Search form

Livitikọsu 22

Gẹ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-meje nke iwhe dụ nsọ

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 2“Kfuru Érọnu yẹle ụnwu iya tẹ whẹ kwabẹjekwaru iwhe ono, ndu Ízurẹlu doberu mu nsọ ẹnya nggẹ whẹ te egude iya merwua ẹwha mu ono, dụ nsọ. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.” 3Sụ whẹ agha: “Shi l'ọgbo rwua l'ọgbo, iwhe bụ ẹpa unu, bụ onye l'aasọ nsọ, jekuberu iwhe dụ nsọ, ndu Ízurẹlu doberu mụbe Onye-Nwe-Ọha nsọ, onye ọbu bẹ l'ee-kefukwa l'oke l'iwhu mu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

4“Onye shi l'eri Érọnu, ẹhu-ba-dụ-mma, l'eswe nswe l'eme l'akpọ-ẹhu, ọdua l'ọo onye iwhe l'alwashị l'ẹhu, t'onye ọbu be erikwa iwhe dụ nsọ jeye nteke l'aa-sọ-buhu iya nsọ. Onye bụ ẹpa Érọnu ẹhu iya chiru l'iwhe chiru ẹhu l'odzu shi nno bụru iwhe l'aasọ nsọ m'ọ bụ l'o chiru nwoke, gbọru ụnwuda ẹhu, 5m'ọ bụ onye ẹhu iya denyiru l'iwhe l'awụ l'ẹwho, bụ iwhe l'ee-me iya t'ọ bụru onye l'aasọ nsọ, m'ọ bụ l'ẹhu iya denyiru l'onye l'aasọ nsọ m'ọ bụ l'o nweru iwhe ọdo, meru iya, ọ bụru onye l'aasọ nsọ, b'ọ bụakwa onye l'aasọ nsọ. 6Onye ẹhu iya denyiru l'ụdu iwhe ono l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye chi ejihu. T'o bo rikwa iwhe dụ nsọ, gbahaa l'o gude mini ghụa ẹhu. 7Ẹnyanwu rịbade l'ishi bẹ onye ọbu l'a-bụru onye l'aata sọhe nsọ, ya eria iwhe dụ nsọ, o noo nkele ọo nri gbarụ iya nụ ndono. 8T'o bo rijekwa iwhe nwụhuru anwụhu m'ọ bụ iwhe anụ dzugburu, oo-vutakwa mmerwu m'o ria ya. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

9“Tẹ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke mejekwa iwhe mu sụru tẹ whẹ meje; ọdua bẹ ikpe iya l'a-nmakwa whẹ, whẹ anwụhu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, onye doberu whẹ nsọ.

10“T'onye l'abụa onye shi l'eri ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke be erijekwa iwhe dụ nsọ. T'onye bụ ẹbyii l'ibe onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke m'ọ bụ onye o butaru ozhi be erikwa iwhe dụ nsọ. 11Ọle ọ -bụru l'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke gude okpoga iya gbata ohu m'ọ bụ l'a nwụru iya ohu l'uwhu, tẹ ndu ono rijekwaa nri ono. 12Nwa nwanyị onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, lụru onye l'abụa eri ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke te erikwa iwhe ono, dụ nsọ, l'aanụje ndu l'agbajẹ ẹja Chileke. 13Ọle ọ -bụru lẹ nwa nwanyị ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono tẹke anwụtadua nwa, ji iya nwụhu m'ọ bụ l'a chịfuru iya achịfu, ọ laa ibe nna iya, t'o rijekwaa nri nna iya, g'o shi erije iya nteke ọ bụ nwata. Ọle t'onye l'abụa onye eri ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke be erikwa iya.

14“Onye riru iwhe dụ nsọ l'amagama, t'onye ọbu kfụkwaa ụgwo iya nụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, kfụru nkere ise tukobe iya. 15Tẹ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke be emerwukwa iwhe ono, dụ nsọ, shi l'ẹka ndu Ízurẹlu, bụ ọwhu whẹ nụru Onye-Nwe-Ọha. 16T'a ba ahakwa tẹ ndu l'ẹte agbaa ria iwhe ono, dụ nsọ, shi nno mee tẹ ndu ọbu vuru ejo-iwhe dụ iya nụ, bụru ndu ikpe nmarụ, nkele ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha, onye doberu whẹ nsọ.”

17Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 18“Kfuru Érọnu yẹle ụnwu iya mẹe ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha sụ whẹ agha: Onye bụ onye Ízurẹlu, m'ọ bụ onye lwarụ alwa, bu ebu lẹ Ízurẹlu gude iwhe bya t'e gude iya gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, l'ọnodu ụgwo ụkwa, onye ọbu kweru, m'ọ bụ l'ọo iwhe zụru iya nkwe l'obu, 19t'onye ọbu kpụtakwa anụ, bụ okee ya, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu bya. Iwhe l'oo-gude bya bụ oke-eswi m'ọ bụ ebyila m'ọ bụ mkpi nggẹ a nafụ iya unu l'ẹka. 20Unu ba anụkwa iwhe ọrwu dụ l'ẹhu nkele a ta anafụkwa iya unu l'ẹka. 21Onye l'anụ Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja ẹhu-guu shi nno emedzu ụkwa m'ọ bụ l'ọonu iya g'ọ zụru iya nkwe l'obu, ọ -bụru eswi m'ọ bụ atụru m'ọ bụ eghu, t'ọ bụkwaru ọwhu ẹhu dzuru oke, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu nggẹ a nafụ iye ya l'ẹka. 22Unu ba anụkwa Onye-Nwe-Ọha anụ, l'atsọ ishi m'ọ bụ ọwhu l'ete ọkpa m'ọ bụ ọwhu iwhe mekaru m'ọ bụ ọwhu iwhe l'alwashị l'ẹhu m'ọ bụ ọwhu iwhe l'eme l'akpọ-ẹhu. Unu be egudekwa anụ, dụ ẹgube ono je akpọoru Onye-Nwe-Ọha ọku l'ẹnya-mgbẹja. 23A bya l'iwhe zụru unu nkwe l'obu, unu nwekwaru ike unu anụ eswi m'ọ bụ atụru, ọrwu dụ l'ẹhu. Ọle ẹgube iya ono bẹ l'aata anatadụ l'ụgwo ụkwa, onye kweru. 24Unu ba anụjekwa Onye-Nwe-Ọha anụ, e mekaru iwhe l'ẹkwoku-akpụraku m'ọ bụ ọwhu a gbapyaru ẹkwoku-akpụraku m'ọ bụ ọwhu iwhe lajarụ ẹkwoku-akpụraku m'ọ bụ ọwhu e bufuru nkiya ebufu. Unu be emejekwa iwhe dụ ẹgube ono l'alị unu. 25Unu ba anụjekwa anụ, shi l'ẹka onye ọha ọdo t'ọ bụru nri, unu l'anụ Chileke unu. Eshi-ọwhu ẹgube anụ ono dụ g'ọo anụ, ọrwu dụ l'ẹhu, bẹ l'aata anatakwa iya unu l'ẹka.”

26Tọ bụdu iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 27“A nwụa oke-eswi m'ọ bụ atụru m'ọ bụ eghu, a hajẹe ya tẹ yẹle ne iya nọo abalị ẹsaa. Wata lẹ mbọku nke ẹsato tụgburu bẹ l'aa-nata iya t'ọ bụru ngwo-ẹja, l'aakpọ ọku anụ Onye-Nwe-Ọha. 28Unu ba akpakọjekwa ne eswi yẹle nwa iya m'ọ bụ atụru yẹle nwa iya gbua abalị lanụ.

29“Ọ -bụru l'unu l'agbarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ekele, t'unu mejekwa iya l'ụzo, dụ ree nke ọwhu l'aa-nafụ iya unu l'ẹka. 30T'ọ bụkwaru abalị lanụ bẹ l'ee-rikota iya; ba adụkwa ọwhu unu l'e-riwhodo eriwhodo t'ọ fụta ụtsu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

31“Unu dobekwa iwu mu, meje iya ememe. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha. 32Unu be emerwukwa ẹwha mu ono, dụ nsọ. Tẹ ndu Ízurẹlu hụbekwa mu ama g'ọo onye dụ nsọ. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha onye meru, unu dụ nsọ. 33Ọ kwa mu whọ dufutaru unu l'alị Íjiputu tẹ mu bụru Chileke unu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index