livitikọsu 16

Mbọku Ọkfu-ụgwo iwhe-dụ-ẹji

1Onye-Nwe-Ọha bẹ kfuru okfu nụ Mósisu g'ụnwu Érọnu whẹ labọ jegeeru l'iwhu Onye-Nwe-Ọha megee nwụhu. 2Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Kfuru nwune ghu, bụ Érọnu sụ iya t'ọ bọ bụjelekwawho nteke dụ iya mma, ya abahụ lẹ Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ; mbụ ẹka ono, e gude ẹkwa gebuta, dụ l'iwhu ẹka l'aakfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji, bụ ọwhu tukoru l'eli igbe-ọgbandzu nke ọwhu l'ọotoo nwụhu. O noo nkele mu l'anọduje l'urwukpu bya l'eli ẹka ono, l'aakfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono.

3“Gẹ Érọnu l'e-shije bahụ lẹ Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ ono ndọwa: Oo-gude nwa oke-eswi l'oo-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, ya egude ebyila, l'oo-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. 4Uwe, l'oo-ye l'ẹhu bụ uwe ime-ẹhu ọcha, e meru ọ dụ nsọ mẹe nwịba ọcha, l'oo-gude yechia ẹhu iya, ya ewota ẹkwa-okebuta-l'ukfu, l'acha ụcha gude kebuta onwiya l'ukfu, bya ewota okpu-ẹkwa ọcha kpuru l'ishi. Uwe ono g'ọ ha bẹ dụkota nsọ. Oo-gude mini ghụa ẹhu tẹmenu ya akwaa onwiya ngwa ono. 5Érọnu l'a-nata ndu Ízurẹlu mkpi labọ l'oo-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji yẹle ebyila lanụ, l'oo-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku.

6“Tẹ Érọnu kpụta oke-eswi whọ gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji nke onwiya, shi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji o metagbaberu yẹle nke ndibe iya l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha. 7Ọo-kpụta mkpi labọ whọ bya l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 8Tẹ Érọnu tụaru mkpi labọ ono ido. Ido lanụ l'a-bụru nke Onye-Nwe-Ọha, ido lanụ abụru nke ọgvu Azazẹlu.+ 9Mkpi ọwhu a tụru ido ọ dabarụ Onye-Nwe-Ọha bẹ Érọnu l'a-kpụta gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji. 10Ọwhu a tụru ido ọ dabarụ Azazẹlu bẹ l'aa-kpụta l'ọno ndzụ bya l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha t'e gude iya kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, a kpụtawa iya rọo je ewehaa l'echi-ẹgu t'ọ lakfu ọgvu Azazẹlu.

11“Érọnu l'a-kpụta oke-eswi whọ, l'oo-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, shi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji o metagbaberu yẹle nke ndibe iya. Ya eworu oke-eswi ono gbua gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji nke onwiya ono. 12Ya ewota iwhe l'aagụjeru ọku ye gude vọta icheku-ọku, l'enwu kfụkfukfu l'ẹnya-mgbẹja ono, dụ l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha t'o ji eji. Ya ahata ụ̀nwù-isẹnsu, l'e-ji mkpoji-ẹka labọ, e gwerweru egwerwe gude bahụ l'ẹka ono, e gebutaru ẹkwa. 13Ya abya eworu ụ̀nwù-isẹnsu ono tukobe l'ọku, dụ l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha, nke ọwhu ẹnwuru-ọku isẹnsu ono l'a-rwachi ẹka ono, l'aakfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono, dụ l'eli igbe-ọgbandzu ono, nke ọwhu l'ọoto nwụhu. 14Ya emeta mmee oke-eswi ono, gude mkpụshi-ẹka whee ya l'eli ẹka ono, l'aakfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono, ya egudekwawho mkpụshi-ẹka whee mmee anụ ono ugbo ẹsaa l'iwhu ẹka ono, l'aakfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono.

15“Ya eworu mkpi whọ, o gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ndu Ízurẹlu gbua egbu, gude mmee ya bahụ l'ime ẹka ono, e gebutaru ẹkwa, mee ya g'o meru mmee oke-eswi whọ; mbụ whee ya l'eli ẹka ono, l'aakfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji mẹe l'iwhu ẹka ono, l'aakfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji. 16Ọ kwa nno bụ gẹ l'oo-shije kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji nke Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ ono nkele ndu Ízurẹlu bẹ bụwa ndu l'aasọ nsọ, ọwaa nkele whẹ meswewaru iwhe; ẹka o shi bụ l'iwhe-dụ-ẹji, whẹ megbaberu. O nokwawho gẹ l'oo-me iya lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko, bụ ọwhu dụ l'echilabọ whẹ nteke ono, whẹ bụ ndu l'aasọ nsọ. 17Tẹ madzụ ba anọdukwa l'ime Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono mẹ Érọnu bahụlewho lẹ Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ ono je ọkfu ụgwo iwhe-dụ-ẹji, jeye ya akfụ-gee ụgwo iwhe-dụ-ẹji nke onwiya yẹle nke ndibe iya mẹe nke ndu Ízurẹlu l'owhu fụta. 18E -megee, ya ejeshia l'ẹnya-mgbẹja ono, dụ l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha je akfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji nke ẹka ono. Ya emeta mmee oke-eswi whọ yẹle mmee mkpi whọ ye lẹ mpu, a nmabẹ-geeru l'ẹnya-mgbẹja ono. 19Ya emeta mmee ono gude mkpụshi-ẹka iya whee ya l'ẹnya-mgbẹja ono ugbo ẹsaa, shi nno tụrwua iwhe-dụ-ẹji ono, ndu Ízurẹlu wobataru iya, dobe iya nsọ ọdo.

Mkpi, vu iwhe-dụ-ẹji, ndu Ízurẹlu meru

20“Érọnu -kfụ-gelewho ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono, dụ lẹ Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ mẹe nke Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono mẹe nke ẹnya-mgbẹja ono, ya abya akpụfuta mkpi whọ l'ọno ndzụ. 21Ya eworu ẹka labọ byabẹ iya l'ishi l'ọno ndzụ, bya adụshikota ejo-iwhe, ndu Ízurẹlu megbaberu mẹe emeswe, whẹ mesweru mẹe iwhe-dụ-ẹji, whẹ metagbaberu g'ọ ha, gụru byabẹ eghu ono l'ishi. Ya akpụru iya kpẹe onye a tụru ẹka t'o je ewehaa ya l'echi-ẹgu. 22Mkpi ono evuta ejo-iwhe whẹ g'ọ ha vufu laa l'echi-ẹgu ẹka l'adụa onye bu iya nụ. Ẹka l'oo-je ewehaa mkpi ono bụ l'echi-ẹgu.

23“Érọnu abahụ lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko je eyefu uwe ọcha ono, o ye bahụ lẹ Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ ono, yefu iya wụshi l'ẹka ono. 24Ya anọdu l'ẹka dụ nsọ ghụa ẹhu, chịta uwe iya ye fụta bya agbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku nke onwiya mẹe nke ndu Ízurẹlu gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji nkiya mẹe nke ndu Ízurẹlu ono. 25Ya eworu ẹba anụ, e gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji whọ kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja.

26“Onye whọ, je ewehaa mkpi whọ t'ọ lakfu ọgvu Azazẹlu bẹ l'a-sa uwe iya asa ghụa ẹhu, tẹmenu ya batadẹ l'ime ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ. 27Oke-eswi whọ yẹle mkpi whọ, e gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, mbụ ono, e wobataru mmee ya lẹ Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, bẹ l'aa-pata lụfu l'azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ, nọdu l'ẹka ono woru akpọ iya mẹe anụ iya mẹe nshị iya kpọo ọku. 28T'onye bụ iya kpọru iya ọku sakwaa uwe iya asa ghụa ẹhu, tẹmenu ya abatadẹ l'ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ.

Iwu mbọku ọkfu ụgwo iwhe-dụ-ẹji

29“Iwhe l'a-bụru iwhe a tọru unu ọkpa iya t'unu meje jeyewaro ya ndọwa. O -rwujee l'abalị iri l'ọnwa ẹsaa t'unu swịjee ẹgu. Tọ bọ dụkwa ozhi, unu l'ejeje mbọku ono, mbụ unubẹ ndu a nwụru lẹ Ízurẹlu mẹe ndu lwarụ alwa, bu l'echilabọ unu, 30nkele ọo mbọku ono bẹ l'aa-kfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji, unu meru, safụ unu iwhe-dụ-ẹji, unu meru g'ọ ha, nke ọwhu unu l'a-bụru ndu l'aata asọ nsọ l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 31Mbọku ono l'a-bụru unu mbọku Sabatụ, bụ mbọku-ọtuta-ume; unu aswịa ẹgu. Iwhe ono, bụ iwhe Chileke tọru ọkpa iya t'unu meje jeyewaro ya. 32Onye l'a-kfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji ọbu bẹ bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, a wụru mmanụ l'ishi dobe iya nsọ t'ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'ọzori nna iya. Oo-yeje uwe ọcha ono, dụ nsọ. 33Ọo-kfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji, dụ lẹ Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ mẹe nke Ụlo-ẹkwa-ndzuko mẹe nke ẹnya-mgbẹja. Ya akfụkwawho ụgwo iwhe-dụ-ẹji nke ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke mẹe nke ndu Ízurẹlu l'owhu.

34“Iwhe ono l'a-bụru unu iwhe a tọru unu ọkpa iya t'unu meje jeyewaro ya t'ọ bụru ugbo lanụ l'awha bẹ l'aa-kfụje ụgwo iwhe-dụ-ẹji, ụnwu Ízurẹlu l'owhu megbaberu.”

Ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha kfuru iya bẹ Mósisu meru iya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index