Search form

Livitikọsu 21

Iwu, a tụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: “Kfuru yeru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bụ iya bụ ụnwu Érọnu sụ whẹ t'ọ bọ dụkwa onye ẹhu iya l'e-chiru l'odzu onye nwụhuru anwụhu l'ibe whẹ, shi nno mee onwiya onye l'aasọ nsọ, 2gbahakwa l'onye ọbu, nwụhuru anwụhu bẹ yẹle iya bụ ọkpobe abụbu; mbụ l'ọo ne iya, ọdua l'ọo nna iya m'ọ bụ nwa iya nwoke m'ọ bụ nwa iya nwanyị m'ọ bụ nwune iya nwoke, 3m'ọ bụ nwune iya nwanyị, bụkwadu nwamgbọko, nọ iya l'ẹka tọko ọlua ji, odzu ẹgube onye ono gbakwarụ t'o gude iya mee onwiya onye l'aasọ nsọ. 4Ọle t'ẹhu iya be echikwaru l'odzu onye yẹle iya gbarụ ọgo, shi nno merwua onwiya.

5“Tẹ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ba aswashịjekwa ishi whẹ, tẹ whẹ be esebotajekwa ẹji-agba whẹ agụga agụga m'ọ bụ gvujashia onwowhe ẹhu l'iswi onye nwụhuru anwụhu. 6Tẹ whẹ dụkwaru Chileke whẹ nsọ, bụru ndu l'ete emerwu ẹwha Chileke whẹ emerwu nkele ọo whẹ l'akpọje ngwo-ẹja ọku nụ Onye-Nwe-Ọha; bụru whẹ l'anụje Chileke whẹ nri. Ọo ya meru whẹ je l'a-dụ nsọ.

7“Tẹ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ba alụkwa nwanyị-ọkpara, merwushiwaru onwiya, tẹ whẹ ba alụkwa nwanyị, ji iya chịfuru achịfu, o noo nkele onye l'agbarụ Chileke ẹja bẹ dụru Chileke iya nsọ. 8Unu wotakwa onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke g'ọo onye dụ nsọ, nkele ọo ya l'ewojeru nri Chileke unu nụ iya. T'ọ bụkwaru onye dụ nsọ l'ẹhu nkunu nkele mbẹdua, bụ Onye-Nwe-Ọha, bụ onye doberu unu nsọ bụkwa onye dụ nsọ.

9“Nwa nwanyị onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke wata ọgba ọkpara, shi nno merwua onwiya bụkwa nna iya b'o merwuru. T'a kpọkwaa nwa iya nwanyị ono ọku.

10“T'onye bụ onye ishi ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'ime ụnwunna iya, mbụ onye a wụru mmanụ l'ishi, bụru onye e doberu nsọ t'o yeje uwe ndu l'agbajẹru Chileke ẹja, t'onye ọbu ba ahajẹkwa ẹgbushi, dụ iya l'ishi t'ọ yagashịhu iya ayagashịhu, ya eje eyejekwa ẹka l'uwe iya dọjaa. 11T'onye ishi ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ba abahụjekwa l'ẹka odzu zẹe. T'ọ bọ bahụkwa iya je emerwua onwiya, m'o beru ọ bụru odzu nna iya m'ọ bụ odzu ne iya. 12T'ọ bọ hajẹkwa ụlo-nsọ lụfu alụfu, t'o bo merwukwa ụlo-nsọ emerwu, o noo nkele ọo mmanụ Chileke iya b'a wụru iya l'ishi. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

13“Tẹ nwanyị, l'ọo-lụ bụkwaru nwanyị, nwoke l'ẹte akụa ọkpa. 14T'ọ bọ lụkwa onye bụ nwanyị-mbunu m'ọ bụ nwanyị, ji iya chịfuru achịfu m'ọ bụ nwanyị-ọkpara, mebyishiwaru onwiya. Tẹ nwanyị, l'ọo-lụ bụkwaru nwanyị, nwoke l'ẹte akụa ọkpa, t'ọ bụkwaru nwanyị Ízurẹlu gẹdegede 15nggẹ ụnwegirima iya ta abụ ndu e merwuru emerwu l'echilabọ ndibe whẹ. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha meru iya ọ dụ nsọ.”

16Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 17“Kfuru Érọnu sụ iya: Iwhe bụ onye shi l'ẹpa ghu bụ onye ọrwu dụ l'ẹhu ba abyakwa lẹ ya l'anụ Chileke iya nri. O noo gẹ l'ọo-dụ shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. 18T'iwhe bụ onye ọrwu dụ l'ẹhu ba abyakwa ntse m'ọ bụ onye l'atsọ ishi m'ọ bụ onye ngvụru m'ọ bụ onye e mebyiru emebyi 19m'ọ bụ onye iwhe lọnwuru ọkpa m'ọ bụ onye iwhe lọnwuru ẹka 20m'ọ bụ onye okpurukpu-azụ hụfuru ahụfu m'ọ bụ ọ-ha-ẹgirima m'ọ bụ onye iwhe meru l'ẹnya m'ọ bụ onye iwhe l'eme l'akpọ-ẹhu m'ọ bụ onye a háru aháhá. 21T'ọ bọ dụkwa onye bụ ẹpa Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, ọrwu dụ l'ẹhu l'abya ọgbaru Onye-Nwe-Ọha ẹja, l'aakpọ ọku. T'onye ọrwu dụ l'ẹhu ba abyakwa lẹ ya l'anụ Chileke iya nri. 22T'onye ọbu rijekwaro nri, a nụru Chileke iya, mbụ nri ọwhu dụ nsọ mẹe ọwhu dụ nsọ shii. 23Ọle t'o bo jekubekwa mgboro ẹkwa ono, e gebutaru Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ. T'o bo jekubekwa ẹnya-mgbẹja nggẹ to merwu ụlo-nsọ, nkele ọrwu dụ iya l'ẹhu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, onye doberu whẹ nsọ.”

24Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya eworu iwhe lile ono kfuaru Érọnu yẹle ụnwu iya mẹe ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index