Search form

Ọ́gú 10

Opyi-ọku labọ, e meru lẹ mkpọla-ọcha

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 2“Gude mkpọla-ọcha, e tsusaru ọsa meta opyi-ọku labọ nke ọwhu l'ii-gudeje iya eku ndu Ízurẹlu ndzuko, gụ egudeje iya karụ whẹ nteke whẹ l'a-whọta ụlo-ẹkwa ebubu whẹ tụgburu. 3Nteke e gburu opyi-ọku labọ ono l'ugbo lanụ; iwhe l'oogoshi bụ t'iwhe, bụ ndu Ízurẹlu l'owhu dzukobe l'iwhu ghu l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 4Ọ -bụru l'ọo opyi-ọku lanụ kpụ b'e gburu, iwhe l'oogoshi bụ t'iwhe, bụ ndu ishi, l'achị nụ dzukobe l'atatiwhu ghu, mbụ ndu ishi, l'achịkaa ikfu g'ikfu ha lẹ Ízurẹlu. 5Nteke opyi-ọku ono darụ nda lanụ; iwhe l'oogoshi bụ t'iwhe, bụ ikfu g'ikfu ha, kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ụzo ẹnyanwu-awata palihu ije tụgburu. 6Ọ -daa nke ẹbo, tẹ ndu ọwhu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe l'ụzo ọhuda palihu ije tụgbua. Ee-gbuje opyi-ọku ono t'ọ daa ụda gude goshi lẹ whẹ bya l'apalihu tụgbua. 7Unu -byajẹ l'eku edzudzu-ọha tẹ whẹ dzukobe, unu egbua opyi-ọku ono, ọle t'ụda iya ba abụkwa iwhe lanụ. 8Ọo ụnwu Érọnu, bụ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ l'e-gbuje opyi-ọku ono. O noo gẹ l'ọo-dụ jeye lẹ gbururu. Nsọ ono bẹ l'a-dụ shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. 9Nteke bụ l'ọo ọgu bẹ unu l'eje otso ndu ọhogu, nọ l'alị unu akpa unu ẹhu, t'unu gbua opu-ọgu unu t'ọ daa ụda nke ọwhu Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke unu l'a-nyata unu, bya adzọfuta unu l'ẹka ndu ọhogu unu ono. 10O nokwawho g'unu l'e-gbuje opyi-ọku nteke unu nọ l'ẹhu-ụtso mẹe nteke unu l'eri oge unu mẹe nteke unu l'eri iwhe ọnwa ọwhuu unu; unu -gbagejee ẹja ọkpokota-iwhe-ọku mẹe ẹja ẹhu-guu, unu egburu opyi-ọku ono ye iya nke ọwhu Chileke l'e-gude iya nyata unu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.”

Ndu Ízurẹlu l'alụfu l'echi-ẹgu Sáyinayi

11O rwua g'ọnwa ẹbo dụ l'ụkporo abalị l'awha nke ẹbo iya, urwukpu ono bya eshi l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono, bụ ẹka ẹkwo-iwu l'adụje palihu oroke-imeli-imeli. 12Tọ dụ iya bụ lẹ ndu Ízurẹlu abya eshi l'echi-ẹgu Sáyinayi gbalihu tụgbushia. Whẹ jeta rwua echi-ẹgu Paranu, urwukpu ono keshita l'ẹka ono.

13O noo bụ mbụ, whẹ l'atụgbu l'ije whẹ ono ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu. 14Ọ bụru ndu ono, whẹ l'ikfu Juda gba l'itsutsu bẹ vu ụzo palita tụgbua, gude ẹkwa-ọhubama ikfu whẹ, ọ bụru whẹ atụgbu. Ọ bụru Nahụshonu nwa Amínadabu bụ onye ishi ndu ikfu Juda ono. 15Netanẹlu nwa Zúwa bụru onye ishi ndu ikfu nke Ísaka. 16Eliyabu nwa Helọnu bụru onye ishi ndu ikfu nke Zébulọnu.

17Ọo ya bụ, a whọ-tsuta mkpuumkpu-ẹkwa, ẹpa Geshọnu mẹe ẹpa Merari pata iya ọ bụru whẹ atụgbu.

18Ikfu ọdo, l'etsota l'atụgbu ono bẹ bụ ndu ono, whẹ l'ikfu nke Rúbẹnu gba l'itsutsu lanụ. Whẹ gude ẹkwa-ọhubama ikfu whẹ ọ bụru whẹ atụgbu. Ọ bụru Elizuru nwa Shediyọ bụ onye ishi ndu ikfu Rúbẹnu ono. 19Shelumẹlu nwa Zurishadayi bụru onye ishi ndu ikfu Símiyọnu. 20Ẹliyasafu nwa Diyuwẹlu bụru onye ishi ndu ikfu Gadu.

21Tọ dụ iya bụ, ẹpa Kohatu vuta iwhe dụ nsọ palita tsoru whẹ. Whẹ bya l'ejerwudeshia, a gbee gvubewaa nụ mkpuumkpu-ẹkwa.

22Ikfu ọdo, l'etsota nụ bẹ bụ ndu ono, whẹ l'ikfu Ífuremu gba l'itsutsu lanụ. Whẹ gude ẹkwa-ọhubama ikfu whẹ ọ bụru whẹ atụgbu. Ọ bụru Elishama nwa Amihudu bụ onye ishi ndu ikfu Ífuremu ono. 23Gamáliyelu nwa Pedazọ bụru onye ishi ndu ikfu Manáse. 24Abidanu nwa Gidiyoni bụru onye ishi ndu ikfu Bénjaminu.

25Ikfu ọdo, l'etsota bya abụru ikfu, l'ekpejeru azụ l'ije ono bụ ndu ono, whẹ l'ikfu Danu gba l'itsutsu lanụ. Whẹ gude ẹkwa-ọhubama whẹ ọ bụru whẹ atụgbu. Ọ bụru Ahiyeza nwa Amishadayi bụ onye ishi ndu ikfu Danu ono. 26Pagẹlu nwa Ọkuranu bụru onye ishi ndu ikfu Asha. 27Ahira nwa Enanu bụru onye ishi ndu ikfu Náfutali. 28O noo gẹ ndu Ízurẹlu l'anọje l'itsutsu l'itsutsu palihu ije whẹ ndono.

29Mósisu bya ekfuru yeru Hobabu nwa Ruwẹlu, bụ onye Midiyanu, bya abụru nwune nyee ya sụ iya: “Ntaa bẹ anyi l'abyakwa t'anyi tụgburu jeshia alị ẹka ono, Onye-Nwe-Ọha kfuru anyi okfu iya sụ lẹ ya l'a-nụ anyi. Tsonuru anyi nke ọwhu anyi l'e-meru ghu iwhe-ọma, nkele Onye-Nwe-Ọha bẹ kwewaru ndu Ízurẹlu ụkwa ọma.”

30Hobabu sụ iya: “Waawa, mu te ejedu; mu l'alawhuwaa azụ l'alị mu, mu l'alwakfuwaa abụbu mu whẹ.”

31Obenu lẹ Mósisu sụru iya: “Byiko ba ahashị nụ anyi lashia. Eshi-ọwhu ị mawarụ ẹka anyi l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu anyi l'echi-ẹgu, nọdunu t'ẹnya ghu dụ l'ẹka anyi nọ. 32I -tsoru anyi bẹ anyi lẹ ghu l'a-gba mgba l'iwhe-ọma lile ono, Onye-Nwe-Ọha l'e-meru nụ anyi.”

Igbe-ọgbandzu mẹe urwukpu

33O noo ya, whẹ palihu ije tụgbua, shi l'ugvu Onye-Nwe-Ọha jezhiawho ije abalị ẹto. Igbe-ọgbandzu Onye-Nwe-Ọha nọdu whẹ l'ụzo iwhu l'ime abalị ẹto ono achọ ẹka whẹ l'a-nọdu tụta ume. 34L'ọobuje, o belewho l'eswe, urwukpu, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ abya atukoru whẹ l'ishi, mbụ nteke ono, whẹ shi l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono tụgburu.

35E -vutalewho igbe-ọgbandzu ono tụgbua, Mósisu asụ: “Zhilihunu byiko Onye-Nwe-Ọha, tẹ ndu ọhogu ghu gbaa nnanụ nnanụ. Tẹ ndu ono, kpọru ghu ashị vụa ọkpa whẹ mini l'iwhu ghu.” 36Ẹka e jetaberu zhia igbe-ọgbandzu ono, Mósisu asụ: “Dawhunu azụ byiko Onye-Nwe-Ọha; lwakfuta anyịbe ụnukurunu ndu Ízurẹlu-a.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index