Search form

Livitikọsu 19

Ụnwu iwu, a tụru dobe

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Ọ waa iwhe l'ii-kfuru ụnwu Ízurẹlu lile ndọwa: T'unu dụkwa nsọ nkele mbẹdua, bụ Onye-Nwe-Ọha, mbụ Chileke unu dụkwa nsọ. 3T'onyenọnu l'ime unu kwabẹje ne iya lẹ nna iya ugvu. Unu edobeje iwu mbọku-ọtuta-ume nkemu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.

4“Unu ba aghachikwa gwalahaa agwa, unu ba kpụkwaru onwunu agwa. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.

5“Nteke unu l'agbarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ẹhu-guu, t'unu gbajẹkwa iya l'ụzo, l'ọo-nata iya unu. 6Ọo mbọku, unu gbarụ ẹja ono m'ọ bụ echile iya bẹ unu l'a-tajẹ anụ, e gude gbaa ẹja ono. Ọwhu a tawhodoru fụta lẹ mbọku nke ẹto iya, t'a kpọo ya ọku. 7A -taa ya ilile lẹ mbọku nke ẹto ono; ya abụru ome ahụma, mu ta anatahẹkwa iya. 8Iwhe bụ onye tarụ iya nụ bẹ kwa iya vu ejo-iwhe, dụ iya nụ nkele o merwuru iwhe dụru Onye-Nwe-Ọha lẹ nsọ. Onye ọbu bẹ l'ee-kefukwa l'oke l'echilabọ ndibe whẹ.

9“Unu -kpadẹkwa iwhe unu meberu l'alị, t'unu kpatajẹkwa iya kpawhodo ọwhu dụ l'oge alị, t'unu be ejejekwa ọkpa mkpakwa iwhe unu kpawhodoru l'ẹka unu kpatarụ iwhe. 10Unu be ejejekwa mkpakwa akpụru vayịnu lẹ mgbabu vayịnu unu, unu ba atụtujekwa ọwhu dashịru l'alị. Unu haa ono t'ọ bụru nke ndu ụkpa mẹe ndu lwarụ alwa. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.

11“Unu be ezhikwa oshi, unu ba adzụkwa ejire, unu ba aghọkwaru ibe unu ụgho. 12Unu be egudekwa ẹwha mu gụa ẹnwa l'ụzo ẹregede, shi nno merwua ẹwha Chileke unu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

13“Be erikwa madzụ ibe ghu urwu, ba anakwa iya iwhe iya l'ẹka ike. T'aswa ozhi onye jeru ghu ozhi ba adụkwa ghu l'ẹka fụta ụtsu. 14Be ewhukwa onye l'ada nkụchi iwhu; be edochijekwa onye l'atsọ ishi iwhe l'ụzo t'o vukota daa. Tsụje-chia Chileke ghu egvu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

15“Unu be ekpejekwa ikpe, l'akfụaru nhamụnha. Unu be elejekwa onye ụkpa ẹnya l'iwhu kpee ya ikpe, l'ọo lẹ ọ bụ onye ụkpa, unu ba atsụjekwa eze madzụ egvu. Iwhe unu l'e-mejechia bụ t'unu kpejee madzụ ibe unu ikpe, kfụru nhamụnha. 16Ba asụkwa asụlasu sụ-gude ibe ghu; be ekfutakwa iwhe ndzụ madzụ ibe ghu l'e-tseru l'ọnu ogu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

17“Be evukwaru nwune ghu iwhe l'obu. Jekfuje onye gụ l'iya dụ l'okfu t'unu kpeshia, ti bi tsoru keta oke iwhe-dụ-ẹji, onye ọbu meru. 18Ba agwatajẹkwa ụgwo iwhe ndibe unu meru ghu, be evujekwaru whẹ iwhe l'obu. Gbechia yee madzụ ibe ghu obu g'i yeru onwoghu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

19“Unu mejekwa iwhe mu tọru ọkpa iya. Be ekwekwa t'élwù ghu shije élwù ọdo, yẹle iya l'ẹte abụa ụdu anụ lanụ. Ba akụjekwa uzhi mebyi iwhe labọ l'okfu ghu, be eyejekwa uwe, e gude uzhi ẹkwa labọ kwaa.

20“Nwoke -jekfu nwamgbọko, a gbarụ ohu azẹe, mbụ onye nwoke ọdo doberu nke alụlu, bụ onye l'ẹte agbataa t'o nweru onwiya, t'e nyochakwa ya enyocha nụa whẹ awhụ, rwuberu whẹ nụ. Ọle t'e be egbukwa whẹ egbugbu, eshi-ọwhu nwamgbọko ono l'ẹteke enweeru onwiya. 21Tẹ nke nwoke kpụta ebyila gude bya l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko, t'e gude gbaa ẹja ọkfu-ụgwo nụ Onye-Nwe-Ọha. 22Ọo ebyila ono, e gude gbaa ẹja ọkfu-ụgwo ono bẹ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ono meru l'iwhu Onye-Nwe-Ọha, a gụaru iya nvụ l'iwhe-dụ-ẹji ono, o meru.

23“Unu bahụlewho l'alị ono, yeshia oshi-ọmi, dụ l'iche l'iche, l'eeri mebyi iya eri, t'unu sọkwaa mebyi iya nsọ. Awha ẹto gberegedengu bẹ unu l'a-sọkota iya nsọ haa ya eriri. 24O belewho l'awha nke ẹno iya, t'unu doo akpụru, oshi ono mịtaru nsọ, gude iya gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ekele. 25O -belewho l'awha nke ise, unu awata rilahaa akpụru oshi ono nke ọwhu oshi ono l'a-nọ eyeru unu mebyi jọkfu-jọkfu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.

26“Unu ba atajẹkwa anụ, vu mmee l'ẹhu. Unu be emekwa amamanshi, unu ta adakwanụ lẹ mgbashị. 27Unu ba akpụbatajekwa ẹgbushi l'agụga ishi, unu be esebotajekwa ẹji-agba unu agụga agụga. 28Unu be ebyibatajekwa onwunu ọnya l'ẹhu l'iswi onye nwụhuru anwụhu, t'unu be egvujekwawho onwunu mbo l'ẹhu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha ọbu.

29“Be emekwa nwa ghu nwanyị t'ọ bụru ọkpara, shi nno merwua nwa ghu ọbu, ọdua bẹ alị unu l'owhu l'a-bụkwa ọkpara bẹ l'aa-nọ agba iya; ya abụru alị, ejo-ememe jiru eji. 30Unu dobeje iwu mbọku-ọtuta-ume nkemu, unu akwabẹje ụlo-nsọ nkemu ugvu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

31“Unu be ejejekwa njịta l'ẹka ndu l'awhụ awhụ m'ọ bụ l'ẹka ndu l'eme amamanshi, o noo lẹ whẹ l'e-merwukwa unu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.

32“Unu gbashijeru ndu bụ ọgurenya l'oshi, unu kwabẹje ndu bụ unu ọgurenya ugvu, unu atsụ Chileke unu egvu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

33“Onye lwarụ alwa -buru l'alị unu, t'unu be emejekwa iya mmegide. 34Onye lwarụ alwa, bu l'echilabọ unu bẹ unu l'a-nọje eme g'unu l'eme onye a nwụru lẹ Ízurẹlu. Unu yee onye ọbu obu g'unu yeru onwunu, o noo nkele unubẹdua shikwa bụru ndu nlwamụnlwa l'alị Íjiputu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.

35“Unu be emejekwa ụgho l'iwhe unu gude atụ ogologo iwhe mẹe ọwhu unu gude atụ ẹrwa iwhe mẹe ọwhu unu gude atụ iwhe t'unu marụ g'ọ habe l'urwu. 36Unu gudejekwa iwhe e gude atụ ẹrwa iwhe bụ ọkpobe iya mẹe efere-nkwẹka, bụ ọkpobe iya mẹe ekpemu, bụ ọkpobe iya gude atụ iwhe. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu, onye dufutaru unu l'alị Íjiputu. 37Ọ kwa iya bụ t'unu dobekotakwa iwhe bụ iwhe mu tọru ọkpa iya mẹe iwhe mu tụru l'iwu g'ọ ha, unu eme iya eme. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index