Search form

Livitikọsu 25

Awha Ọtuta-ume

(Dit. 15:1-11)

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu l'eli ugvu Sáyinayi sụ iya: 2“Kfuru ụnwu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Unu bahụlewho l'alị ono, mu l'eme tẹ mu nụ unu, t'unu hakwa alị ono t'ọ tụta ume, shi nno kwabẹ Onye-Nwe-Ọha ugvu. 3Awha ishii bẹ unu l'a-kọje alị unu, awha ishii unu akọchashia mgbu vayịnu unu akọchashi, wọo akpụru iya. 4L'awha nke ẹsaa l'owhu, alị ono atụta ume. O noo bụ awha ọtuta-ume nke Onye-Nwe-Ọha. Unu ba akọkwa alị unu, unu eje akọcha mgbu vayịnu unu akọcha l'awha ono. 5Unu be emetakwa iwhe dashịru ẹda. Unu ba awọtakwa akpụru vayịnu, l'ẹte akọchaa akọcha; awha ono bụkwa awha, alị l'atụta ume. 6Iwhe shi l'alị awha ono, alị l'atụta ume l'a-bụru nri unu mẹe nke ohu unu mẹe nke ndu unu buru ozhi mẹe nke ndu lwarụ alwa, unu lẹ whẹ bu. 7Élwù unu mẹe anụ-ẹgbudu, bu l'alị unu bẹ iwhe shi l'alị ono l'a-bụkwaruwho nri nkewhe.

Awha Ẹhu-ụtso

8“Gụa awha ọtuta-ume awha ẹsaa bụ iya bụ awha ẹsaa ẹsaa ugbo ẹsaa. Iwhe awha ọtuta-ume ẹsaa ono l'a-dụkota bụ ụkporo awha ugbo labọ l'awha tete. 9L'abalị iri l'ọnwa ẹsaa bụ iya bụ mbọku ọkfu ụgwo iwhe-dụ-ẹji bẹ l'ii-zhi t'e gbudzuru opyi-ọku l'alị unu l'owhu. 10Awha ọwhu l'e-kwe iya ụkporo awha ugbo labọ l'awha iri ono bẹ unu l'e-dobe nsọ, unu aryaa ya arya t'onyenọnu nweru onwiya l'alị ono kpaa-whuu. Awha ono bụru unu awha ẹhu-ụtso; nteke onyenọnu l'a-la je anọdu l'alị iya; onyenọnu alakfu ndibe whẹ. 11T'awha nke ụkporo ugbo labọ l'awha iri ono bụkwaru unu awha-ẹhu-ụtso. L'awha ono bẹ unu ta akọdu iwhe l'alị, unu ta akpata iwhe darụ ẹda, unu ta awọta akpụru vayịnu, l'ẹte akọchaa akọcha. 12Eshi-ọwhu awha ono bụru unu awha ẹhu-ụtso bẹ unu l'e-me iya t'ọ dụ nsọ. Ọo iwhe darụ ẹda l'alị ono bẹ unu l'e-ri l'awha ono.

13“L'awha ẹhu-ụtso bẹ onyenọnu l'a-la je anọdu l'alị iya. 14Ọ -bụru l'i reru madzụ ibe ghu alị m'ọ bụ l'ị zụtaru alị azụta l'ẹka onye ọdo, t'unu mekwaa ya t'ọ bọ dụ onye l'e-ri ibe iya urwu. 15Madzụ l'azụ alị onye ọdo, t'e dobekwa aswa iya ele ẹnya awha ole, alị ọbu nọwaru nke l'a fụtaru l'awha ẹhu-ụtso. Onye ọwhu l'ere alị ọbu ere iya ele ẹnya l'awha ole, alị ọbu l'e-mefua iwhe tẹmenu ya alawhu iya azụ l'ẹka. 16Awha -paa l'igwe aswa, l'ịi-sụ t'a kfụa l'alị ọbu ahaa shii. Nteke bụ l'awha parụ nwanshị, aswa, l'ịi-sụ t'a kfụa l'alị ọbu aha nwanshị, nkele iwhe l'oole ẹnya ere ghu iya bụ iwhe l'ii-meta l'alị ọbu. 17T'ọ bọ dụkwa onye ọwhu l'e-ri ibe iya urwu. Iwhe unu l'e-mechia bụ t'unu tsụje Chileke unu egvu. Nkele ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.

Iwhe-ọtsulanu l'a-dụ l'awha nke ẹsaa

18“Ọo ya bụ, t'unu mejekwa iwhe mu tọru ọkpa iya, unu edobe iwhe mu tụru l'iwu; eme iya ememe nke ọwhu unu l'e-buru l'alị ono tụsaru ẹhu. 19Alị ono bẹ iwhe e meberu iya l'a-nọ emehu emehu, unu eriji ẹwho, buru tụsaa ẹhu. 20Ọ -bụru l'unu jịru sụ: ‘?Ọo gụnu bẹ anyi l'e-ri l'awha nke ẹsaa ono, m'ọ dụa iwhe anyi kọberu, tọ dụ iwhe anyi kpatarụ l'okfu?’ 21L'awha nke ishii bẹ mu l'e-me t'ọnu-ọma nkemu sọ-kputa unu ẹhu, nke ọwhu alị l'e-meta iwhe l'a-sụru unu awha ẹto. 22L'awha nke ẹsato bẹ unu l'a-kọbe iwhe l'alị, eri akahụ iya ọwhu unu metahawaru; ria ya jeye l'awha nke tete; nteke unu l'a-kpata iwhe ọwhuu nke awha ono.

Ọgbata iwhe e reru erere

23“T'e be erejekwa alị nre-lanụ, nkele alị bụkwa mbẹdua nwe iya. Unubẹdua bụ abyabya bẹ unu byarụ, ọ bụru anụnu bẹ mu nụru iya unu t'unu buru. 24Unu hajẹkwaa t'onye nwe alị gbata alị iya l'ẹka onye ọ sụberu iya l'iwhe bụ alị unu g'ọ ha.

25“Ọ -bụru lẹ nwune ghu bẹ ụkpa byarụ, o buta alị iya ree; t'ọ bụkwaru onye yẹle iya bụ ọkpobe abụbu l'a-gbata alị ono, o reru. 26Ọ -bụru l'onye ọbu te enwedu onye l'a-gbata iya, e megee ẹka bya atụlahaa yẹbedua atụtu, o shi nno nweta iwhe dzuru gẹ l'ọo-gbata iya, 27t'ọ gbakọo awha ole, a nọwaru nke l'o reru alị ono, kfụa onye o reru alị ọbu ụgwo awha ọwhu l'ọotoko ọkoo ya, t'alị ono lwawhu iya azụ l'ẹka. 28Nteke bụ l'onye ọbu te enwedu iwhe l'oo-gude gbata iya, t'alị ọbu, o reru dụkwa l'ẹka onye zụru iya nụ jeye awha ẹhu-ụtso. Nteke o beru l'awha ẹhu-ụtso t'onye zụru alị ono haa ya, t'ọ lwawhu azụ l'ẹka onye nwe iya nụ.

29“Ọ -bụru lẹ madzụ bẹ reru ụlo ebubu lẹ mkpụkpu, a tụ-wheru mgbodo mgburumgburu, t'ọ gbatakwa iya l'ime mgbarawha, o reru iya. Ọo l'ime mgbarawha ono bẹ ike iya beru nke agbata iya. 30Ọ -bụru l'ọ tọ gbatadu iya jeye awha gbaa, bẹ ụlo ono, dụ lẹ mkpụkpu ono, a tụ-wheru mgbodo mgburumgburu l'a-bụwaruro nke onye zụru iya nụ yẹle ẹpa iya jeyewaroya. T'a ba ahakwa ụlo ono l'awha ẹhu-ụtso t'ọ lwawhu azụ l'ẹka onye nwe iya nu. 31Obenu l'ụlo ọwhu dụ l'ime mkpụkpu, l'ẹte atụ-whee mgbodo mgburumgburu bụ g'e meru ẹka bụ ẹgu bẹ l'ee-me iya. T'a gbatajẹ iya agbata, onye zụru iya nụ ahajẹkwaa ya whọ t'ọ lwawhu azụ l'ẹka onye nwe iya nụ mẹ o rwulewho l'awha ẹhu-ụtso.

32“A byakwanụ lẹ mkpụkpu ọwhu bụ nke ndu Lívayi mẹe ụlo, dụ lẹ mkpụkpu whẹ, tẹ ndu Lívayi gbatajẹkwa iya nteke dụ whẹ ree. 33Ọ -bụru l'onye Lívayi ta adụdu ike gbata ụlo iya l'ẹka onye o reru iya, o -rwulewho l'awha ẹhu-ụtso t'ụlo ọbu, o reru lẹ mkpụkpu whẹ lawhukwa iya azụ l'ẹka. Nkele ụlo lile, dụ lẹ mkpụkpu ndu Lívayi bụkwa iwhe whẹ nwe l'ẹka ndu Ízurẹlu nọ. 34Ọle t'ọ bọ dụkwa iwhe l'e-me tẹ whẹ ree alị ẹka élwù whẹ l'atajẹ nri, dụ lẹ mkpụkpu whẹ, o noo nkele ẹka ono bụ ẹka whẹ nwe enwe jeyewaroya.

Ojee ndu ụkpa ụgwo

35“Ọ -bụru l'onye Ízurẹlu ibe ghu, gụ l'iya bukube bẹ ụkpa byarụ, tọ dụ ike ọzu onwiya; yejeru iya ẹka ẹgube ono, l'eeyejeru onye lwarụ alwalwa m'ọ bụ onye byarụ abyabya nke ọwhu l'oo-bukube ghu g'o bukube ghu. 36Ba asụjekwa iya t'o tukoberu ghu iwhe l'iwhe ị nụru iya, tsụjekwa Chileke ghu egvu nggẹ onye Ízurẹlu ibe ghu ono ebukube ghu g'o bukube ghu. 37Be ejekwa iya ụgwo okpoga sụ iya t'ọ tụkwaseru ghu iya iwhe l'eli, ba anụkwa iya nri lee ẹnya urwu, l'ii-rita iya. 38Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu, bụ onye dufutaru unu l'alị Íjiputu tẹ mu nụ unu alị Kenanu, mu abụru Chileke unu.

Ọha ohu t'o nweru onwiya

39“Ọ -bụru l'onye Ízurẹlu ibe ghu, gụ l'iya bukube bẹ ụkpa byarụ, o woru onwiya ree ghu, be emekwa iya t'o jejeru ghu ozhi g'ọo ohu. 40Dobe iya l'ọnodu onye i buru ozhi ebu m'ọ bụ onye byarụ abya, t'o jeeru ghu ozhi jeye awha ẹhu-ụtso. 41O -rwua nteke ono tẹ yẹle ụnwu iya haa ghu, lakfu ndibe whẹ je anọdu-whu azụ l'oke-alị nna iya. 42Nkele ndu Ízurẹlu bụ ohu mụbe Onye-Nwe-Ọha, mu shi l'alị Íjiputu dufuta, t'e be erekwa whẹ tẹ whẹ bụru ohu. 43Ba adụkwaru onye Ízurẹlu ibe ghu ẹhuka, tsụjekwa Chileke ghu egvu.

44“Tẹ ndu unu l'a-gbajẹ ohu bụkwaru ndu ọha ọdo, bu unu mgburumgburu, mbụ unwoke mẹe ụnwanyi. O nokwa ndu unu l'a-gbajẹ ohu ndono. 45Ndu ọdo, unu l'a-gbajẹfua ohu bụ ndu byarụ abya, bu l'echilabọ unu m'ọ bụ ndibe whẹ, unu lẹ whẹ bukwawho, bụ ndu a nọ l'alị unu nwụshia, whẹ abụru ndu unu nwe enwe. 46Ndu ono bẹ unu l'e-me tẹ whẹ bụru oke-iwhe, dụru ụnwu unu l'etso unu l'azụ, t'ọ bụru ndu whẹ nwe enwe jeyewaroya. A -bya l'unwune unu, bụ ụnwu Ízurẹlu, t'unu ba adụkwaru whẹ ẹhuka.

47“Ọ -bụru l'onye lwarụ alwa m'ọ bụ onye byarụ abya, unu l'iya bu bẹ nweru iwhe, onye Ízurẹlu ibe ghu, yẹle iya bukube -daa ụkpa, o woru onwiya ree onye ono, lwarụ alwa, bukube ghu nụ m'ọ bụ woru onwiya ree onye ibe onye ono, lwarụ alwa ono, 48e -regee ya bẹ l'aa-gbatalẹ iya-a agbata. Tẹ nwune iya lanụ gbatakwa iya. 49Nteke l'ọo dụa, nwune nna onye ọbu m'ọ bụ nwa nwune nna iya m'ọ bụ onye ọdo, yẹle whẹ bụ abụbu agbata iya. Ọ -bụru l'onye ọbu bẹ nọnyaru bya enweru iwhe, t'ọ gbatakwa onwiya. 50Tẹ yẹbedua yẹle onye gbarụ iya ohu nọdukwa gbakọo awha ole, ọ bụ eshi nteke o reru onwiya rwua l'awha ẹhu-ụtso. T'aswa, l'ọo-kfụ gude gbata onwiya bụkwaru iwhe lanụ yẹle awha ole, wuduru nụ. T'e lekwaa ẹnya l'ụgwo, l'aa-kfụ l'ozhi ujiku owhu gude gbakọru iyẹ ya. 51Awha, wuduru nụ -hakwadụ shii, t'onye ono lee ẹnya g'awha ọbu hatabe, keta okpoga, o reru onwiya kfụa gude gbata onwiya. 52Nteke bụ l'awha, wuduru nụ habewaa nwahabe t'o rwua l'awha ẹhu-ụtso, tẹ yẹle iya tụko gbakọo iwhe l'ọo-kfụ l'awha ole, wuduru nụ gude gbata onwiya. 53T'ọ bụkwaru gẹ l'eemeje onye ozhi, e butaru ebuta awha g'awha ha bụ gẹ l'ee-meje onye ọbu. T'onye ọ nọ l'ẹka ba adụkwaru iya ẹhuka.

54“Ọ -bụru l'a taa gbatadu iya l'ụzo, dụ ẹgube ono; t'a hakwaa yẹle ụnwegirima iya tẹ whẹ lashia mẹ o rwulewho l'awha ẹhu-ụtso. 55O noo l'ụnwu Ízurẹlu bụ ohu mbẹdua. Whẹ bụ ohu mu, mu dufutaru l'alị Íjiputu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index