Search form

Livitikọsu 18

Azẹe nwoke lẹ nwanyị ọwhu dụ lẹ nsọ

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Kfuru nụ ụnwu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu. 3Unu be emejekwa umere, l'eemeje lẹ Íjiputu, bụ ẹka unu shi buru. Unu eje emejekwa umere, l'eemeje lẹ Kenanu, bụ ẹka mu l'edu unu ala. Unu ba awọtakwa ẹka whẹ. 4Unu dobejekwa iwhe mu tụru l'iwu mẹe iwhe mu tọru ọkpa iya sụ t'e tsoje. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu. 5Unu dobejekwa iwhe mu tọru ọkpa iya sụ t'e tsoje, unu edobejekwa iwhe mu tụru l'iwu. Ndzụ l'a-dụ onye l'eme iya nụ. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

6“Ba adụkwa onye l'e-jekfu onye yẹle iya bụ abụbu azẹe. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha. 7Be ejekfukwa ne ghu azẹe, shi nno mechia nna ghu iwhu. Ọo ne ghu b'ọ bụ, be ejekfukwa iya azẹe. 8Be ejekfukwa nyee nna ghu azẹe nkele ọ kwa omechi nna ghu iwhu b'ọ bụ. 9Be ejekfukwa nwune ghu m'ọ bụ nwanna ghu azẹe, m'a nwụru gụ l'iya l'uwhu lanụ, m'a nwụru iya l'ẹka ọdo. 10Be ejekfukwa nwanwa ghu azẹe m'ọ bụ nwa ghu nwoke m'ọ bụ nwa ghu nwanyị nwụru iya, o noo bụkwa omechi onwoghu iwhu. 11Be ejekfukwa nwa nyee nna ghu azẹe, mbụ onye a nwụtaru nna ghu, ọ kwa nwanna ghu b'ọ bụ. 12Be ejekfukwa nwune nna ghu azẹe, ọ kwa nwanyị, yẹle nna ghu bụ abụbu. 13Be ejekfukwa nwune ne ghu azẹe, ọ kwa nwanyị, yẹle ne bụ abụbu. 14Be ejekfukwa nyee nwune nna ghu azẹe, shi nno mechia nwune nna ghu iwhu. Ọ kwa nyee nwune nna ghu b'ọ bụ. 15Be ejekfukwa nyee nwa ghu azẹe, ọ kwa nyee nwa ghu b'ọ bụ. Be ejekfukwa iya azẹe. 16Be ejekfukwa nyee nwune ghu azẹe nkele ọ kwa omechi nwune ghu iwhu b'ọ bụ. 17Be ejekfukwa nwanyị yẹle nwa iya azẹe, be ejekfukwa nwanwa nwanyị ono azẹe m'ọ bụ onye ọwhu nwa iya nwoke nwụru m'ọ bụ onye ọwhu nwa iya nwanyị nwụru, ndu ono bụkwa abụbu ghu. Ọo ejo-ememe bẹ onye l'eme nno l'eme. 18Be ejekwa alụta nwune nyee ghu bya edobe tẹ yẹle nwune iya kpalahaa ẹnya l'ibe ghu, ejekfu iya azẹe l'ẹka nyee ghu nọkwadu ndzụ.

19“Be ejekfukwa nwanyị azẹe nteke nsọ l'eme iya, mbụ nteke l'aasọkwadu iya nsọ nke nsọ-nwanyị ono, l'eme iya nụ. 20Be ejekfukwa nyee nwoke ibe ghu azẹe, shi nno merwua onwoghu. 21Ba adụkwa nwa ghu, l'ii-woru nụ t'a kpọo ọku nụ agwa Molẹku, shi nno merwua ẹwha Chileke ghu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha. 22Be ejekfukwa nwoke ibe ghu azẹe nwoke lẹ nwanyị, ọ kwa ahụma b'ọ bụ. 23Be ejekfukwa anụ azẹe, i mee nno bẹ l'ii-merwukwa onwoghu. Tẹ nwanyị be ewokwaru onwiya jabẹru anụ tẹ yẹle iya zẹe, o noo kwa ome ẹja-agvụ-l'alị.

24“Unu be egudekwa iwhe ono merwushia onwunu nkele ọo ụdu iwhe ono bẹ mba gẹ mba ha ono, mu l'achịfuru unu l'iwhu gude merwushia onwowhe. 25Ọo iwhe ono bẹ alị ono gude bụru ẹka e merwuru emerwu, mu gude nke ejo-iwhe ono, whẹ meru gwaa ndu bu iya nụ ọchi, mee alị ono ọ gbọo whẹ g'ọo onye gbọru ẹgbo. 26T'unubẹdua l'onwunu dobekwa iwhe ono, mu tọru ọkpa iya sụ t'e tsoje mẹe iwhe ono, mu tụru l'iwu. Unu be ejekwa oye ẹka l'iwhe ono, bụ ahụma ono m'ọo nnanụ, mbụ unubẹ ndu a nwụru lẹ Ízurẹlu m'ọ bụ ndu lwarụ alwa, bu l'echilabọ unu; 27nkele ọo ahụma ono g'ọ ha bẹ ndu vu unu ụzo bua l'alị ono meru, alị ono bụru ẹka mmerwu dụ. 28Unu -merwua alị ono emerwu bẹ l'ọo-gbọshikwa unu g'ọ gbọshiru mba ono, vu unu ụzo bua ya. 29Onye meru ahụma ono m'ọo nnanụ bẹ l'ee-kefukwa l'oke l'echilabọ ndibe whẹ.

30“Ọo ya bụ, t'unu meje iwhe ono, mu kfuru unu. Ba adụkwa ejo omelalị ono, e shi emeje tẹmenu unu lwa dụ ọwhu unu l'e-ye ẹka unu; unu be egudekwa iya merwushia onwunu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index