Search form

Livitikọsu 9

Ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke watarụ ozhi whẹ

1Lẹ mbọku nke ẹsato iya bẹ Mósisu kuru Érọnu yẹle ụnwu iya mẹe ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu. 2Ọ sụ Érọnu: “Kpụta nwa oke-eswi l'ii-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji yẹle ebyila, l'ii-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, mbụ ọwhu l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu, kpụru iya bya l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 3Kfuru ụnwu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Unu kpụta mkpi, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, unu akpụta nwa eswi mẹe nwatụru, nọ-geeru mgbarawha, l'adụa ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. 4Unu akpụtakwawho oke-eswi mẹe ebyila, l'ee-gude gbaa ẹja ẹhu-guu, t'e gude gbaa ẹja l'iwhu Onye-Nwe-Ọha mẹkwawho ngwo-ẹja-nri, a gwọkoberu mmanụ. O noo nkele Onye-Nwe-Ọha l'e-goshi unu onwiya ntanụ.”

5Whẹ wota iwhe ono, Mósisu gụshiru bya l'atatiwhu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. Ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha wụfuta bya akụru l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 6Mósisu sụ whẹ: “Unu lekwa iwhe Onye-Nwe-Ọha sụru t'unu mee ndọwa nggẹ ọdu-biribiri iya enwuaru unu whoo.” 7Tọ dụ iya bụ, Mósisu sụ Érọnu: “Tụgburu je l'ẹnya-mgbẹja je agbaa ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji ghu ọbu yẹle ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ghu ọbu, gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, i metagbaberu mẹe nke ndu Ízurẹlu. Wota ngwo-ẹja ndu Ízurẹlu ono bya agbaa gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, whẹ metagbaberu, ẹgube Onye-Nwe-Ọha sụru t'e mee ya.”

8Ọo ya bụ, Érọnu je l'ẹnya-mgbẹja ono je egbua nwa oke-eswi ono, l'oo-gude gbaa ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji ono, bụ nke onwiya. 9Ụnwu iya pata mmee nwa oke-eswi ono pajeru iya, ọ tsẹe ya mkpụshi-ẹka meta hua lẹ mpu, a nmabẹ-geeru l'ẹnya-mgbẹja ono. O woru uwhudu mmee ono wụa l'ukfu ẹnya-mgbẹja ono. 10Ẹba anụ ono, e gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ono yẹle àkpụ̀rù iya whẹ labọ mẹe anyị iya b'ọ kpọru ọku l'ẹnya-mgbẹja ono ẹgube Onye-Nwe-Ọha sụru Mósisu t'e mee ya. 11Anụ iya yẹle akpọ iya b'ọ kpọru ọku l'azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ.

12Érọnu bya egbua anụ ono, l'oo-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku. Ụnwu iya pata mmee ya pajeru iya, o whegbakota iya l'ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu. 13Whẹ woru anụ ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono nụ iya lẹ mbubu lẹ mbubu yẹle ishi iya, ọ kpọo ya ọku l'ẹnya-mgbẹja ono. 14O gude mini sachashịa ẹwho iya mẹe ẹka iya mẹe ọkpa iya, woru iya kpọo ọku l'eli ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono, dụhawa l'ẹnya-mgbẹja ono.

15Nteke ono Érọnu bya ewofuta ngwo-ẹja ndu Ízurẹlu, kpụta eghu, l'oo-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, ọwhu l'ọogba l'ishi ndu Ízurẹlu ono gbua, gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ẹgube ono, ọ gbarụ nke mbụ whọ. 16Ọ bya akpụfuta anụ ono, l'oo-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono, bya egude iya gbaa ẹja ọbu g'a sụru t'a gbajẹ iya. 17O wofutakwawhọ ngwo-ẹja nri ono bya ekpojia ya ẹka, woru kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja, t'a gụfukwa ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, l'agbajẹ l'ụtsu. 18Ọ bya egbua oke-eswi whọ yẹle ebyila whọ, gude gbaarụ ndu Ízurẹlu ẹja ẹhu-guu. Ụnwu iya pata mmee anụ ono pajeru iya, o whegbakota iya l'ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu. 19Ẹba oke-eswi ono yẹle nke ebyila ono, mbụ ẹba, shi l'ukfumọdzu iya mẹe ẹba, kwechiru iya ẹwho mẹe àkpụ̀rù iya whẹ labọ mẹe anyị iya 20bẹ whẹ woru tukobe lẹ ǹdụ́ anụ ono. Érọnu woru ẹba anụ ono kpọo ọku l'ẹnya-mgbẹja ono, 21ọle ǹdụ́ iya ono mẹe ụtakfu ọkpa ẹka-ụtara iya b'o marụ amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja amama, bụ iya bụ gẹ Mósisu sụru t'e meje iya.

22Tọ dụ iya bụ, Érọnu chilia ẹka iya imeli l'ụzo ẹka ndu Ízurẹlu nọ, bya agọru ọnu-ọma nụ whẹ. O shi l'eli ẹka ono, ọ nọdu agba ngwo-ẹja-iwhe-dụ-ẹji ono yẹle ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono mẹe ngwo-ẹja ẹhu-guu ono nyizeta. 23Mósisu yẹle Érọnu lịru bahụ l'ime Ụlo-ẹkwa-ndzuko. Whẹ jegee fụta bya agọru ọnu-ọma nụ ndu Ízurẹlu. Ọdu-biribiri Onye-Nwe-Ọha nwuaru ndu Ízurẹlu l'owhu whoo. 24Ọku, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ bụru wharamu kepyashia ngwo-ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono yẹle ẹba anụ ono, a tukoberu l'eli ẹnya-mgbẹja ono. Nteke ndu Ízurẹlu whụru iwhe ono, whẹ tụa ụzu ẹhu-ụtso, dashịa kpubegee iwhu l'alị.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index