Search form

Livitikọsu 3

Ngwo-ẹja-ẹhu-guu

1“ ‘Ọ -bụru l'ọo ngwo-ẹja ẹhu-guu bẹ madzụ l'abya tẹ ya gbaa, anụ, o gude bya iya agbagba -bụru oke-eswi, ọdua l'ọo ne-eswi; t'ọwhu l'oo-gude gbaa ya l'iwhu Onye-Nwe-Ọha bụkwaru ọwhu l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu. 2T'onye ọbu byabẹ ngwo-ẹja ono ẹka l'ishi, woru iya gbua l'ọnu Ụlo-ẹkwa ndzuko. Ụnwu Érọnu, bụ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ewhegbakota mmee ya l'ẹnya-mgbẹja mgburumgburu. 3T'o shi l'anụ ono, e gude gbaa ẹja ẹhu-guu ono wofuta ẹka l'aa-kpọ ọku nụ Onye-Nwe-Ọha. Ẹka l'oo-wofuta bụ, ẹba, kwechiru ẹwho anụ ono mẹe ẹba, dụ l'ẹwho anụ ono g'ọ ha. 4Ya ewofukwawho àkpụ̀rù iya whẹ labọ mẹe ẹba, dụ l'ụzo ose iya, bya atụko anyị iya yẹle àkpụ̀rù iya wofukota. 5Ọo ya bụ, ụnwu Érọnu eworu iya kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja l'eli ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono, e doru l'eli nkụ, e yeru l'ọku ono. Ya abụru ngwo-ẹja, a kpọru ọku, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree.

6“ ‘Nteke bụ l'ọo eghu m'ọ bụ atụru, okee m'ọ bụ nyee b'o gude agba ẹja ẹhu-guu ono anụ Onye-Nwe-Ọha, t'ọ bụkwaru ọwhu l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu. 7Ọ -bụru nwatụru bẹ onye ọbu kpụ bya ọgba ẹja ọbu, t'ọ kpụkwaru iya bya l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 8T'onye ọbu byabẹ ngwo-ẹja ono ẹka l'ishi, woru iya gbua l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. E -megee, ụnwu Érọnu ewhegbakota mmee anụ ono l'ẹnya-mgbẹja mgburumgburu. 9Ya bya eshi l'anụ ngwo-ẹja ẹhu-guu ono buta ẹka l'ee-gude gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja, l'aa-kpọ ọku nụ iya. T'o heshia ẹba iya l'owhu; ya eshi lẹ mgboro ọkpu ukfu iya buta ukfumọdzu iya l'owhu, bụ ẹka ẹba l'adụje. Ẹba, kwechiru ẹwho anụ ono mẹe ẹba, dụ l'ẹwho iya bẹ l'ee-hetafua. 10Ya ebutakwawho àkpụ̀rù iya whẹ labọ mẹe ẹba, dụ l'ụzo ose iya, bya atụko anyị iya yẹle àkpụ̀rù iya ono wofukota. 11Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke eworu iya kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja nkele ọ bụ nri, mbụ ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha.

12“ ‘Ọ -bụru l'ọo eghu bẹ onye ọbu gude agba ẹja ọbu, t'ọ kpụkwaru iya bya l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 13T'onye ọbu byabẹ eghu ono ẹka l'ishi woru iya gbua l'atatiwhu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. Ụnwu Érọnu ewhegbakota mmee ya l'ẹnya-mgbẹja mgburumgburu. 14Iwhe l'oo-wofuta l'anụ ono gude gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja, ọkpo ọku bụ ẹba, kwechiru iya ẹwho mẹe ẹba, dụ l'ẹwho anụ ono. 15Ya ewofutakwawho àkpụ̀rù iya whẹ labọ mẹe ẹba, dụ l'ụzo ose iya, bya atụko anyị iya yẹle àkpụ̀rù iya ono wofuta. 16Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke eworu iya kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja, t'ọ bụru nri, e gworu ngwo-ẹja, a kpọru ọku, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. Ẹba anụ l'owhu bụ nke Onye-Nwe-Ọha. 17Iwhe ono bụ iwhe a tọru ọkpa iya t'ọ dụ jeyewaroya shi l'ọgbo rwua l'ọgbo l'iwhe bụ ẹka unu bu ebu bụ iya bụ t'unu ba atajẹkwa ẹba iwhe; ọdua l'ọo mmee iwhe.’ ”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index