Search form

Livitikọsu 23

Ori-oge Onye-Nwe-Ọha

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Ọ waa bụ oge, Onye-Nwe-Ọha tụ-buru atụ-bu t'e rije ndọwa; mbụ oge, unu l'a-ryajẹ aryarya t'ọ bụru ndzuko dụ nsọ. 3Abalị ishii bẹ unu l'e-jeje ozhi; mbọku nke ẹsaa abụru mbọku Sabatụ, bụ mbọku-ọtuta-ume. Mbọku ono l'a-bụru ndzuko, dụ nsọ. T'unu be ejejekwa ozhi mbọku ono, ọ kwa mbọku-ọtuta-ume nke Onye-Nwe-Ọha l'iwhe bụ ẹka unu bu. 4Ọ waa bụ oge, Onye-Nwe-Ọha tụ-buru atụ-bu t'e rije, bụ nteke l'ee-nweje ndzuko, dụ nsọ. Unu l'a-ryajẹ iya arya m'o rwua nteke a tụ-buru iya.

Ori-oge O-je-ghata

(Ọ́gú 28:16-25)

5“Mbọku, l'ee-rije oge O-je-ghata Onye-Nwe-Ọha bụ mẹ ọnwa mbụ dụ l'abalị iri l'ẹno; l'urwẹnyashi mbọku ono. 6L'abalị iri l'ise l'ọnwa ono bẹ unu l'e-rijeru Onye-Nwe-Ọha oge buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. Abalị ẹsaa bẹ unu l'a-ta buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. 7Mbọku mbụ, l'eeri-oge ono bẹ unu l'e-nwe ndzuko, dụ nsọ. T'ọ bọ dụkwa ozhi, unu l'e-je mbọku ono. 8Abalị ẹsaa bẹ unu l'a-nọdulewho gbakọtaru Onye-Nwe-Ọha ẹja, l'aakpọ ọku. Mbọku nke ẹsaa ono bẹ l'ee-nwe ndzuko, dụ nsọ. Ba adụkwa ozhi, l'eejeje eje, unu l'e-je mbọku ono l'owhu.”

Ori-oge Mebyi Iwhe mbụ

9Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 10“Kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Unu -bahụlewho l'alị ono, mu l'eme tẹ mu nụ unu, unu -kpata iwhe unu meberu l'alị, t'unu wotakwaru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ukfu lanụ l'iwhe mbụ, unu l'e-vu ụzo kpata. 11T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono maa ukfu iwhe ono amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha nggẹ Chileke anata iya unu l'ẹka. Mbọku, l'ọo-ma iya bụ mbọku l'etsota mbọku-ọtuta-ume. 12Mbọku, unu l'a-ma ukfu iwhe ono l'iwhu Onye-Nwe-Ọha bẹ unu l'a-nụkwawho Onye-Nwe-Ọha ebyila, gbarụ awha, ọrwu l'adụa l'ẹhu t'ọ bụru ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. 13Ngwo-ẹja nri, l'e-tso iya bụ ụzo labọ l'ime nkere iri efere nkwẹka ụturutuu-witi, a gwọkoberu mmanụ t'ọ bụru ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha, mkpọ iya dụ ree, e ye iya mmẹe, jiru ekpemu labọ t'ọ bụru ngwo-ẹja mmẹe. 14Unu ba atakwa buredi mẹe witi, a hụru ahụ mẹe ọwhu dụ oyiru jeye mbọku ono gẹdegede, bụ mbọku unu l'e-wotaru Chileke unu ngwo-ẹja ono. Ọo iwhe mu tọru ọkpa iya t'ọ dụ jeyewaroya ndono, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo l'iwhe bụ ẹka unu bu.

Ori-Oge Idzu

(Ọ́gú 28:26-31)

15“A bya lẹ mbọku ono, l'etsota mbọku-ọtuta-ume ono, unu gbarụ ẹja amama whọ, unu shi mbọku ono nọ-dzua idzu ẹsaa kperegedemu. 16Unu gụa ụkporo abalị ugbo labọ l'abalị iri dobe, unu nọ-dzulewho mbọku-ọtuta-ume ẹsaa, lẹ mbọku ọwhu l'etsota mbọku-ọtuta-ume nke ẹsaa ono; t'unu nụ Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja nri ọwhuu. 17Tẹ ndu nọnu shi l'ibe whẹ wota ishi buredi ẹbo-ẹbo t'ọ bụru ngwo-ẹja amama. Buredi ono bụ ụzo labọ l'ime nkere iri efere nkwẹka ụturutuu-witi, e yeru iwhe l'ekoje buredi bẹ l'ee-gude ghee ya, unu anụ iya t'ọ bụru mebyi iwhe mbụ, unu nụru Onye-Nwe-Ọha. 18Iwhe unu l'e-yekobefua l'ishi buredi ono bụ ụnwu ebyila ẹsaa, gbagewaru awha, l'adụa ẹka ọrwu dụ whẹ l'ẹhu mẹe nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila labọ, t'ọ bụru ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, l'aanụ Onye-Nwe-Ọha yẹle ngwo-ẹja nri mẹe ngwo-ẹja mmẹe, tso iya nụ t'ọ bụru ngwo-ẹja, a kpọru ọku, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 19Ọo ya bụ, unu abya akpụta mkpi lanụ gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, bya akpụta ụnwu ebyila labọ, gbageeru awha t'ọ bụru ngwo-ẹja ẹhu-guu. 20T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke wota ụnwu ebyila labọ ono maa amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja amama yẹle buredi ono, e meru lẹ mebyi iwhe mbụ. Ngwo-ẹja ono g'ọ ha bẹ dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ. Onye ọ bụ nkiya bụ onye ono l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 21Mbọku ono bẹ unu l'e-nwe ndzuko, dụ nsọ. T'ọ bọ dụkwa ozhi, unu l'e-je mbọku ono l'owhu. Iwhe ono bụ iwhe a tọru ọkpa iya sụ t'unu tsoje jeyewaroya, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo l'iwhe bụ ẹka unu bu ebu.

22“Unu -kpadẹkwa iwhe unu meberu l'alị, t'unu kpatajẹkwa iya kpawhodo ọwhu dụ l'oge alị. Unu be ejejekwa ọkpa mkpakwa iwhe unu kpawhodoru l'ẹka unu kpatarụ iwhe. Unu hajẹ ono t'ọ bụru nke ndu ụkpa mẹe ndu lwarụ alwa. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.”

Ori Awha-Ọ̀whúú

(Ọ́gú 29:1-9)

23Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 24“Kfuru ụnwu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Mbọku mbụ l'ọnwa ẹsaa, nwụtaru anwụta l'a-bụjeru unu mbọku-ọtuta-ume, mbọku ono bẹ unu l'e-nweje ndzuko, dụ nsọ. Mbọku ono bẹ l'ee-gbu opyi-ọku gude karụ iya ọha-l'eze. 25T'ọ bọ dụkwa ozhi, unu l'e-jeje mbọku ono l'owhu, unu gbajẹru Onye-Nwe-Ọha ẹja, l'aakpọ ọku mbọku ono.”

Mbọku ọkfu ụgwo iwhe-dụ-ẹji

(Ọ́gú 29:7-11)

26Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 27“Abalị iri l'ọnwa ẹsaa ono l'a-bụje mbọku ọkfu ụgwo iwhe-dụ-ẹji. Mbọku ono bẹ l'a-bụru unu ndzuko dụ nsọ. Unu l'a-swị ẹgu, unu agbaa ẹja, l'aakpọ ọku nụ Onye-Nwe-Ọha. 28Ba adụkwa ozhi, unu l'e-je mbọku ono nkele mbọku ono bụkwa mbọku ọkfu ụgwo iwhe-dụ-ẹji; mbọku ono l'aa-nọdu l'iwhu Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji unu metagbaberu. 29Onye nọdu tọ swị ẹgu mbọku ono bẹ l'ee-kefu l'oke l'ẹka ndibe whẹ nọ. 30Onye jekwanuru ozhi mbọku ono bẹ mu l'e-me t'ọ tọhu l'echilabọ ndu nkewhe. 31T'ọ bọ dụkwa ozhi, unu l'e-je. Ọ kwa iwhe a tọru ọkpa iya doberu unu jeyewaro ya ndono, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo l'iwhe bụ ẹka unu bu. 32Mbọku ono l'owhu bụkwaru unu mbọku-ọtuta-ume. Unu swịa ẹgu, unu eshi l'urwẹnyashi abalị tete l'ọnwa ono tụta ume ono rwua l'urwẹnyashi mbọku, ọnwa l'agba abalị iri.”

Ori-oge Ime-Mkpu

(Ọ́gú 29:12-40)

33Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 34“Kfuru ụnwu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Abalị iri l'ise l'ọnwa ẹsaa l'a-bụru ori oge Ime-Mkpu nke Onye-Nwe-Ọha. Unu l'e-ri oge ono abalị ẹsaa. 35Mbọku nke mbụ bẹ l'a-bụru unu ndzuko, dụ nsọ. T'ọ bọ dụkwa ozhi, unu l'e-je mbọku ono l'owhu. 36Abalị ẹsaa ono bẹ unu l'a-nụje Onye-Nwe-Ọha ẹja, l'aakpọ ọku. Lẹ mbọku nke ẹsato, unu enweru ndzuko, dụ nsọ, bya anụkwawho Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja, l'aakpọ ọku. Mbọku ono l'a-bụru ndzuko, dụ nsọ, ba adụkwa ozhi, unu l'e-je mbọku ono l'owhu.

37“O noo bụ ori-oge, Onye-Nwe-Ọha tụ-buru atụ-bu, mbụ oge, unu l'a-ryajẹ aryarya t'ọ bụru ndzuko, dụ nsọ. T'a nụkwa Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja, l'aakpọ ọku; mbụ ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku mẹe ngwo-ẹja nri mẹe ngwo-ẹja mmẹe mẹe ngwo-ẹja ọdo, ọwhu nọnu bẹ l'aa-nụje mbọku, gbarụ iya nụ. 38A gụfukwa iya rọ mbọku-ọtuta-ume, a gụfu iya iwhe unu l'a-nụje Onye-Nwe-Ọha, gụfu iya ọkfu ụgwo ụkwa onye kweru, gụfu iya iwhe anụnu ọwhu unu tụru obu unu ama anụ Onye-Nwe-Ọha.

39“L'abalị iri l'ise l'ọnwa ẹsaa nteke unu kpatagewaru iwhe unu meberu l'alị chịbata, t'unu rikwaa oge Onye-Nwe-Ọha abalị ẹsaa. Mbọku nke mbụ iya yẹle mbọku nke ẹsato iya bẹ l'a-bụje mbọku odzuta ike. 40Mbọku nke mbụ bẹ unu l'e-wotaje akpụru oshi, dụ ree mẹe igu ooshi mẹe ẹkali oshi, ẹkwo dụ jịkfu jịkfu mẹe ẹkali oshi wilo, unu egude iya je ete ẹswa l'iwhu Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu abalị ẹsaa. 41Unu rijee ya abalị ẹsaa l'ẹwha Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru oge, l'eeri eri awha g'awha ha. Iwhe ono bụ iwhe a tọru ọkpa iya t'ọ dụru unu jeyewaroya shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. Unu rijee ya l'ọnwa ẹsaa. 42Ẹka unu l'e-bujeru l'abalị ẹsaa ono bụ l'ime mkpuumkpu. T'iwhe bụ onye a nwụru lẹ Ízurẹlu bukwaru lẹ mkpuumkpu nteke ono. 43Ọo ya bụ, nggẹ ẹpa unu amarụ lẹ mu meru t'ụnwu Ízurẹlu buru lẹ mkpuumkpu nteke ono, mu dufutaru whẹ lẹ Íjiputu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.”

44Mósisu bya atọgboru ndu Ízurẹlu ọkpa ori-oge ono, Onye-Nwe-Ọha tụ-buru atụ-bu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index