Search form

Livitikọsu 8

Ome tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke

(Awụ. 29:1-37)

1Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu sụ iya: 2“Duta Érọnu yẹle ụnwu iya, gụ achịta uwe ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, wota mmanụ ọowu l'ishi, gụ akpụta oke-eswi l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji mẹe ebyila labọ yẹle nkata buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. 3Gụ ekua edzudzu-ọha ndu Ízurẹlu tẹ whẹ dzukobe l'ọnu Ụlo-ẹkwa ndzuko.”

4Mósisu mee lẹge Onye-Nwe-Ọha zhiru iya t'o mee. Edzudzu-ọha ono bya edzua l'ọnu Ụlo-ẹkwa ndzuko ono. 5Mósisu sụ edzudzu-ọha ono: “Unu lekwa iwhe Onye-Nwe-Ọha sụru t'e mee ndọwa.”

6Mósisu bya edufuta Érọnu yẹle ụnwu iya, gude mini ghụa whẹ ẹhu. 7Ọ chịta uwe ime ẹhu yee Érọnu, wota iwhe oke l'ukfu kebuta iya. Ọ bya achịta okpo-wụlawula uwe yepyabe iya, bya ewota uwe ifọdu yekwase iya, gude wẹrere ẹkwa, a kparụ t'e gudeje kebuta ifọdu ono gude kebuta iya. 8Ọ chịta ẹkwa nkwechi obu yekwaa ya whọ, bya ewota ido urimu yẹle tumimu ye l'ẹkwa nkwechi obu ono. 9Ọ bya ewota okpu-ẹkwa kpube iya l'ishi, bya ewota iwhe e meru lẹ mkpọla-ododo, o chia balịbali tụkwase l'okpu-ẹkwa ono l'ụzo ọnu iwhu, mbụ okpu ono, dụ nsọ, ẹgube Onye-Nwe-Ọha sụru Mósisu t'o mee ya.

10Tọ dụ iya bụ, Mósisu wota mmanụ ọowu l'ishi wụkota lẹ mkpuumkpu ono yẹle iwhe lile, dụ iya nụ, mee ya ọ dụ nsọ. 11O whee mmanụ ono ugbo ẹsaa l'ẹnya-mgbẹja ono, shi nno wụa mmanụ l'ẹnya-mgbẹja ono mẹe l'arya, dụ iya nụ mẹe l'eze efere yẹle iwhe l'aatukobeje iya; mee ya ọ dụ nsọ. 12Ọ bya ewota mmanụ ọowu l'ishi ono wụa Érọnu l'ishi, mee ya ọ dụ nsọ. 13Mósisu byakwawhọ bya edufuta ụnwu Érọnu, chịta uwe-mkpẹelanu yee whẹ, kebegee whẹ iwhe oke l'ukfu, bya ewota okpu-ẹkwa kpubegee whẹ, ẹgube Onye-Nwe-Ọha sụru Mósisu t'o mee ya.

14Ọ bya akpụfuta oke-eswi l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, Érọnu yẹle ụnwu iya chịru ẹka byabẹ oke-eswi ono l'ishi. 15Mósisu gbua oke-eswi ono, bya emeta mmee ya lẹ mkpụshi-ẹka hugbakota lẹ mpu anụ, a nmabẹru l'ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu, shi nno mechaa ẹnya-mgbẹja ono emecha. O wota mmee ọwhu whuduru nụ whekaa l'ukfu ẹnya-mgbẹja ono, mee ya ọ dụ nsọ, shi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, dụ iya nụ. 16Mósisu bya eheshia ẹba, dụ iya l'ẹwho mẹe anyị iya mẹe àkpụ̀rù iya whẹ labọ yẹle ẹba, dụ iya nụ kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja ono. 17O vuta oke-eswi ono, mbụ akpọ iya mẹe anụ iya mẹe nshị iya je akpọo ọku l'azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ, bụ gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru Mósisu iwu t'o mee ya.

18Nteke ono, ọ bya akpụfuta ebyila, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. Érọnu yẹle ụnwu iya chịru ẹka byabẹ ebyila ono l'ishi. 19Mósisu gbua ebyila ono, woru mmee ya whegbakota l'ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu. 20O bushia anụ ebyila ono ibiribe ibiribe mbụ Mósisu bya ewota ishi iya yẹle ono, e bushiru ebushi mẹe ẹba iya kpọo ọku. 21O gude mini sachashịa ẹwho iya yẹle ọkpa iya. Mósisu bya akpọo ebyila owhu ono ọku l'ẹnya-mgbẹja ono t'ọ bụru ngwo-ẹja, a kpọkotaru ọku, mkpọ iya dụ ree; mbụ ngwo-ẹja, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha, bụ gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru Mósisu iwu t'o mee ya.

22Ọ bya akpụfuta ebyila ọwhua, bụ ebyila, e gude eme Érọnu yẹle ụnwu iya tẹ whẹ bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Érọnu yẹle ụnwu iya chịru ẹka byabẹ ebyila ono l'ishi. 23Mósisu gbua ebyila ono, meta mmee ya hua Érọnu l'ọba-nchị ẹka-ụtara mẹe l'ezeke-mkpụshi-ẹka ẹka-ụtara mẹe l'ezeke-mkpụshi-ọkpa ẹka-ụtara. 24Mósisu bya edufuta ụnwu Érọnu, woru mmee anụ ono hua whẹ l'ọba-nchị ẹka-ụtara mẹe l'ezeke-mkpụshi-ẹka ẹka-ụtara mẹe l'ezeke mkpụshi-ọkpa ẹka-ụtara. Mósisu whegbakota mmee anụ ono l'ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu. 25Tọ dụ iya bụ, o wota ẹba iya; mbụ ẹba shi l'ukfumọdzu iya mẹe ọwhu dụ iya l'ẹwho g'ọ ha mẹe anyị iya mẹe àkpụ̀rù iya whẹ labọ yẹle ẹba, dụ iya nụ, wotakwawho ụtakfu ọkpa ẹka-ụtara iya. 26O je lẹ nkata, e yeru buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, dụ l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha, o wota iya ẹcha-mbeke lanụ, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi mẹe ishi buredi lanụ, e yeru mmanụ mẹe ẹcha balịbali lanụ. O wota iya tụkwase l'ẹba anụ ono yẹle ụtakfu ọkpa ẹka-ụtara anụ ono. 27Ọ tụko iwhe ono g'ọ ha dẹe Érọnu yẹle ụnwu iya l'ẹka, whẹ bya amaa ya amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja amama. 28Mósisu bya anata whẹ iya kpọo ọku l'eli ngwo-ẹja ono, a kpọkotaru ọku, dụ l'ẹnya-mgbẹja, t'ọ bụru ngwo-ẹja, e gude eme madzụ t'ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke; ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ ree, a kpọru ọku nụ Onye-Nwe-Ọha. 29Mósisu wota ǹdụ́ anụ ono maa amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja amama. Ǹdụ́ anụ ono bụ oke, rwuberu Mósisu l'ebyila ono, e gude mee Érọnu yẹle ụnwu iya tẹ whẹ bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke; bụ gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru Mósisu iwu t'o meje iya.

30Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya emeta mmanụ ọowu l'ishi ono, metakwawho mmee anụ ono, dụ l'ẹnya-mgbẹja ono whee Érọnu yẹle ụnwu iya l'ẹhu, whekwa ya whọ l'uwe whẹ. Ọo ya bụ, o mee Érọnu yẹle ụnwu iya mẹe uwe whẹ, whẹ dụkota nsọ.

31Mósisu sụ Érọnu yẹle ụnwu iya: “Unu je eshia anụ ono l'ọnu Ụlo-ẹkwa ndzuko. Unu anọdu l'ẹka ono taa ya yẹle buredi ono, dụ lẹ nkata ono, e yeru ngwo-ẹja, e gude eme madzụ t'ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono, ẹgube ono mu tụru iya l'iwu sụ tẹ Érọnu yẹle ụnwu iya rije iya. 32Iwhe whuduru l'anụ ono yẹle buredi ono bẹ unu l'a-kpọ ọku. 33Unu ba alụfukwa alụfu l'ọnu Ụlo-ẹkwa ndzuko ono abalị ẹsaa jeye nteke l'e-me unu t'unu bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono mefuta. Ọo kwa abalị ẹsaa bẹ l'oo-whu t'e mee unu t'unu bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono. 34Iwhe-e, e meru ntanụ-a bụkwa iwhe Onye-Nwe-Ọha tụru iwu sụ t'e mee, shi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, unu meru. 35T'unu nọdukwa l'ọnu Ụlo-ẹkwa ndzuko ono eswe l'ẹnyashi abalị ẹsaa meje iwhe Onye-Nwe-Ọha sụru t'e mee nke ọwhu ọnwu l'ẹte egbu unu. O nokwa g'a tụru iya l'iwu ndono.”

36Érọnu yẹle ụnwu iya mekota iwhe lile Onye-Nwe-Ọha shi l'ọnu Mósisu sụ tẹ whẹ mee.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index