Search form

Livitikọsu 4

Ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji

1Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 2“Kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: O nweru onye meru iwhe-dụ-ẹji l'amagama, mbụ mee iwhe Onye-Nwe-Ọha tụru l'iwu sụ t'e be emeshi.

3“Ọ -bụru l'ọo onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, a wụru mmanụ l'ishi meru iwhe-dụ-ẹji ọbu, shi nno meta ikpe-anmanma tukobe ọha l'owhu, t'ọ kpụtakwa oke-eswi l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu bya anụ Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji, l'ee-gude safụ iwhe-dụ-ẹji ono, o meru. 4T'ọ kpụru oke-eswi ono bya l'iwhu Onye-Nwe-Ọha l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko, ya abyabẹ oke-eswi ono ẹka l'ishi woru iya gbua l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 5Onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, a wụru mmanụ l'ishi l'a-harụ mmee oke-eswi ono wụta wobata lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 6Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono atsẹe mkpụshi-ẹka lẹ mmee anụ ono whee ugbo ẹsaa l'iwhu Onye-Nwe-Ọha; mbụ l'atatiwhu ẹkwa ono, e geberu l'ẹka dụ nsọ. 7Ya aharụ mmee anụ ono wụta ye lẹ mpu anụ, a nmabẹ-geeru l'ẹnya-mgbẹja ụ̀nwù-isẹnsu, mbụ ẹnya-mgbẹja ono, dụ l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. Mmee anụ ọwhu whuduru nụ bẹ l'ọo-wụru ye l'ukfu ẹnya-mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku, dụ l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 8Ẹba anụ oke-eswi ono, e gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ono bẹ l'oo-heshikota; mbụ ẹba, kwechiru ẹwho iya mẹe ẹba, dụ l'ẹwho iya. 9Ya ebufu àkpụ̀rù iya whẹ labọ mẹe ẹba, dụ l'ụzo ose iya; bya atụko anyị iya yẹle àkpụ̀rù iya ono wofukota. 10Ọo ẹgube ono, l'eeheshije ẹba l'oke-eswi, e gude agba ẹja ẹhu-guu bụ gẹ l'ee-heshikwa iya who. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke akpọo ya ọku l'ẹnya-mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku. 11Akpọ oke-eswi ono mẹe urumanụ iya jeye l'ishi iya mẹe ẹka iya, l'ọkpa iya mẹe ẹwho iya mẹe nshị iya; 12mbụ anụ eswi ono l'owhu bẹ l'oo-vuta lụfu alụfu l'azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ẹka mmerwu l'adụa; mbụ l'ẹka ono, l'aawụshije ntụ, je akpọo ya ọku l'eli ntụ ono.

13“Ọ -bụru l'ọo ndu Ízurẹlu l'owhu bẹ meru iwhe-dụ-ẹji l'amagama, mbụ mee iwhe Onye-Nwe-Ọha tụru l'iwu sụ t'e be emeshi, m'o beru whẹ ta ama iwhe meru nụ, bẹ ikpe nmakwaru whẹ. 14Nteke bụ l'iwhe-dụ-ẹji, whẹ meru bẹ whẹ bya amarụ, tẹ ndu Ízurẹlu kpụtakwa nwa oke-eswi l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ono bya l'iwhu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 15Ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu abyabẹ oke-eswi ono ẹka l'ishi l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha, gbua ya l'ẹka ono. 16Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, a wụru mmanụ l'ishi aharu mmee oke-eswi ono meta gude bya lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko, 17ya atsẹe mkpụshi-ẹka lẹ mmee anụ ono whee ugbo ẹsaa l'iwhu Onye-Nwe-Ọha, mbụ l'iwhu ẹkwa ono. 18Ya emetakwawho mmee ono wụru ye lẹ mpu, a nmabẹ-geeru l'ẹnya-mgbẹja, mbụ ẹnya-mgbẹja ono, dụ l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. Mmee ọwhu whuduru nụ bẹ l'ọo-wụru ye l'ukfu ẹnya-mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku, dụ l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 19Ẹba anụ ono l'owhu bẹ l'oo-heshikota kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja ono. 20Ọo g'o meru oke-eswi whọ, e gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji bụ gẹ l'oo-me oke-eswi ono. Ọo ẹgube ono bẹ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono l'e-shi kfụaru whẹ ụgwo iwhe-dụ-ẹji ọbu, whẹ meru; a gụaru whẹ nvụ. 21Anụ oke-eswi ono bẹ l'ọo-pata lụfu alụfu l'azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ je akpọo ọku g'ọ kpọru nke mbụ whọ. Ọo ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji ọha l'owhu b'ọ bụ.

22“Onye ishi -mee iwhe-dụ-ẹji l'amagama, mbụ mee iwhe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke iya tụru l'iwu t'e be emeshi, bẹ ikpe nmaakwarụ onye ọbu. 23Ọ -bụru l'iwhe-dụ-ẹji ono, o meru b'e meru ọ marụ, iwhe l'oo-wota bụ mkpi, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu t'ọ bụru ngwo-ẹja iya. 24Ya abyabẹ mkpi ono ẹka l'ishi gbua l'ẹka l'eegbuje anụ, e gude agba ẹja ọkpokota-iwhe-ọku l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha. Ọo ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji b'ọ bụ. 25T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke tsẹe mkpụshi-ẹka lẹ mmee anụ ono hua lẹ mpu anụ, a nmabẹ-geeru l'ẹnya-mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku. Ya awụta mmee anụ ọwhu whuduru nụ wụru ye l'ukfu ẹnya-mgbẹja ono. 26Ẹba anụ ono l'owhu bẹ l'oo-heshikota kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja, g'a kpọru ẹba anụ whọ, e gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo g'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-shi kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono, onye ono meru, a gụaru iya nvụ.

27“Nteke bụ l'ọ dụ onye Ízurẹlu mmaanụ ọdo, meru iwhe-dụ-ẹji l'amagama, mbụ mee iwhe Onye-Nwe-Ọha tụru l'iwu t'e be emeshi, bẹ ikpe nmaakwarụ onye ọbu. 28Ọ -bụru l'iwhe-dụ-ẹji ono, o meru b'e meru ọ marụ, iwhe l'ọo-kpụta bụ ada eghu, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu t'ọ bụru ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji ono, o meru. 29T'ọ byabẹ anụ ono, o gude agba ẹja iwhe-dụ-ẹji ono ẹka l'ishi gbua l'ẹka l'aakpọje ngwo-ẹja ọku. 30T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke tsẹe mkpụshi-ẹka lẹ mmee anụ ono hua lẹ mpu anụ, a nmabẹ-geeru l'ẹnya-mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku. Ya awụta mmee anụ ono whuduru nụ wụru ye l'ukfu ẹnya-mgbẹja ono. 31Ẹba anụ ono l'owhu bẹ l'oo-heshi ẹgube ono, l'eeheshije iya l'anụ, e gude agba ẹja ẹhu-guu. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke akpọo ya ọku l'ẹnya-mgbẹja, t'ọ bụru ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. O noo g'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-shi kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono, onye ono meru, a gụaru iya nvụ.

32“Ọ -bụru l'ọo nwatụru bẹ onye ọbu wotaru t'ọ bụru ngwo-ẹja-iwhe-dụ-ẹji ono, t'onye ọbu kpụtakwa nwada atụru, l'ẹte enwee ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu. 33T'ọ byabẹ anụ ono ẹka l'ishi gbua, t'ọ bụru ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji. Ẹka l'ọo-nọdu gbua ya bụ ẹka l'eegbuje anụ, e gude agba ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. 34T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke tsẹe mkpụshi-ẹka lẹ mmee anụ ono hua lẹ mpu anụ, a nmabẹ-geeru l'ẹnya-mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku. Ya awụta mmee anụ ọwhu whuduru nụ wụru ye l'ukfu ẹnya-mgbẹja ono. 35Ẹba anụ ono l'owhu bẹ l'oo-heshi ẹgube ono, l'eeheshije iya l'anụ, e gude agba ẹja ẹhu-guu. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke akpọo ya ọku l'ẹnya-mgbẹja, t'ọ bụru ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. O noo g'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-shi kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono, onye ono meru, a gụaru iya nvụ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index