Search form

Livitikọsu 5

Iwhe bụ madzụ -mee ya, ya agbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji

1“Ọ -bụru lẹ madzụ meru iwhe-dụ-ẹji okfu l'ọ whụru iwhe meru nụ, ọdua l'e meru t'ọ marụ iwhe ono, a bya aryaa ya l'edzudzu-ọha t'onye mazhiaru ọgha iya bya agbaa ẹka-ebe, onye ono ta afụta bya ekfua iwhe ọ marụ, ejo-iwhe ono, o meru kwa l'ishi iya b'o tukoru.

2“Ọdua lẹ madzụ bẹ ẹka iya denyiru l'iwhe l'aasọ nsọ m'ọ bụ odzu anụ-ẹgbudu, l'aasọ nsọ m'ọ bụ odzu élwù, l'aasọ nsọ m'ọ bụ odzu anụ, l'awụ l'ẹwho, l'aasọ nsọ, onye ọbu bụakwa onye l'aasọ nsọ; m'o beru t'ọ ma ama, ọ bụakwa onye ikpe nmarụ.

3“Ọdua l'ẹka iya denyiru l'iwhe l'aasọ nsọ, shi l'ẹhu madzụ, o beru ọ bụru iwhe l'aasọ nsọ, dụ ọdu-agha, mbụ iwhe l'emeje, madzụ abụru onye l'aasọ nsọ, m'o beru t'ọ ma ama; ọ bụakwa onye ikpe nmarụ mẹ ọ malẹruwho.

4“Onye kfụ-burihuru gbaheleketengu ribua nte iwhe l'oo-me m'ọ bụ ejo-iwhe m'ọ bụ iwhe dụ ree, o beru ọ bụru ụdu nte dụ ọdu-agha bẹ madzụ kfụ-burihuru ria, lẹ b'o vuadaa ụzo rịa ya arịri, onye ọbu bụakwa onye ikpe nmarụ m'ọ malẹruwho.

5“Ọ -bụru l'o nweru onye meru iwhe ono, a gụshiru, shi nno mee t'ikpe nma iya, t'onye ọbu dụshikwaa iwhe-dụ-ẹji ọbu, o meru. 6T'onye ono, meru iwhe-dụ-ẹji shi l'eghu iya mẹe atụru iya kpụta ada atụru m'ọ bụ ada eghu t'ọ bụru ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji l'ọogbaru Onye-Nwe-Ọha. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke eshi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji ọbu, onye ọbu meru.

7“Ọ -bụru l'ẹka onye ọbu te erwudu lẹ nwatụru, ya anwụtaru Onye-Nwe-Ọha ndo labọ m'ọ bụ kparakụ labọ nke iwhe-dụ-ẹji ono, o meru. Nnanụ l'a-bụru ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji; nnanụ abụru ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. 8T'onye ọbu nwụta ụnwu-ẹnu ono wojeru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono evuru ụzo gbaa ọwhu bụ ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji. T'ọ ghaa ya ẹka l'olu, ọle t'o bo swibufukwa iya ishi. 9Ya emeta mmee ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji ono whee l'agụga ẹnya-mgbẹja ono; haa mmee ya ọwhu whuduru nụ t'ọ lashị l'ukfu ẹnya-mgbẹja ono. Ọo ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji b'ọ bụ. 10Ya abya nteke ono bya egude ẹnu nke ẹbo whọ gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku; mee ya gẹ l'eemeje iya. O noo g'onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-shi kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ono meru; a gụaru iya nvụ.

11“Nteke bụ l'ẹka onye ọbu te erwufudua lẹ ndo labọ m'ọ bụ lẹ kparakụ labọ, t'onye ọbu wota ụturutuu-witi, jiru nkere iri nkwẹka, t'ọ bụru ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji, l'ee-gude safụ iwhe-dụ-ẹji o meru. T'ọ bo yekwa iya mmanụ, too ye iya ụ̀nwù-isẹnsu nkele ọo ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji b'ọ bụ. 12T'o wojeru iya onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono ahajia ya ẹka t'ọ kfụru l'ọzori ngwo-ẹja ono; woru iya kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja, l'eli ngwo-ẹja, l'aakpọ ọku anụ Onye-Nwe-Ọha. Ọo ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji b'ọ bụ. 13Ọo l'ụzo, dụ nno bẹ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-shi kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ono meshiru; a gụaru iya nvụ. Iwhe whuduru nụ lẹ ngwo-ẹja ono l'a-bụru nke onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono; ẹgube ono, ọ dụ lẹ ngwo-ẹja nri.”

Ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo

14Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 15“O -nweru onye mesweru nụ, mbụ l'o meru iwhe-dụ-ẹji l'amagama t'ọ nụ Onye-Nwe-Ọha iwhe gbarụ iya nụ, t'onye ọbu shi l'eghu iya mẹe atụru iya kpụta ebyila, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu bya anụ Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo. T'e gudekwa shẹkelu mkpọla-ọcha ụlo-nsọ marụ aswa ebyila ono. Ọo ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo b'ọ bụ. 16T'onye ọbu meshia iwhe ono, o mesweru l'ọnodu iwhe ono, dụ nsọ ono. T'o yekwa nkere ise l'iwhe ono, woru je anụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono egude ebyila whọ gbaa ẹja ọkfu-ụgwo, shi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ono meru; a gụaru iya nvụ.

17“O -nweru onye meru iwhe-dụ-ẹji, mee iwhe Onye-Nwe-Ọha tụru l'iwu t'e be emeshi, t'ọ ma ama; onye ọbu bẹ ikpe nmaakwarụ. Ọ bụru iya bẹ vu ejo-iwhe, dụ iya nụ. 18T'onye ọbu shi l'atụru iya yẹle eghu iya kpụta ebyila, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu, t'ọ bụru ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo, m'ọ bụ ya ewota iwhe aswa yẹle ebyila ono bụ iwhe lanụ. T'ọ nụ iya onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke t'o gude iya kfụa ụgwo iwhe ọbu, o meru l'amagama, a gụaru iya nvụ. 19Ọo ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo b'ọ bụ, nkele onye ono bẹ ikpe nmarụ l'iwhu Onye-Nwe-Ọha.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index