Search form

Livitikọsu 26

Ọnu-ọma, l'aa-gọru onye l'emeje iwhe a sụru t'o mee

(Dit. 7:12-24; 28:1-14)

1“T'ọ bọ dụkwa agwa, unu l'e-meta doberu onwunu; t'unu be edobekwa ntẹkpe, a pyịru apyị m'ọ bụ ẹwhuru gvuru egvuru g'ọo itso m'ọ bụ ẹwhuru, a pyịru apyị l'alị unu abarụ iya ẹja. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.

2“Unu dobeje mbọku ọtuta-ume nkemu, unu akwabẹje ụlo-nsọ mu ugvu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.

3“Ọ -bụru l'unu l'etso iwhe mu tọru ọkpa iya, edobe iwu, mu tụru, eme iya ememe, 4bẹ mu l'e-meje tẹ mini chịaru unu l'oge iya, iwhe e meberu l'alị emehu emehu, oshi dụ l'ẹgu amịshi mebyi. 5Iwhe l'a-nọ emehuru unu shii nke ọwhu unu l'a-nọ echi witi jeye oge ọwo akpụru vayịnu erwua, unu awọ akpụru vayịnu jeye oge omebe iwhe l'alị erwua. Unu l'a-nọ eri nri eriji ẹwho, unu eburu l'alị unu tụsaru ẹhu.

6“Mu l'e-me t'unu buru l'ẹhu-ọdu-guu l'alị ono unu l'a-zẹje eku mgbẹnya; ọ tọ dụdu onye l'eye unu egvu. Mu l'a-chịshi ejo-anụ-ẹgbudu l'alị ono; t'a bya l'alwụ ọgu l'alị unu. 7Unu l'a-chị ndu ọhogu unu ọso gbushia whẹ. 8Unu l'a-dụ ise achị ụmadzu ụkporo ugbo ise ọso, ụmadzu ụkporo ugbo ise achị ụkporo ụnu madzụ l'ụnu ise ọso, unu egude ogu-ịgba unu gbushia ndu ọhogu unu.

9“Mu l'a-gha iwhu l'ẹka unu nọ, mee unu t'unu zụ̀a azụ̀zù kabaa l'igwe. Mu emee t'ọgbandzu mu l'unu keru. 10Unu l'e-rije akahụ iwhe unu kpatarụ jeye unu akpata nke ọwhuu, mbụ a -nọnyaa unu achịshilahaa akahụ iya wobatalahaa nke ọwhuu. 11Mu l'a-kwata uwhu buru l'echilabọ unu, unu ta adụhedu mu oyi oyi. 12Mu l'a-nọ ejewhe l'echilabọ unu, mu abụru Chileke unu, unu abụru ndibe mu. 13Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu, bụ onye dufutaru unu l'alị Íjiputu t'unu ba abụhe ohu ndu Íjiputu. Mu mebyiwaru ike ono, whẹ shi gude mee t'unu bụru ohu whẹ ono, shi nno mee unu t'unu whafụta ishi.

Awhụ, l'aa-nụ onye l'ete emeje iwhe a sụru t'o mee

14“Ọle, ọ -bụru l'unu ta angabẹduru mu nchị, unu te eme iwhe mu sụru t'unu meje g'ọ ha, 15mbụ ọ -bụru l'unu lesweru ẹnya l'iwhe mu tọru ọkpa iya, iwhe mu tụru l'iwu dụ unu oyi oyi, unu te emeje iwhe mu sụru t'unu meje g'ọ ha, shi nno mebyia ọgbandzu mu l'unu gbarụ 16bẹ iwhe mu l'e-me unu ndọwa: Mu l'e-me t'ọtsu egvu zụ unu kfụu mẹe ụkwaranta mẹe ẹwhoku, l'a-gbapyashi unu ẹnya mee tẹ ndzụ unu laa mmaka. Unu l'a-kọbe iwhe l'alị, ya abụru unu nrimawhụ, o noo nkele ọo ndu ọhogu unu l'e-ri iya. 17Mu l'a-gharụ unu iwhu meshia unu iwhe ike, ndu ọhogu unu alwụ-gbua unu l'ọgu. Ndu kpọru unu ashị l'a-bụru ishi unu, unu agbalahaa ọso nteke l'adụa onye l'achị unu.

18“Ọ -bụru l'iwhe ono megeeru unu, unu ta angabẹru mu nchị, mu emee unu iwhe ha g'ọo ono ugbo ẹsaa gude nụa unu awhụ iwhe-dụ-ẹji unu. 19Mu l'e-me t'unu kubuhu onwunu ekuku. Mu emee t'igweli ba achịheru unu mini, mee t'alị nmaa agbịdigba. 20Ike, unu wofutaru see anya l'a-bụru unu nke mmaka, o noo nkele alị unu ta adụdu iwhe l'oo-meta, oshi, dụ l'alị ono ta adụ iwhe l'ọo-mịta.

21“Ọ -bụru l'unu l'eme iwhe mu sụru t'unu be emejeshi, jịka l'unu ta angadụru mu nchị, mu ewotaru unu iwhe-ọtsulanu, ha g'ọo ono ugbo ẹsaa gude nụa unu awhụ iwhe-dụ-ẹji unu. 22Mu l'a-chịru anụ-ẹgbudu ye t'ọ bya alwụa unu ọlwu-ọchi, tụko ụnwegirima unu nashịa l'ọkpehu, tụkokwawho élwù unu tagbushia, mee t'unu ba abahẹ nwishi, ọma echi-ụzo unu adaburu karawhongu.

23“Ọ -bụru l'iwhe ono ta ahụ̀du unu àhụ̀hù nke t'unu gbanwee, unu l'emelee iwhe mu sụru t'unu be emejeshi 24bẹ mu l'e-mekwa unu iwhe unu l'ẹte agbaa ẹnya iya, mbụ lẹ mu l'e-me unu iwhe ha g'ọo ono ugbo ẹsaa gude nụa unu awhụ iwhe-dụ-ẹji unu. 25Mu l'a-ha t'ọgu dakfuta unu, gude iya gwata unu ụgwo ọgbandzu ono unu mebyiru. Unu -dzukobe lẹ mkpụkpu unu, mu ezhia ejo ẹhu-ba-dụ-mma t'ọ dakfuta unu, mee nke ọwhu unu l'a-daba ndu ọhogu unu l'ẹka. 26Mu l'e-gbuchi ụzo, nri l'eeshije abyarụ unu, ụnwanyi adụlahaa iri eshi nri l'ọnu ekfu lanụ. Whẹ l'a-nọje atụbashiru unu nri atụbashi, unu rigee ya ẹwho te ejidu unu.

27“Ọle iwhe ono -megee unu, unu ta angabẹru mu nchị, unu l'emelee iwhe mu sụru t'unu be emejeshi 28bẹ mu l'e-gude ẹhu-eghughu mee unu iwhe mu l'ẹte agbaa ẹnya iya, mee unu iwhe l'a-ha g'ọo ono ugbo ẹsaa gude nụa unu awhụ iwhe-dụ-ẹji unu. 29O noo nteke unu l'a-wata ori anụ ụnwu unu unwoke, mbụ ria anụ ụnwegirima unu ụnwanyi. 30Mu l'e-mebyishi ẹka unu l'agwajẹ iwhe, nwutsushia ẹnya-mgbẹja ẹka unu l'akpọje ụ̀nwù-isẹnsu ọku. Mu atụkaa odzu unu l'eli ntẹkpe unu ono, bụkwawho odzu l'onwiya, unu adụlahaa mu oyi oyi. 31Mu l'e-mee mkpụkpu unu t'ọ daburu iwhoro, mu emee ụlo-nsọ unu t'ọ bụru okorobo ụlo. O noo gẹ mkpọ ngwo-ẹja, unu gbarụ l'ẹte abyaa l'adụ mu ree. 32Alị unu bẹ mu l'e-me t'ọ bụru ochuwhu nke ọwhu ndu ọhogu unu, bu iya nu bẹ l'ọo-nwụ ishi kpaa. 33Mu l'a-chịkashi unu nnanụ nnanụ lẹ mba gẹ mba ha, mu amịta ogu-ịgba mu tsota unu ọso. Alị unu abụru ochuwhu, mkpụkpu unu abụkotaru ẹka daburu iwhoro. 34O noo nteke ẹhu l'a-wata ọtso alị ono lẹ ya l'atụta ume, mbụ nteke ono, ọ daburu iwhoro bụ iya bụ nteke unubẹdua l'a-bụru ndu a kpụru lẹ ndzụ laa alị ndu ọhogu unu. Mbụ l'ọo nteke ono bẹ alị ono l'e-te ẹswa lẹ ya l'atụta ume. 35Nteke ono, alị ono daburu iwhoro bẹ l'ọotuta ume, o noo nkele o to shidu atụtaje ume l'awha ọtuta-ume unu nteke unu shi buru iya.

36“A bya lẹ ndu ọwhu whuduru nụ l'ime unu, mu l'e-me tẹ meji tọfu whẹ atọfu l'alị ndu ọhogu whẹ, nke ọwhu bụ lẹ mkpẹekwo, a nmarụ yikayika l'e-me whẹ avụta ọso, gbalahaa g'ọo ndu ọgu l'achị, whẹ adaa l'ẹbe adụ onye l'achị whẹ ọso. 37Whẹ l'e-vukotaje ibe whẹ daa ndatẹwo g'ọo ndu l'agba t'ọgu be eri whẹ l'ẹbe adụ onye l'achị whẹ nụ. Tọ bụ l'unu bya l'a-dụkwadu ike akfụru akpọ ndu ọhogu unu iwhu. 38Unu l'a-nwụshihu l'alị ndu ọha ọdo, alị ndu ọhogu unu eria ishi unu. 39Ndu ọwhu whuduru ewhudu l'ime unu l'a-nọ l'alị ndu ọhogu unu yifu eyifu. Ọ bụru ejo-iwhe, whẹ megbaberu mẹe ejo-iwhe, nna whẹ oche megbaberu bẹ l'a-kpata whẹ eyifu.

40“Ọle, ọ -bụru lẹ whẹ dụshiru ejo-iwhe, whẹ meru mẹe ejo-iwhe, nna whẹ oche meru mẹe emeswe, whẹ mesweru mu yẹle ememe ono, whẹ l'emeje iwhe mu sụru tẹ whẹ be emeshi, 41bụ iwhe meru, mu mee whẹ iwhe whẹ l'ẹte agbaa ẹnya iya, shi nno chịru whẹ ye l'alị ndu ọhogu whẹ. Ọ -bụru lẹ whẹ l'e-wozeta onwowhe alị l'ejo obu ono dụ whẹ nụ, bya akfụa ụgwo ejo-iwhe, whẹ megbaberu 42bẹ mu l'a-nyatakwa ọgbandzu mu lẹ Jékọpu, nyata ọgbandzu mu lẹ Áyiziku mẹe ọgbandzu mu lẹ Ébirihamu, mu anyatakwawhọ alị ono. 43Obenu l'alị ono bẹ whẹ l'a-ha t'ọ daburu iwhoro, bya egude ẹhu-ụtso tụta ume; whẹ akfụa ụgwo ejo-iwhe, whẹ meru, o noo nkele whẹ lesweru ẹnya l'iwhe mu tụru l'iwu, whẹ tụko iwhe mu tọru ọkpa iya sọkota oyi. 44Ọle g'ọ dụle-zhia bẹ nteke ono, whẹ l'a-nọdu l'alị ndu ọhogu whẹ ono bẹ mu l'ẹte eleswekwa whẹ ẹnya, mu ta abya l'asọ whẹ oyi nke tẹ mu lakọta whẹ l'iyi kpamụ, mebyia ọgbandzu mu lẹ whẹ, nkele ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke whẹ. 45Mu l'e-gude iswi ẹhu whẹ nyata ọgbandzu ono, mu lẹ ochee-oroke whẹ gbarụ bụ iya bụ ndu ono, mu shi l'alị Íjiputu dufuta l'ẹnya ndu mba gẹ mba ha nke ọwhu mu l'a-bụru Chileke whẹ. Ọ kwa Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.”

46O nokwa iwhe Onye-Nwe-Ọha tọru ọkpa iya ndono mẹe nsọ iya mẹe iwu, ọ tụru l'ugvu Sáyinayi dobe l'echilabọ yẹle ndu Ízurẹlu, ọwhu shi l'ẹka Mósisu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index