Search form

Livitikọsu 2

Ngwo-ẹja-nri

1“ ‘Nteke madzụ wotaru ngwo-ẹja-nri bya tẹ ya gbaarụ Onye-Nwe-Ọha, t'onye ọbu gude ụturutuu-witi gbaa yẹbe ẹja. Ya agbashị mmanụ l'eli ngwo-ẹja ono, ye iya ụ̀nwù-isẹnsu. 2Ya ewota iya wojeru ụnwu Érọnu, bụ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono hata ụturutuu-witi ono mkpoji ẹka mẹe mmanụ mẹe ụ̀nwù-isẹnsu lile, tso iya nụ, kpọo ya ọku l'ẹnya-mgbẹja ono, t'ọ kfụru l'ọzori ngwo-ẹja nri ono; t'ọ bụru ngwo-ẹja, a kpọru ọku, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 3Iwhe whuduru nụ lẹ ngwo-ẹja nri ono l'a-bụru nke Érọnu yẹle ụnwu iya. Ngwo-ẹja ono dụkwa nsọ shii, nkele o shi lẹ ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha.

4“ ‘Nteke bụ l'ọo ngwo-ẹja nri, e gheru lẹ ntụ-ọku b'i wotaru, t'ọ bụkwaru akara, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, e meru l'ụturutuu-balị, a gwọkoberu mmanụ, ọdua ya abụru ẹcha-mbeke, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi e meru mmanụ. 5Ọ -bụru lẹ ngwo-ẹja ghu bụ ngwo-ẹja-nri, e gheru lẹ mbeji, t'ọ bụkwaru ụturutuu-witi, a gwọkoberu mmanụ; mbụ witi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. 6Gụ egwepyashia ya egwepyashi, gbashị iya mmanụ l'eli. Ọ kwa ngwo-ẹja-nri b'ọ bụ. 7Ọ -bụru lẹ ngwo-ẹja ghu bụ ngwo-ẹja-nri, e shiru l'ite, t'ọ bụkwaru ụturutuu-witi, e yeru mmanụ bẹ l'ee-gude mee ya. 8Ọo ngwo-ẹja nri, e meru ọ dụ nno bẹ l'ii-wotajeru Onye-Nwe-Ọha. Nteke i gwotaru iya bya anụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, ya ewota iya bya l'ẹnya-mgbẹja ono. 9Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono eshi lẹ ngwo-ẹja-nri ono wota ọwhu l'a-nọdu l'ọzori ngwo-ẹja ono je akpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja ono, t'ọ bụru ngwo-ẹja, a kpọru ọku, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 10Iwhe whuduru nụ lẹ ngwo-ẹja nri ono l'a-bụru nke Érọnu yẹle ụnwu iya. Ngwo-ẹja ono dụkwa nsọ shii, nkele o shi lẹ ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha.

11“ ‘T'ọ bọ dụkwa ngwo-ẹja nri, unu gude abya ọgwa Onye-Nwe-Ọha, unu l'e-yeje iwhe l'ekoje buredi. Unu be eyejekwa iwhe l'ekoje buredi, ọdua l'ọo mmanụ-ẹnwu lẹ ngwo-ẹja, unu l'akpọ ọku anụ Onye-Nwe-Ọha. 12Unu wota ngwo-ẹja ono bya anụ Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja mebyi iwhe mbụ, unu kpatarụ l'okfu unu. Ọle t'unu ba akpọkwa iya ọku l'ẹnya-mgbẹja gẹ l'aakpọje iya ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 13T'a pyashịjekwa únú l'iwhe bụ-zhia ngwo-ẹja-nri. Be ekwejekwa t'únú ọgbandzu ono, gụ lẹ Chileke gbarụ dụ ụko lẹ ngwo-ẹja-nri ghu. T'a pyashịjekwa únú lẹ ngwo-ẹja-nri ono.

14“ ‘Ọ -bụru l'unu gude mebyi iwhe mbụ, unu kpatarụ l'okfu unu gude abya t'unu gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja-nri, unu gbutakwa ishi witi, dụkwadu oyii, hụa ahụhu gude gbaa ngwo-ẹja-nri ọbu; unu etsua ya etsu. 15Unu gbashịkwa iya mmanụ l'eli, ye iya ụ̀nwù-isẹnsu nkele ọ bụkwa ngwo-ẹja-nri. 16T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke hata nwa iya ọwhu l'a-nọdu l'ọzori ngwo-ẹja ono kpọo ọku; mbụ iwhe shi lẹ witi ono, e tsuru etsu gbashị iya mmanụ mmẹe ụ̀nwù-isẹnsu lile, e yeru iya. Ọ kwa ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha b'ọ bụ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index