Search form

Livitikọsu 24

Oleta oryọku ẹnya

(Awụ. 27:20-21)

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Kfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ wotaru ghu ọkpobe mmanụ ólivu, a tsụru l'ọtumu, l'ee-yeje l'oryọku t'iwhoro ngajẹe ntekenteke. 3Tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya yeje ọku l'oryọku ono l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha l'ime Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, mbụ l'okotazụ ẹkwa whọ, e gude gebuta Igbe Iwu whọ. Tẹ whẹ mejekwaa oryọku ono t'o shi l'urwẹnyashi nwuje ntekenteke l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha jeye l'ụtsu. Tẹ ndu Ízurẹlu dobekwa nsọ ono shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. 4Tẹ Érọnu letakwa oryọku ono ẹnya, mbụ oryọku ono, tukoru l'eli iwhe ono, e meru l'ọkpobe mkpọla-ododo, l'aadọbeje oryọku, mee ya t'o nwuje enwu l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha ntekenteke.

Buredi, e doberu Chileke nsọ

5“Gude ụturutuu-witi gheta ishi buredi iri l'ẹbo, t'iwhe, l'a-la lẹ nnanụ bụru nkere labọ l'ime nkere iri efere nkwẹka ụturutuu-witi. 6Woru buredi ọbu doo l'ogiri labọ, ishi buredi ishii ishii l'ogiri nnanụ nnanụ l'eli teburu ono, dụ l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha, e gude ọkpobe mkpọla-ododo mee. 7Woru ụ̀nwù-isẹnsu, guru egugu ye l'ogiri buredi ono l'ẹhu l'ẹhu, t'ọ nọ-chia ẹnya buredi ono bụru ngwo-ẹja, l'aakpọ ọku anụ Onye-Nwe-Ọha. 8Mbọku-ọtuta-ume, futaru ishi l'igwe bẹ Érọnu l'e-dozhije iya gẹ l'ọo-dụ l'iwhu Onye-Nwe-Ọha l'ẹwha ndu Ízurẹlu; t'ọ bụru ọgbandzu, l'a-nọ tụgburu. 9Buredi ono bụ Érọnu yẹle ụnwu iya nwe iya, tẹ whẹ nọdujekwa l'ẹka dụ nsọ taa ya, o noo nkele o tso l'òkè, dụ nsọ shii l'iwhe bụ ngwo-ẹja, l'aakpọ ọku anụ Onye-Nwe-Ọha.”

Onye kfubyiru ẹwha Onye-Nwe-Ọha

10O nweru nwoke ọbu, ne iya bụ onye Ízurẹlu, nna iya bụru onye Íjiputu, whẹ lẹ ndu Ízurẹlu l'alịje eje iwhe. A nọnyaa, ọgu tsuru yẹle onye Ízurẹlu l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa eburu whẹ. 11Nwa nwanyị Ízurẹlu ono kfubyishilahaa ẹwha Onye-Nwe-Ọha. A kpụta iya jekfu Mósisu. Ẹwha ne iya bụ Shelomiti, bụ nwada Dibyiri onye ikfu Danu. 12A kpụta iya je atụ-chia t'ọ nọdu jeye tẹ whẹ marụ iwhe bụ uche Onye-Nwe-Ọha.

13Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 14“Kpụfu onye ọbu, kfubyiru ẹwha mu ọbu l'azụ ẹka unu kpọberu ụlo-ẹkwa eburu unu. Tẹ ndu lile, nụru nteke l'ookfubyi ẹwha mu ọbu byabẹ iya ẹka l'ishi, t'edzudzu-ọha gude ẹwhuru tụ-gbua ya. 15Iwhe l'ii-kfuru ndu Ízurẹlu abụru: Onye kfubyiru ẹwha Chileke iya bụkwa onye ọbu l'e-vuru iwhe-dụ-ẹji, dụ iya nụ. 16Onye kfubyiru ẹwha Onye-Nwe-Ọha bẹ l'ee-gbu egbu. T'edzudzu-ọha l'owhu gudekwa ẹwhuru tụ-gbua onye ọbu. Onye ọbu onye ọbu m'ọ bụ onye lwarụ alwa m'ọ bụ onye a nwụru lẹ Ízurẹlu, o -kfubyia ẹwha Onye-Nwe-Ọha, t'e gbua ya egbu.

17“Onye gburu madzụ, t'e gbukwa yẹbedua. 18Onye gburu anụ onye ọdo dochikwaa ẹnya iya, t'o gudekwa ọwhu nọ ndzụ dochia ẹnya iya ọwhu nwụhuru anwụhu.

19“Onye meru madzụ ibe iya iwhe ọrwu dụ iya l'ẹhu, bẹ l'ee-mekwawho t'ọrwu dụ l'ẹhu nke yẹbedua. 20Onye gbajiru madzụ ibe iya ọkpu t'a gbajilatakwa iya ọkpu nkiya. Onye meru ẹnya pyahụ ibe iya t'e mekwaawho t'ẹnya pyahụ yẹbedua. Nteke bụ l'ọo eze b'o chikwofuru onye ọdo, t'e chikwofukwa nkiya. Ọo ẹgube ọrwu, madzụ kẹru ibe iya bẹ l'aa-kẹe yẹbedua. 21Onye gburu anụ onye ọdo; t'o dochikwaa ẹnya iya. Onye gburu madzụ t'e gbukwaa yẹbedua. 22Unu mee t'iwu ono bụru nnanụ l'ẹhu ndu a nwụru anwụ lẹ Ízurẹlu mẹe l'ẹhu ndu lwarụ alwa. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.”

23Mósisu kfugelewho yeru ndu Ízurẹlu, whẹ kpụfu onye ono, kfubyiru ẹwha Onye-Nwe-Ọha azụ ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ, bya atụ-gbua ya l'ẹwhuru. Ọo ya bụ, ndu Ízurẹlu mee iwhe Onye-Nwe-Ọha tụru Mósisu iwu tẹ whẹ mee.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index