Search form

Livitikọsu 27

Okweta Onye-Nwe-Ọha ụkwa madzụ

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Kfuru ụnwu Ízurẹlu sụ whẹ agha: O -bụru lẹ madzụ bẹ kweru Onye-Nwe-Ọha ụkwa lẹ ya l'a-nụ iya madzụ, t'ọ kfụkwaa ụgwo l'ishi onye ọbu.

3“Ọ -bụru nwoke, nọwaru ụkporo awha rwua l'ụkporo awha ugbo ẹto, bẹ iwhe l'aa-kfụ l'ishi iya bụ mkpọla-ọcha, ẹrwa dụ ụkporo shẹkelu ugbo labọ lẹ shẹkelu iri. T'ẹrwa mkpọla-ọcha ono yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụkwaru iwhe lanụ.

4“Ọ -bụru nwanyị, iwhe l'aa-kfụ l'ishi iya bụ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu lẹ shẹkelu iri.

5“Ọ -bụru nwokoro, nọwaru awha ise rwua l'ụkporo awha, iwhe l'aa-kfụ l'ishi iya bụ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu. Ọ -bụru nwamgbọko, iwhe l'aa-kfụ l'ishi iya abụru mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri.

6“Ọ -bụru nwata nwoke nshịi, nọwaru ọnwa lanụ rwua l'awha ise, iwhe l'aa-kfụ l'ishi iya bu mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu ise. Ọ -bụru nwata nwanyị nshịi; iwhe l'aa-kfụ l'ishi iya abụru mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu ẹto.

7“Nwoke, nọru ụkporo awha ẹto tụgbua, iwhe l'aa-kfụ l'ishi iya bụ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri l'ise, nteke bụ l'ọo nwanyị a kfụa mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri.

8“Ọ -bụru l'onye kweru ụkwa ọbu bẹ l'akpa nri, tọ dụ ike kfụa iwhe a sụru t'ọ kfụa, t'o duru onye ọbu, o kweru ụkwa iya dukfu onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono elee ẹnya g'ẹka onye ọbu, kweru ụkwa ono hatabe hụa aswa ishi onye ọbu, o kweru ụkwa iya.

Okweta Onye-Nwe-Ọha ụkwa anụmanu

9“Ọ -bụru l'ọo anụ bẹ madzụ kweru ụkwa lẹ ya l'a-nụ, mbụ anụ gbarụ t'a nụ iya Onye-Nwe-Ọha, bẹ iwhe bụ anụ, a nụru Onye-Nwe-Ọha ẹgube ono dụkotakwa nsọ. 10T'onye ọbu be egudekwa anụ ọdo gbaa ya inwe m'ọ bụ dochia ẹnya iya, tẹ bo gudekwa anụ ọwhu ka ree gbaa anụ ọwhu dụ ẹji inwe, to gudehunu anụ ọwhu ka ẹji gbaa anụ ọwhu dụ ree inwe. Ọ -bụkwanuru l'e gude anụ ọdo gbaa anụ ono inwe, t'anụ ọwhu a gbarụ inwe yẹle ọwhu e gude gbaa ya inwe dụkotakwa nsọ. 11Ọ -bụru l'anụ, o kweru ụkwa iya bụ anụ, l'aasọ nsọ, bụ anụ l'ẹte agbaa t'a nụ iya Onye-Nwe-Ọha, t'onye ọbu kpụtakwa anụ ọbu kpụjeru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 12T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono lee ya ẹnya marụ m'ọ dụ ree t'ọ dụ ẹji, hụa aswa iya. Ọo aswa, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke hụru iya bẹ l'a-bụru aswa iya. 13Ọle onye ọbu -chọo ya agbata, t'ọ kfụa nkere ise tukobe l'aswa iya.

14“Ọ -bụru lẹ madzụ bẹ doberu Onye-Nwe-Ọha ụlo iya nsọ, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke lee ya ẹnya marụ m'ọ dụ ree t'ọ dụ ẹji, hụa aswa iya. Ọo aswa, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke hụru iya bẹ l'a-bụru aswa iya. 15Onye, bụ iya doberu Onye-Nwe-Ọha ụlo ono nsọ -chọo ya agbata, t'ọ kfụa nkere ise tukobe l'aswa iya, ụlo ono abụ-whuru nkiya azụ.

16“Ọ -bụru lẹ madzụ bẹ butaru alị ndibe whẹ nụ t'ọ bụru nke Onye-Nwe-Ọha, gẹ l'ee-gude hụa aswa iya bụ lẹ g'iwhe, e meberu l'alị ọbu habe. Alị, witi, jiru efere nkwẹka iri lakọtaru bẹ aswa iya l'a-bụru ụkporo mkpọla-ọcha ugbo labọ lẹ mkpọla-ọcha iri. 17Ọ -bụru l'ọo awha ẹhu-ụtso b'ọ nụru Onye-Nwe-Ọha alị iya ọbu, bẹ l'aa-kfụ-dzu aswa, a hụru iya akfụ-dzu. 18Nteke bụ l'awha ẹhu-ụtso ghatawaru tẹmenu ọ nụde Onye-Nwe-Ọha alị ono, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke gbakọo awha ole, whọduru nụ tẹmenu awha ẹhu-ụtso ọdo erwua hụaru onye ọbu aswa iya. T'e wobotakwa iwhe l'aswa iya ọbu. 19Onye nụru Chileke alị ono -chọo ya agbata, t'ọ kfụa nkere ise tukobe l'aswa iya. O -megee ya nno, alị ono abụ-whuru nkiya azụ. 20Ọ -bụru l'onye ọbu ta agbatadu alị ono, o woru iya ree onye ọdo, ọ tọ gbatahẹdu iya ọdo. 21O -rwulewho l'awha ẹhu-ụtso bẹ alị ono l'a-dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ, ọ bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ l'ọo-dụ l'ẹka; eshi-ọwhu ọ bụ alị, e dobehawaru Onye-Nwe-Ọha nsọ.

22“Madzụ -woru alị, ọ zụru azụ nụ Onye-Nwe-Ọha, l'ẹte abụa alị iya, o shi l'ẹka nna iya whẹ keta, 23t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke gbakọo awha ole, whọduru nụ tẹmenu ya erwua awha ẹhu-ụtso, shi nno hụaru onye ọbu aswa iya. T'onye ọbu kfụkwaa aswa iya mbọku ono t'ọ bụru iwhe dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ. 24O -rwua l'awha ẹhu-ụtso, alị ono alawhu azụ l'ẹka onye reru iya nụ, mbụ onye nwe iya nụ gẹdegede.

25“T'iwhe bụ aswa, l'aakfụ akfụ hajẹkwa g'ọo aswa shẹkelu ụlo-nsọ. Mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu lanụ b'e bude iya ebu, e buta iya ụkporo gera.

26“Anụ, vu ụzo waa ne iya ẹkpa-nwa bụkwa nke Onye-Nwe-Ọha. T'ọ bọ dụkwa onye l'a-kpụtaje iya bya anụ t'e doberu Onye-Nwe-Ọha nsọ m'ọ bụ eswi, ọdua l'ọo atụru, o noo l'anụ ivurụzo bụkwa nke Onye-Nwe-Ọha. 27Ọ -bụru anụ, l'aasọ nsọ; t'onye ọbu kfụa aswa, a hụru iya gude gbata iya, ya atukobe nkere ise l'aswa iya ono kfụa. Nteke bụ l'a ta agbatadu iya agbata, t'e ree ya aswa, a hụru iya.

28“Ọle ọbu, t'ọ bọ dụkwa iwhe madzụ nwe enwe, bụ iwhe ọ gọru nụ Onye-Nwe-Ọha t'e mebyishikota kpamụ kpamụ, l'ee-reje ere m'ọ bụ gbata iya gbata, mbụ madzụ m'ọ bụ anụ m'ọ bụ alị, o nwe enwe. Iwhe lile, a gọru nụ Onye-Nwe-Ọha dụkwaru Onye-Nwe-Ọha nsọ shii. 29T'ọ bọ dụkwa onye a gọru nụ Onye-Nwe-Ọha l'aa-gbata agbata; t'e gbugbukwaa onye ọbu egbugbu kpamụ kpamụ, shi nno woru iya nụ Chileke.

30“Ụzo lanụ l'ụzo iri l'iwhe e metaru l'alị, m'oberu ọ bụru mebyi iwhe shi l'alị m'ọ bụ akpụru oshi, bụkotakwa nke Onye-Nwe-Ọha, ọ dụkwaru Onye-Nwe-Ọha nsọ. 31Onye chọru tẹ ya gbata ụzo-lanụ-l'ụzo-iri nkiya, t'onye ọbu kfụkwaa nkere ise tukobe l'iwhe bụ aswa iya. 32Ụzo lanụ l'ụzo iri l'iwhe bụ eswi mẹe eghu mẹe atụru, mbụ anụ, onye l'azụ élwù gụru ọgu ọ bụru anụ nke iri bẹ l'a-dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ. 33T'ẹ bo jejekwa iya enyocha t'a marụ, ọ dụ ree t'ọ dụ ẹji, t'ọ bọ gbakwa iya inwe. Nteke bụ l'ọ gbarụ iya inwe agba, t'ọwhu ọbu, ọ gbarụ inwe yẹle ọwhu o gude gbaa ya inwe ọbu dụkotakwa nsọ, t'a ba agbatakwa iya agbata.”

34O nokwa iwu, Onye-Nwe-Ọha tụru nụ Mósisu l'ugvu Sáyinayi t'ọ nụ ndu Ízurẹlu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index