Search form

Livitikọsu 20

Ọhù onye meru iwhe-dụ-ẹji àhụ̀hù

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Kfuru yeru ụnwu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Iwhe bụ madzụ, bụ onye Ízurẹlu m'ọ bụ onye lwarụ alwa, bu l'alị Ízurẹlu, wotaru nwa iya je anụ agwa Molẹku, be l'ee-gbu egbu. Ndu alị ono gẹ whẹ ha l'a-tugbu onye ọbu l'ẹwhuru. 3Mụbe Onye-Nwe-Ọha l'onwomu l'a-tanwụbe iwhu nụa onye ọbu awhụ, kefu iya l'oke l'echilabọ ndibe whẹ nkele nteke o woru nwa iya nụ agwa Molẹku b'o merwuwaru ụlo-nsọ nkemu; merwukwaawho ẹwha mu ono, dụ nsọ. 4Ndu mkpụkpu ono -mee iwhu gẹ whẹ ta awhụdu iwhe onye ono, wotaru nwa iya nụ agwa Molẹku ono meru, haa ya egbugbu, 5mu atanwụbe iwhu nụa onye ono awhụ yẹle ndibe iya gẹ whẹ ha, kefu whẹ l'oke l'echilabọ ndibe whẹ, mbụ onye ọbu l'ishi onwiya yẹle ndu ono, tso iya agwa Molẹku, shi nno bụru ndu l'eri ogori.

6“Onye l'ejeje njịta l'ẹka ndu l'awhụ awhụ m'ọ bụ l'ẹka ndu l'eme amamanshi bẹ tsookwa whẹ dụ ghẹle-ghẹle-ghẹle. Mu l'a-tanwụbekwa iwhu nụa onye ọbu áwhụ, kefu iya l'oke l'ẹka ndibe whẹ nọ.

7“Unu dobekwa onwunu nsọ, bụru ndu dụ nsọ nkele ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu. 8Unu dobekwa iwhe mu tọru ọkpa iya, meje iya eme nkele ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, l'emeje t'unu dụ nsọ.

9“Onye whuru nna iya m'ọ bụ ne iya iwhu, bẹ l'ee-gbu egbu. Ọ kwa onye ọbu vu ọchi onwiya, eshi-ọwhu ọ bụ nna iya m'ọ bụ ne iya b'o whuru iwhu.

10“Nwoke yẹle nyee nwoke ibe iya -zẹe shi nno ria ogori, t'a kpakọkwa nwoke ọbu yẹle nwanyị ọbu gbua.

11“Nwoke jekfuru nyee nna iya azẹe bụkwa nna iya b'o mechiru iwhu. Nwoke ọbu yẹle nyee nna iya ọbu bẹ l'aa-kpakọ gbua, whẹ evuru ọchi onwowhe.

12“Nwoke jekfuru nyee nwa iya azẹe; t'a kpakọkwa whẹ gbua, ọ kwa ẹja-agvụ-l'alị bẹ whẹ meru, whẹbedua l'e-vuru ọchi onwowhe.

13“Nwoke jekfuru nwoke ibe iya azẹe nwoke lẹ nwanyị bẹ yẹle nwoke ibe iya mekwaru ahụma. T'a kpakọkwa whẹ gbua; whẹ evuru ọchi onwowhe.

14“Nwoke lụru nwanyị, bya alụa ne nyee ya bụkwa ejo-ememe b'o meru. T'a kpakọkwa nwoke ono yẹle ụnwanyi labọ ono kpọo ọku, nke ọwhu ejo-ememe, dụ nno l'ẹte adụ l'echilabọ unu.

15“Nwoke jekfuru anụ azẹe bẹ l'ee-gbu egbu, gbukwawho anụ ọbu.

16“Nwanyị woru onwiya jabẹru anụ, anụ ọbu jekfu iya azẹe, t'e gbua nwanyị ọbu yẹle anụ ọbu, whẹ evuru ọchi onwowhe.

17“Nwoke lụru nwune iya nwanyị m'ọ bụ nwanna iya nke nwanyị, bya ejekfu iya azẹe, b'ọ kwa iwhe-iwhere. T'a nọdukwa l'edzudzu-ọha ndibe whẹ gbua whẹ nkele ọo nwune iya b'o mechiru iwhu. Ọ kwa iya vu ejo-iwhe, o metaru.

18“Nwoke jekfuru nwanyị, nsọ l'eme azẹe bẹ meekwaru t'ẹnu ẹka mmee l'eshije alwa nwanyị ono gheru iya ọnu, yẹbe nwanyị bẹ kpuhawaru ẹnu ẹka mmee l'eshije alwa iya o gheru ọnu. T'a kpakọkwa nwoke ono yẹle nwanyị ono kefu l'oke l'echilabọ ndibe whẹ.

19“Be ejekfukwa nwune ne ghu azẹe m'ọ bụ nwune nna ghu. Onye meru nno bẹ bụkwa onye yẹle iya bụ ọkpobe abụbu b'o mechiru iwhu. Ọ kwa unu l'e-vuru ejo-iwhe, unu metaru.

20“Nwoke jekfuru nyee nwune nna iya azẹe m'ọ bụ jekfu nyee nwune ne iya azẹe, bẹ mechiru nwune nna iya ono m'ọ bụ nwune ne iya ono iwhu. Ọ kwa whẹ l'e-vuru ejo-iwhe, whẹ metaru. Whẹ labọ l'a-gbarụ ẹka nwa nwụshihu.

21“Nwoke lụru nyee nwune iya bẹ mekwaru iwhe l'aasọ nsọ, ọo nwune iya ono b'o mechiru iwhu. Whẹ labọ l'a-gbarụ ẹka nwa nwụshihu.

22“Unu dobekota iwhe mu tọru ọkpa iya mẹe iwhe mu tụru l'iwu g'ọ ha, meje iya eme nke ọwhu alị ọbu, mu l'edu unu ala l'ẹte agbọshi unu. 23Unu be etsokwa ẹka ndu mba ono, mu l'achịfuru unu l'iwhu, ọo iwhe ono g'ọ ha bẹ whẹ meru, meru g'o gude mu l'asọ whẹ oyi. 24Mu kfuhawaru unu sụ l'unu l'e-woru alị whẹ, mbụ lẹ mu l'a-nụ iya unu t'ọ bụru nkunu, bụ iya bụ alị ono, mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu onye họfutaru unu dobe iche l'echilabọ ndiwhe.

25“Ọ kwa iya bụ, unu mejekwa iya t'o doo ẹnya, mbụ ọdu l'iche dụ l'anụ l'aasọ nsọ yẹle anụ l'aata asọ nsọ mẹe l'ẹnu l'aasọ nsọ yẹle ẹnu l'aata asọ nsọ. Unu be egudekwa anụ m'ọ bụ ẹnu m'ọ bụ iwhe l'awụ l'ẹwho merwua onwunu, mbụ ụnwu anụ ono mu doberu iche t'unu sọje nsọ. 26Unu dụkwaru mu nsọ, o noo nkele mbẹdua, bụ Onye-Nwe-Ọha dụ nsọ. Mu họfutawaru unu l'echilabọ ndiwhe t'unu bụru nkemu.

27“Nwoke, ọdua l'ọo nwanyị, l'akpatajẹ ndu maa ishi iwhe, m'ọ bụ onye bụ nwa jibya, t'e gbua onye ọbu egbu. T'e gude ẹwhuru tugbua whẹ, whẹbedua evuru ọchi onwowhe.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index