Search form

Livitikọsu 17

Ori mmee anụ dụ lẹ nsọ

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Kfuru yeru Érọnu yẹle ụnwu iya mẹe ụnwu Ízurẹlu gẹ whẹ ha sụ whẹ, l'ọ waa iwu, Onye-Nwe-Ọha tụru dobe ndọwa: 3Onye, bụ onye ọzo-ụlo Ízurẹlu -gbua eswi m'ọ bụ nwatụru m'ọ bụ eghu l'ime ẹka whẹbe ndu Ízurẹlu kpọbe-geeru ụlo-ẹkwa ebubu whẹ m'ọ bụ l'azụ iya, 4onye ọbu te egude iya bya l'ọnu Ụlo-ẹkwa ndzuko bya agbaarụ Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja l'iwhu mkpuumkpu-ẹkwa Onye-Nwe-Ọha ono, onye ọbu bẹ bụkwa onye ikpe ọchi nmarụ, ọ kwa ọchi b'o gburu. Onye dụ nno bẹ l'ee-kefu l'oke l'echilabọ ndibe whẹ. 5Iwhe kpatarụ g'o gude a tụa iwu-a bụ tẹ ndu Ízurẹlu wotaje ẹja ono, whẹ l'anọje agba l'ọma ẹgu bya agbaarụ Onye-Nwe-Ọha l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko; mbụ tẹ whẹ byajẹ anụ iya onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke t'o woru iya gbua t'ọ bụru ngwo-ẹja ẹhu-guu, a gbarụ nụ Onye-Nwe-Ọha. 6Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono ewhee mmee anụ ono l'ẹnya-mgbẹja l'iwhu Ụlo-ẹkwa-ndzuko, ya akpọo ẹba iya ọku t'ọ bụru ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 7Ndu Ízurẹlu ta agbahẹduru agwa, a kpụru ọ dụ g'ọo eghu ẹja ọdo, mbụ agwa ono, whẹ lẹ whẹ l'eri ogori ono. Iwu-a bụ iwhe a tọru whẹ ọkpa iya tẹ whẹ meje jeyewaroya, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo.

8“Iwhe l'ii-kfuru whẹ bụ l'onye bụ onye ọzo-ụlo Ízurẹlu m'ọ bụ onye lwarụ alwa, bu l'echilabọ whẹ, bụ onye l'agba ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku m'ọ bụ ngwo-ẹja ọdo, 9onye ọbu te egude iya bya l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko bya agbaarụ iya Onye-Nwe-Ọha, onye ọbu bẹ l'ee-kefukwa l'oke l'ẹka ndibe whẹ nọ.

10“Onye bụ onye ọzo-ụlo Ízurẹlu m'ọ bụ onye lwarụ alwa, bu l'echilabọ whẹ, bụ onye riru mmee iwhe, onye ọbu, riru mmee iwhe bẹ mu l'a-tanwụbe iwhu etso ọgu, e kefu iya l'oke l'echilabọ ndibe whẹ. 11O noo nkele ẹka ndzụ iwhe lile, nọ ndzụ dụ bụ lẹ mmee. Ọo ya bẹ mu nụru unu t'unu gudeje kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji unu meru l'ẹnya-mgbẹja. Ọ bụru mmee bẹ l'eegudeje akfụ ụgwo ndzụ madzụ. 12Ọo ya kpatarụ g'o gude mu sụ unubẹ ndu Ízurẹlu: T'ọ bọ dụkwa g'unu ha onye l'e-rije mmee iwhe, ya adụkwa onye lwarụ alwa, bu l'echilabọ unu, l'e-rije mmee iwhe.

13“Onye Ízurẹlu m'ọ bụ onye lwarụ alwa, bu l'echilabọ unu, l'akpa l'ẹgbudu, o -gbua anụ m'ọ bụ ẹnu, l'aata asọ nsọ, t'onye ọbu wụshikwaa mmee ya kpochia ya ẹja. 14O noo nkele ẹka ndzụ iwhe lile, nọ ndzụ dụ bụ lẹ mmee. Ọo ya kpatarụ mu sụ ndu Ízurẹlu: t'ọ bọ dụkwa mmee iwhe whẹ l'e-rije, l'ọ kwa mmee bụ ẹka ndzụ dụ iwhe lile, nọ ndzụ, l'iwhe bụ onye riru iya nụ bẹ l'ee-kefukwa l'oke.

15“Iwhe bụ madzụ, bụ onye a nwụru lẹ Ízurẹlu m'ọ bụ onye lwarụ alwa, bụ onye tarụ anụ, nwụhuru anwụhu m'ọ bụ anụ, anụ ọdo dzugburu, t'onye ọbu sakwaa uwe iya asa ghụa ẹhu, ya abụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu; tẹmenu ya abya abụru onye l'aata sọhe nsọ. 16Ọle ọ bụru l'onye ọbu ta asadụ uwe iya asa, tọ ghụ ẹhu, bẹ kwa iya vu ejo-iwhe, o meru.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index