Search form

Livitikọsu 7

Ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo

1“Ọ waa iwu, dụ lẹ ngwo-ẹja-ọkfu-ụgwo. Ngwo-ẹja ono dụkwa nsọ shii. 2Ọo l'ẹka l'eegbuje anụ, e gude agba ẹja ọkpokota-iwhe-ọku bẹ l'ee-gbuje anụ, e gude agba ẹja ikpe-anmanma. E whegbakota mmee ya l'ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu. 3Ẹba anụ ono l'owhu bẹ l'aa-gbakọtaje mgbẹja; mbụ ẹba, shi l'ukfumọdzu iya mẹe ọwhu kwechiru iya ẹwho, 4mẹe àkpụ̀rù iya whẹ labọ mẹe ẹba, dụ l'ụzo ose iya, e wofukota anyị iya yẹle àkpụ̀rù iya. 5Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke akpọkota iya ọku l'ẹnya-mgbẹja, t'ọ bụru ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha. Ọo ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo b'ọ bụ. 6Iwhe bụ nwoke lẹ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-ri iya. Ẹka l'aa-nọduje ria ya bụ l'ẹka dụ nsọ. Ngwo-ẹja ono dụkwa nsọ shii.

7“Ọo iwu, dụ lẹ ngwo-ẹja ikpe-anmanma bẹ dụ lẹ ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji. Ọo iwu lanụ bẹ ji whẹ nụ l'agbajẹ ẹja nụ. Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, gude iya akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji bẹ l'e-nwe iya nụ. 8Ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, gbarụ madzụ ẹja ọkpokota-iwhe-ọku bẹ l'e-wota akpọ anụ, o gude gbaa ẹja ono. 9Iwhe bụ ngwo-ẹja nri, e gheru lẹ ntụ-ọku m'ọ bụ ọwhu e shiru l'ite m'ọ bụ ọwhu e gheru lẹ mbeji bụkwa onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, gbarụ ẹja ono nwe iya. 10Iwhe bụ ngwo-ẹja nri, a gwọkoberu mmanụ m'ọ bụ nke ọkponku bụkotakwa ụnwu Érọnu gẹ whẹ ha nwe iya. Ọo g'onye ọwhua ketaru bụ g'onye ọwhua l'e-keta.

Ngwo-ẹja ẹhu-guu

11“Ọ waa iwu, dụ lẹ ngwo-ẹja ẹhu-guu, madzụ l'anụ Onye-Nwe-Ọha. 12Ọ -bụru l'onye ọbu l'anụ iya t'ọ bụru iwhe o gude iya ekele Onye-Nwe-Ọha ekele, iwhe l'oo-ye lẹ ngwo-ẹja ono bụ akara, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, a gwọkoberu mmanụ mẹe ẹcha-mbeke, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, e meru mmanụ mẹe akara, e meru l'ụturutuu-balị, a gwọkoberu mmanụ ree-ree-ree. 13Oo-yekobekwawhọ akara, e yeru iwhe l'ekoje buredi lẹ ngwo-ẹja ẹhu-guu ono, o gude ekele Onye-Nwe-Ọha. 14Ọo nnanụ nnanụ bẹ l'oo-wotagee l'uzhi akara ẹto ono l'ẹhu l'ẹhu t'ọ bụru ngwo-ẹja, a nụru Onye-Nwe-Ọha. Onye nwe iya nụ bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, bụ iya bẹ wheru mmee ngwo-ẹja ẹhu-guu ono l'ẹnya-mgbẹja. 15Anụ, e gude gbaa ẹja ẹhu-guu ono, o gude ekele Onye-Nwe-Ọha ekele bẹ l'aa-takọta mbọku, a nụru iya Onye-Nwe-Ọha. T'ọ bọ dụkwa ọwhu l'a-dụ fụta ụtsu.

16“Ọle ọ -bụru l'ọo ngwo-ẹja, o gude emedzu iwhe o riburu lẹ nte m'ọ bụ l'ọo ngwo-ẹja, madzụ tụru obu iya ama bya anụnu, ya ataa anụ ono mbọku, a gbarụ iya. O -whudu, ya atafụa ya echile iya. 17Ọle anụ ono -whudu jeye mbọku nke ẹto iya t'a kpọo ya ọku. 18Ọ -bụru l'o nweru anụ, e gude gbaa ẹja ẹhu-guu, a tarụ lẹ mbọku nke ẹto iya bẹ l'aa-jịkakwa ngwo-ẹja ọbu, t'a bya l'a-gụ iya yeru onye gworu iya nụ. Ọo ahụma b'ọ bụ, tẹmenu onye riru iya nụ bụ iya l'e-vu iwhe dụ iya nụ.

19“Anụ ono ọwhu denyiru l'iwhe l'aasọ nsọ t'a ba atakwa iya ata; t'a kpọkwaa ya ọku. Ọle ọ -bụkwanuru l'ọo anụ ọdo, t'onye l'aata asọ nsọ takwaa ya. 20Onye l'aasọ nsọ -taa anụ, e gude gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ẹhu-guu, t'e kefukwa onye ọbu l'oke l'ẹka ndibe whẹ nọ. 21Ọ -bụru lẹ madzụ bẹ ẹhu iya denyiru l'iwhe l'aasọ nsọ m'ọ bụ iwhe l'aasọ nsọ, shi l'ẹhu madzụ m'ọ bụ anụ, l'aasọ nsọ m'ọ bụ ụnwu iwhe ọdo, l'aasọkaa nsọ, o -megee bya ataa anụ, e gude gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ẹhu-guu, t'e kefukwa onye ọbu l'oke l'ẹka ndibe whẹ nọ.”

22Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 23“Kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: T'unu be erijekwa ẹba iwhe, mbụ ẹba eswi m'ọ bụ ẹba atụru m'ọ bụ ẹba eghu. 24Ẹba anụ, nwụhuru l'onwiya m'ọ bụ ọwhu anụ-ẹgbudu dzugburu, t'unu gudekwa iya mee iwhe, ọle t'ọ bọ kpakwa unu l'ọnu. 25Iwhe bụ onye tarụ ẹba anụ, e gude gbaa ẹja, a kpọkotaru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha, t'e kefukwa onye ọbu l'oke l'ẹka ndibe whẹ nọ. 26Unu lahụdua awe je eburu, t'unu be erijekwa mmee iwhe, mbụ mmee ẹnu, ọdua l'ọo mmee anụ. 27Onye riru mmee iwhe t'e kefukwa onye ọbu l'oke l'ẹka ndibe whẹ nọ.”

28Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 29“Kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Onye l'e-wotaru Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja ẹhu-guu, t'o wotakwa ibe iya ọwhu, rwuberu Onye-Nwe-Ọha gbaarụ iya; 30mbụ t'o gude ẹka iya wota ngwo-ẹja, l'aa-kpọ ọku nụ Onye-Nwe-Ọha. Oo-wota ẹba iya mẹe ǹdụ́ iya, woru ǹdụ́ iya ono maa amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja amama. 31Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'a-kpọ ẹba iya ọku l'ẹnya-mgbẹja. Ǹdụ́ iya abụru nke Érọnu yẹle ụnwu iya. 32Ụtakfu ọkpa ẹka-ụtara anụ ngwo-ẹja ẹhu-guu unu bẹ unu l'a-kwẹje onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke t'ọ bụru ụtu, a tụru nụ iya. 33Nwa Érọnu onye ọwhu gude mmee anụ ono yẹle ẹba iya je agbaa ẹja ẹhu-guu ọbu bẹ l'aa-nụ ụtakfu ọkpa-ẹka-ụtara iya, t'ọ bụru oke iwhe rwuberu iya nụ 34nkele mu shiwaa lẹ ngwo-ẹja ẹhu-guu ono, ndu Ízurẹlu l'agbajẹru mu wota ǹdụ́ iya ono, l'aamajẹ amama yẹle ụtakfu anụ ono, a tụru l'ụtu, woru nụ onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, bụ Érọnu yẹle ụnwu iya, t'ọ bụru oke, rwuberu whẹ nụ jasụ lẹ tututu-mịmimi. 35Ọ waa bụ oke, rwuberu Érọnu yẹle ụnwu iya lẹ ngwo-ẹja, l'aakpọ ọku anụ Onye-Nwe-Ọha, eshi mbọku, e wofutaru whẹ dobe iche tẹ whẹ bụru ndu l'agbarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja. 36Ọo mbọku, a wụru whẹ mmanụ l'ishi bẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iwu sụ tẹ ndu Ízurẹlu nụje whẹ oke anụ ono t'ọ bụru oke-iwhe, rwuberu whẹ nụ, ya abụkwaruwho ẹgube ono bẹ l'aa-nụje ụnwu whẹ shi l'ọgbo rwua l'ọgbo jeye lẹ tututu-mịmimi.”

37Iwu ono g'ọ ha bụ iwu, dụ lẹ ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku mẹe ngwo-ẹja nri mẹe ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji mẹe ngwo-ẹja ọkfu-ụgwo mẹe ngwo-ẹja, e gude eme madzụ t'ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke mẹe ngwo-ẹja ẹhu-guu. 38Onye-Nwe-Ọha bụ iya tụru iwu ono nụ Mósisu l'ugvu Sáyinayi mbọku ono, ọ sụru tẹ ndu Ízurẹlu wotaru yẹbe Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja l'echi-ẹgu Sáyinayi.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index