Search form

Livitikọsu 6

1Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Madzụ -mee iwhe-dụ-ẹji, shi nno meswee Onye-Nwe-Ọha nkele ọ dzụru ibe iya ejire l'iwhe a nụru iya t'o dobe m'ọ bụ t'o leta ẹnya, ọdua l'ọ narụ iwhe madzụ ibe iya kerafu ẹnya, m'ọ bụ l'o riru madzụ ibe iya urwu, 3m'ọ bụ l'ọ tụrutaru iwhe tuwhahuru etuwhahu, to kwe lẹ ya marụ ọgha iya, ọdua l'ọ kpapyabẹru iwhe o meru gụa ẹnwa, ọdua l'onye ọbu bẹ meru iwhe dụ ẹgube ono, shi nno mee iwhe-dụ-ẹji. 4Onye ono, meru iwhe-dụ-ẹji ono, shi nno meta iwhe ikpe nmarụ iya bẹ iwhe l'oo-me bụ t'o wolahu iwhe ọbu, ọ natarụ madzụ kerafu ẹnya, m'ọ bụ iwhe ọbu, o riru madzụ urwu iya, m'ọ bụ iwhe ọbu, a nụru iya t'o dobe, o ria ya, m'ọ bụ iwhe ọbu, tuwhahuru etuwhahu, ọ tụrutaru, 5m'ọ bụ iwhe bụ-zhiawho iwhe o meru ọ kpapyabẹ iya gụa ẹnwa. T'onye ọbu kfụkotakwa ụgwo iwhe ono g'ọ ha, ya atukobefua ya iwhe ha ẹgube ono nkere ise woru nụ onye nwe iwhe ono. Mbọku, l'ọo-kfụ ụgwo iwhe ono bụ mbọku, l'oo-wota ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo bya anụnu. 6Ngwo-ẹja ikpe-anmanma, l'ọo-gbarụ Onye-Nwe-Ọha bẹ l'oo-wotaru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. T'o shi l'eghu iya mẹe l'atụru iya kpụta ebyila, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu, m'ọ ya anụ iwhe aswa yẹle ebyila ono bụ iwhe lanụ. 7Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono anọdu l'iwhu Onye-Nwe-Ọha kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ono meru; a gụaru iya nvụ l'iwhe g'iwhe ha, o meru, ikpe iya nmarụ iya.”

Ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku

8Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 9“Kfuru Érọnu yẹle ụnwu iya sụ whẹ l'ọ waa iwu, dụ lẹ ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku: Tẹ mgbẹja ọkpokota-iwhe-ọku nọkotajekwa l'ọku, dụ l'ẹnya-mgbẹja ẹnyashi owhu jeye l'ụtsu. Ọku, dụ l'ẹnya-mgbẹja ono l'a-nọlewho enwule iya whọ mkpụrudumalanu l'eli. 10O -rwua l'ụtsu, t'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono chịta uwe iya ono, e meru l'oghu ọcha yẹle nwịba iya weru. Ya abya ekpota ntụ, shi lẹ ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono, bụ ọwhu ọku kepyashiru l'ẹnya-mgbẹja ono kporu wụa l'agụga ẹnya-mgbẹja ono. 11Nteke ono bẹ l'oo-yefu uwe ono; chịta uwe ọdo yee; pata ntụ ono lụfu azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọbe-geeru ụlo-ẹkwa whẹ; l'ẹka mmerwu l'adụa. 12Ọku ono, dụ l'ẹnya-mgbẹja ono bẹ l'ee-me t'o nwulewho gẹ l'oonwu; t'ọ bọ nyịhukwa anyịhu. T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke yejekwa iya nkụ l'ụtsu mbọku mbọku. Ya ewojeru anụ ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku doo ya rii l'eli, ya akpọjekwawho ẹba, shi l'anụ ngwo-ẹja ẹhu-guu ọku l'eli iya. 13T'ọku nwujelekwawho mkpụrudumulanu l'eli ẹnya-mgbẹja ono, t'ọ bọ nyịhujekwa anyịhu.

Ngwo-ẹja nri

14“Ọ waa bụ iwu, dụ lẹ ngwo-ẹja nri: Ọo ụnwu Érọnu l'a-nọduje l'iwhu Onye-Nwe-Ọha gbaa ẹja ono l'atatiwhu ẹnya-mgbẹja. 15T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke hata ụturutuu-witi, a gwọkoberu mmanụ ọwhu jiru mkpoji-ẹka, wotakwawho ụ̀nwù-isẹnsu lile, e yeru lẹ ngwo-ẹja nri ono, je akpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja ono t'ọ kfụru l'ọzori ngwo-ẹja nri ono, bụru ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 16Uwhudu iya bụ Érọnu yẹle ụnwu iya l'e-rije iya. Ọle tẹ whẹ be eyejekwa iya iwhe l'ekoje buredi. Ẹka whẹ l'a-nọduje ria ya bụ l'ẹka dụ nsọ. Ẹka whẹ l'a-nọduje eri iya bụ l'ọma ogboduwhu ụlo-ẹkwa ndzuko. 17T'e be eyekobejekwa iya iwhe l'ekoje buredi m'e ghedele iya whọ. Mu nụru whẹ iya t'ọ bụru oke iya nkewhe lẹ ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ mu. Ngwo-ẹja ono bẹ dụ nsọ shii g'ọo ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji yẹle ngwo-ẹja ikpe-anmanma. 18Iwhe, bụ nwoke, bụ ẹpa Érọnu bẹ l'e-rije oke iwhe, shi lẹ ngwo-ẹja ono, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha. O noo bụ iwhe a tọru ọkpa iya doberu ẹpa Érọnu l'owhu jeyewaroya shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. Onye ẹka iya denyiru lẹ ngwo-ẹja ono bụwa onye dụ nsọ.”

19Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu woo ya: 20“Ọ waa bụ ngwo-ẹja, ẹpa Érọnu l'e-gwoje nụ Onye-Nwe-Ọha mbọku, a wụru whẹ mmanụ l'ishi: Iwhe whẹ l'e-gudeje bụ ụturutuu-witi, jiru nkere iri nkwẹka, t'ọ bụru ngwo-ẹja nri, l'ee-gwoje ntekenteke. Nkerẹbo iya bẹ l'ee-gwoje l'ụtsu, gwoo nkere ẹbo iya ọwhua l'urwẹnyashi. 21T'e ye iya lẹ mbeji, gwọkobe iya mmanụ ree, ghee ya egheghe pabata. Gụ eworu iya gwepyashia egwepyashi gude bya egwooru Onye-Nwe-Ọha, t'ọ bụru ngwo-ẹja nri, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 22Ọo onye bụ ẹpa Érọnu ono, a wụru mmanụ t'ọ nọ-chia ẹnya iya bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'a-gba ẹja ono l'onwiya. Ẹja ono bụ Onye-Nwe-Ọha bẹ nweru iya nụ. Iwhe ono bụ iwhe a tọru ọkpa iya t'ọ dụ jeyewaroya. T'a kpọkotajekwa iya ọku g'ọ ha. 23Iwhe bụ ngwo-ẹja nri, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke gworu bẹ l'aa-kpọ ọku g'ọ ha; e te eridu iya eriri.”

Ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji

24Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 25“Kfuru Érọnu yẹle ụnwu iya sụ whẹ: Ọ waa bụ iwu, dụ lẹ ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji. Ọo l'ẹka l'eegbuje anụ, e gude agba ẹja ọkpokota-iwhe-ọku bẹ l'ee-gbuje anụ, e gude agba ẹja iwhe-dụ-ẹji; mbụ l'aa-nọduje l'iwhu Onye-Nwe-Ọha gbua anụ ọbu. Ngwo-ẹja ono dụkwa nsọ shii. 26Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, gbarụ ẹja iwhe-dụ-ẹji ono bụ iya l'e-ri iya. T'ọ nọdukwa l'ẹka dụ nsọ ria ya. Ẹka l'ọo-nọdu ria ya bụ l'ọma ogboduwhu Ụlo-ẹkwa ndzuko. 27Onye ẹhu iya chiru l'anụ ono dụakwa nsọ. Ọ -bụru lẹ mmee anụ ono kfụkashiru kpua l'uwe iya, t'a nọdukwa l'ẹka dụ nsọ saa uwe ọbu, ọ kfụkashiru kpua. 28Ọ -bụru l'ọo ite, a kpụru l'ụrwa b'e gude shia anụ ono, t'a tụkpokwaa ya atụkpo; nteke bụ l'ọo ite-igwe t'e huchakwaa ya ehucha, gude mini nmasaa ya anmasa. 29Iwhe bụ nwoke lẹ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-ri iya. Ngwo-ẹja dụkwa nsọ shii. 30Ọle t'e be erikwa anụ, a gbarụ ẹja iwhe-dụ-ẹji, e wobataru mmee ya lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko t'e gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji lẹ Ẹka-dụ-nsọ. T'a kpọkwa anụ ọbu ọku.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index