Search form

Ọ́gú 1

Aagụ ndu Ízurẹlu ọgu

1L'abalị mbụ l'ọnwa ẹbo l'awha kwe ndu Ízurẹlu awha labọ whẹ shi l'alị Íjiputu fụta bẹ Onye-Nwe-Ọha kfuru yeru Mósisu lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko, l'echi-ẹgu Sáyinayi sụ iya: 2“Gụa ndu Ízurẹlu ọgu gẹ whẹ ha. Gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. Ndu l'ịi-gụ bụ unwoke lile, gụ edeshia ẹwha whẹ l'ishi onye l'ishi onye. 3Tẹ gụbe Mósisu gụ lẹ Érọnu tụko iwhe bụ unwoke nọ lẹ Ízurẹlu gụkota ọgu, mbụ ndu gbawarụ ụkporo awha tụgbua, bụru ndu sụwaru oje ọgu. 4Unu họta nwoke lanụ l'ikfu l'ikfu t'o yetaru unu ẹka. Ndu unu l'a-họta bụ ndu bụ-gee ishi l'ibe nna whẹ. 5Ọ waa ẹwha ndu unu l'a-họta tẹ whẹ yeru unu ẹka ọbu ndọwa:

“Onye unu l'a-họta l'ikfu Rúbẹnu bụ Elizuru nwa Shediyọ.

6“Onye unu l'a-họta l'ikfu Símiyọnu bụru Shelumẹlu nwa Zurishadayi.

7“Onye unu l'a-họta l'ikfu Juda bụru Nahụshonu nwa Amínadabu.

8“Onye unu l'a-họta l'ikfu Ísaka bụru Netanẹlu nwa Zúwa.

9“Onye unu l'a-họta l'ikfu Zébulọnu bụru Eliyabu nwa Helọnu.

10“A -bya l'ikfu nke ụnwu Jósẹfu, onye unu l'a-họta l'ikfu Ífuremu bụ Elishama nwa Amihudu. Unu ahọta Gamáliyelu nwa Pedazọ l'ikfu nke Manáse.

11“Onye unu l'a-họta l'ikfu Bénjaminu bụ Abidanu nwa Gídiyọnu.

12“Onye unu l'a-họta l'ikfu Danu bụru Ahiyeza nwa Amishadayi.

13“Onye unu l'a-họta l'ikfu Asha bụru Pagẹlu nwa Ọkuranu.

14“Onye unu l'a-họta l'ikfu Gadu bụru Ẹliyasafu nwa Diyuwẹlu.

15“Onye unu l'a-họta l'ikfu Náfutali bụru Ahira nwa Enanu.”

16Ndu ono bẹ bụ unwoke a họtaru lẹ Ízurẹlu kpaa whuu. Whẹ bụ ndu ishi l'ikfu ndụ-ichee whẹ bya abụru ishi l'ẹnya-uwhu g'ẹnya-uwhu ha lẹ Ízurẹlu.

17Mósisu yẹle Érọnu bya achịta ndu ono a gụshiru ẹwha whẹ. 18O rwua l'abalị mbụ l'ọnwa nke ẹbo ono, whẹ kukobe ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha deshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. Whẹ deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. Iwhe bụ unwoke alị ono, gbawarụ ụkporo awha tụgbua b'e dekotaru ẹwha whẹ l'ishi onye l'ishi onye 19lẹge Onye-Nwe-Ọha sụru Mósisu t'o mee ya. Ọo ya bụ, Mósisu gụa ndu Ízurẹlu ọgu l'echi-ẹgu Sáyinayi.

Ọnu-ọgu, a gụtaru l'ikfu nọnu

20A -bya l'ẹpa Rúbẹnu bụ ọkpara Ízurẹlu, iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua, mbụ ndu sụwaru oje ọgu b'a gụkotaru deshia ẹwha whẹ l'ishi onye l'ishi onye. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 21Ọnu-ọgu ndu ikfu Rúbẹnu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ise l'ụnu iri l'ishii l'ụkporo ise.

22Ẹpa Símiyọnu b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 23Ọnu-ọgu ndu ikfu Símiyọnu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹsaa l'ụnu ẹsato l'ụkporo ise.

24Ẹpa Gadu b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 25Ọnu-ọgu ndu ikfu Gadu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ise l'ụnu iri l'ẹno l'ụkporo labọ l'iri.

26Ẹpa Juda b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 27Ọnu-ọgu ndu ikfu Juda bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo tete l'ụnu ishii l'ụkporo iri.

28Ẹpa Ísaka b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 29Ọnu-ọgu ndu ikfu Ísaka bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ishii l'ụnu iri l'ishii.

30Ẹpa Zébulọnu b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 31Ọnu-ọgu ndu ikfu Zébulọnu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹsaa l'ụnu ẹto l'ụkporo iri.

32A -bya l'ẹpa Jósẹfu; ẹpa nke Ífuremu b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 33Ọnu-ọgu ndu ikfu Ífuremu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ise l'ụnu madzụ l'ụkporo ise.

34Ẹpa nke Manáse b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua, bụ ndu sụwaru oje ọgu; bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 35Ọnu-ọgu ndu ikfu Manáse bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹno l'ụkporo iri.

36A -bya l'ẹpa Bénjaminu b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 37Ọnu-ọgu ndu ikfu Bénjaminu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹno l'ụnu ẹsato l'ụkporo iri.

38Ẹpa Danu b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 39Ọnu-ọgu ndu ikfu Danu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹsaa l'ụnu iri l'ishii l'ụkporo iri l'ise.

40Ẹpa Asha b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 41Ọnu-ọgu ndu ikfu Asha bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ise l'ụnu ẹto l'ụkporo iri l'ise.

42Ẹpa Náfutali b'a gụkotaru iwhe bụ unwoke lile, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru oje ọgu bya edeshia ẹwha whẹ l'ẹkwo. E deshiru ẹwha whẹ lẹge whẹ ha, a gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 43Ọnu-ọgu ndu ikfu Náfutali bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ishii l'ụnu iri l'ẹto l'ụkporo iri.

44Ndu ono bụ ndu Mósisu yẹle Érọnu gụru ọgu. Ndu yetaru whẹ ẹka gụa ọgu ono bụ ndu ishi ndu Ízurẹlu ụmadzu iri l'ẹbo, nọ-chiru ẹnya ẹnya-uwhu g'ẹnya-uwhu ha. 45Iwhe bụ unwoke Ízurẹlu l'owhu, gbawarụ ụkporo awha tụgbua bụ ndu sụwaru ojeru ndu Ízurẹlu ọgu b'a gụkotaru l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 46Mkpakọ ọnu-ọgu whẹ gẹ whẹ ha bẹ bụ ụkporo ụnu madzụ ụkporo ugbo ẹto l'ụkporo ugbo iri l'ise l'ụnu ẹsato l'ụkporo iri l'ẹsaa l'ụmadzu iri.

A ta agụdu ikfu Lívayi ọgu

47Ọle ikfu Lívayi b'a ta agụdu nteke a gụru ndu Ízurẹlu ọwhua. 48O noo nkele Onye-Nwe-Ọha bẹ sụru Mósisu: 49“Ndu l'ịi tịi gụdu kpụ bụ ikfu Lívayi. Ba agụkobekwa whẹ mẹ ị gụde ndu Ízurẹlu ọwhua. 50Iwhe l'ii-mechia bụ t'ị tụa ndu Lívayi ono ẹka tẹ whẹ letaje mkpuumkpu-ẹkwa, l'eedobeje ẹkwo-iwu Chileke ẹnya, whẹ eleta arya dụ iya nụ mẹe iwhe lile bụ iwhe l'adụje lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono ẹnya. Ọo whẹ l'a-nọje apa mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe iwhe bụ arya dụ iya nụ. Ọ bụru whẹ l'a-nọje eje ozhi dụ lẹ mkpuumkpu-ẹkwa ono, whẹ egude ụlo-ẹkwa ebubu whẹ kpọ-whee mkpuumkpu-ẹkwa ono mgburumgburu. 51Iwhe bụ nteke mkpuumkpu-ẹkwa ono l'abya atụgburu, t'ọ bụru ndu Lívayi l'a-whọtsutaje iya. Iwhe bụ nteke l'aakpọbe mkpuumkpu-ẹkwa ono t'ọ bụkwaruwho ndu Lívayi bẹ l'a-kpọbe iya. Onye ọdo l'ẹte abụa onye Lívayi, jekuberu iya ntse bẹ l'ee-gbu egbu. 52Ndu Ízurẹlu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa whẹ l'itsutsu l'itsutsu. Iwhe bụ nwoke nọnu l'a-kpọbeje ụlo-ẹkwa nkiya t'ọ gbakfuru lẹ nke ikfu iya mẹe t'ọ gbakfuru l'ẹkwa-ọhubama ikfu iya. 53Obenu l'ọwhube ndu Lívayi l'e-gude ụlo-ẹkwa nkewhe kpọ-wheta mkpuumkpu-ẹkwa ono, l'eedobeje ẹkwo-iwu Chileke mgburumgburu, nke ọwhu Chileke l'ẹte atụ-koshi edzudzu-ọha Ízurẹlu oke ẹhu-eghughu iya. Ọo ndu Lívayi l'a-nọ eleta mkpuumkpu-ẹkwa ẹka l'eedobeje ẹkwo-iwu Chileke ono ẹnya.”

54Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu bya emekotagezhia iwhe lile ono ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha tọru Mósisu ọkpa iya t'e mee ya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index