Search form

Ọ́gú 11

Ọku, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha

1Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu wata ọku walaa ekfu lẹ whẹ nọ l'iwhe-ọtsulanu. Walaa ono, whẹ l'akụ bya erwua Onye-Nwe-Ọha lẹ nchị shi nno kpatsua ya ẹhu-eghughu. Ọku, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha bya ekegbushikota ndu Ízurẹlu ndu ọwhu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ụzo ishi ishi. 2Ndu Ízurẹlu bya aryaku Mósisu, o kfuru nụ Onye-Nwe-Ọha; ọku ono nyịshihu. 3Ọo ya bụ, e kulahaa ẹwha ẹka ono Tabera,+ nkele ọku, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha bya ekegbushia whẹ.

Nri, l'eeku Mana

4Ikpoto ndu ono whẹ lẹ ndu Ízurẹlu gwarụ ọgwamogwa tsoru l'ije ono wata ọrya ọrya ẹgu nri. Ndu Ízurẹlu wata ọrya ẹkwa ọdo asụje: “?Oo onye l'a-nụ anyi anụ t'anyi taa? 5Anyi nyatarụ nteke anyi nọ l'alị Íjiputu, mbụ nteke anyi shi anọje ata anụ ẹma, anyi ta akfụ ụgwo iya, eri kukumba, eri ụgboma-mini, eri liku mẹe alịbasa mẹe galịku. 6Ọle ntaa bẹ l'adụhedua iwhe l'agụjekwadu anyi ẹgu eriri, tọ dụ iwhe ọdo, anyi l'awhụjekwadu ria, gbahaa mana-a.”

7Nri ono, bụ mana bẹ ụgbugba iya dụ g'ọo akpụru koriyanda, i -lee ya ẹnya ya adụ g'ọo etse bedelọmu. 8Ndu Ízurẹlu l'ejeje je ekpokoo ya gwee egwegwe, m'ọ kwanụ tsua etsutsu l'ọtumu. Whẹ l'ahajẹru shia ya eshi,, harụ ghee ya eghe. Ụtso iya l'adụje g'ọo iwhe e gude mmanụ ólivu ghee. 9Nteke mana ono l'adajẹru whẹ bụ mẹ iji dadẹlewho l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ẹnyashi.

Mósisu l'edoru Onye-Nwe-Ọha edo

10Mósisu bya anụa gẹ ndu Ízurẹlu wụshi-geeru l'ọnu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ aryakaa ẹkwa, ndu nọnu l'ọzo-ụlo nkewhe, Onye-Nwe-Ọha vọru ọku ghụa ẹhu l'ẹka whẹ nọ, ọ tsụlahaa Mósisu l'ẹhu. 11Ọ jịa Onye-Nwe-Ọha sụ iya: “?Ọo gụnu kpatarụ iwhe i wokfutaru mụbe onye ozhi nkeghu ụdu iwhe-ọtsulanu, dụ ẹgube-ẹ? ?Ọo gụnu meru, mu ta adụ ghu l'obu meru g'o gude ị parụ ivu ẹhu ndu-a gẹ whẹ ha byabẹ mu l'ishi tẹ mu vuru? 12?Ọo mbẹdua bẹ yeru ime ndu-a gẹ whẹ ha, tọo mu nwụshiru whẹ? ?Ndẹe iwhe meru g'o gude ị sụ tẹ mu heru whẹ g'ọo onye l'ehe nwata jeye nteke mu l'e-heru whẹ rwua alị ẹka ono, i kweru ụkwa iya bya eribuaru nna whẹ oche lẹ nte sụ l'ịi-nụ whẹ? 13?Ọo awe bẹ mu l'a-whụ anụ, mu l'a-nụgbabe ndu-a? Ntekenteke bẹ whẹ l'anọje arya ẹkwa ekpu mu asụje tẹ mu nụ whẹ anụ tẹ whẹ taa! 14Mu ta adụkwa ike ehekota ndu-a nwẹkinyi mu, ivu ẹhu whẹ l'anyị-gbukwa mu anyị-gbu. 15O bekwa nke t'i shi nno mee mu iya, gbẹ-chia gbule mu whọ mgbu lanụ ntaa, m'ọ -bụru lẹ mu dụ ghu l'obu, nke ọwhu mu l'ẹte anọdu ndzụ gude ẹnya mu whụ gẹ l'ọodua.”

16Onye-Nwe-Ọha bya eyeeru Mósisu ọnu sụ iya: “Chịta ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu ụkporo madzụ ugbo ẹto l'ụmadzu iri tẹ whẹ byakfuta mu, mbụ ndu ị hụberu ama lẹ whẹ bụwho ndu bụ ọgurenya, bụru ndu ishi whẹ. Chịta whẹ tẹ gụ lẹ whẹ tụko bya akfụru lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 17Mu l'e-nyizeta byakfuta ghu l'ẹka ono, mu lẹ ghu ekfugba okfu, mu aharu ume, dụ ghu l'ẹhu habọta woru ye ndu ono l'ẹhu nkewhe nke ọwhu whẹ l'e-yeta ẹka evubude ghu ivu ono, t'i be evuhe iya nwẹka ghu. 18Gụ ekfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ doo onwowhe nsọ m'ọgvu echile, l'o -rwua echile bẹ whẹ l'a-ta anụ. Nkele mụbe Onye-Nwe-Ọha bẹ nụwaru ẹkwa ono, whẹ shi aryakaa asụje woo: ‘?Oo onye l'a-nụ anyi anụ t'anyi taa? Nteke whẹ shi nọdu lẹ Íjiputu bẹ kakwarụ whẹ mma.’ Ntaa bẹ Onye-Nwe-Ọha byawa l'anụ unu anụ t'unu taa. 19Anụ ono, mu bya l'anụ unu ono bẹ unu l'ẹte atagedu l'ujiku owhu, unu ta atage iya l'ujiku labọ, unu ta atage iya l'ime ujiku ise, unu ta atage iya l'ime ujiku iri, unu ta atage iya l'ime ụkporo abalị. 20Unu l'a-ta anụ ono ọnwa owhu; tata iya jeye ya eshi unu l'imi ebushihu ebushihu, mbụ jeye ya alaa unu ashị, o noo nkele unu jịkaru Onye-Nwe-Ọha, onye swiru unu, ryarụ ẹkwa kpua ya sụ: ‘?Ndẹ-zhia iwhe meru anyi shi l'alị Íjiputu fụta?’ ”

21Tọ dụ iya bụ, Mósisu sụ Onye-Nwe-Ọha: “Ị whụanaru-a l'ọo ụkporo ụnu madzụ ụkporo ugbo ẹto, l'ụkporo ụnu madzụ ugbo iri l'ise bẹ mu lẹ whẹ gude ọkpa eje ẹgube-ẹ. Ọ bụru whẹ b'ị sụru l'ịi-nụ anụ, whẹ l'a-ta ọnwa owhu. 22?Ọo gụnu bẹ l'aa-nụ whẹ bya l'e-dzuru whẹ, e -gbua m'o beru e gbua enyi m'ọ bụ atsụ patarụ whẹ; ?ọ bya l'e-dzuru whẹ, o beru e -gbushiaru whẹ ẹma, nọkota l'eze-ẹnyimu ?ọ bya l'e-dzuru whẹ?”

23Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Ẹka mụbe Onye-Nwe-Ọha ?ọ dụ mkpụrumkpu tọo? Ntaa b'ị bya l'awhụ mẹ iwhe mu kfuru l'oo-medzu tẹ too medzudu.”

Ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu l'ekfuchiru Chileke

24O noo ya, Mósisu bya alụfu je akarụ ndu Ízurẹlu iwhe Onye-Nwe-Ọha kfuru. Ọ chịta ndu bụ ọgurenya ụkporo madzụ ugbo ẹto l'ụmadzu iri ono, whẹ bya akfụ-wheta Ụlo-ẹkwa ono mgburumgburu. 25Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha gude urwukpu nyizeta bya ekfuru yeru Mósisu, harụ ume, dụ Mósisu l'ẹhu habọta woru ye ndu bụ ọgurenya ụkporo ugbo ẹto l'ụmadzu iri ono l'ẹhu. Nteke ume ono byalẹru whẹ whọ l'ẹhu, whẹ awata anọ ekfuchiru Chileke. Obenu lẹ whẹ te ekfuchiduru iya tụgbuwaruro.

26Ọle o nweru ụmadzu labọ ọdo, kwaburu l'ụlo-ẹkwa ebubu whẹ, ẹwha onye lanụ bụ Ẹludadu, ẹwha onye ọwhua bụru Medadu. Whẹ tso lẹ ndu bụ ọgurenya, e deshiru ẹwha whẹ, ọle whẹ te etsodu jee lẹ Ụlo-ẹkwa ono. Obenu l'ume ono byalẹru-a bya eji whẹbedua ẹhu, whẹ nọdu l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ kfuchilahaaru Chileke. 27Nwata nwokoro ọbu gbagbụa je asụ Mósisu: “Ẹludadu yẹle Medadu nọdukwa l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ekfuchiru Chileke.”

28Jóshuwa nwa Nunu, onye shi nkeshi nteke ọ bụ nwata jetaru Mósisu ozhi tụfulekwawho ọnu sụ: “Onye-nwe-mu nụ Mósisu, kfuru whẹ tẹ whẹ dobe ọnu ndoo.”

29Mósisu sụ iya: “?Ọo ọdzori bẹ l'ịigbarụ mu ẹgube ono tọo? Ọ gẹga adụ mu ree, ọ -bụ l'ọ dụ g'e shi ndu nke Onye-Nwe-Ọha gẹ whẹ ha bụkotaru ndu nkfuchiru, m'ọkwanu ọ dụ g'e shi Onye-Nwe-Ọha yekota whẹ ume iya l'ẹhu.” 30E megee, Mósisu mẹe ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu ono lawhu azụ l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ.

Onye-Nwe-Ọha wotaru ọkwa t'ọ bụru anụ atata

31O noo ya, whẹrewhere bya eshi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ whelahaa, o shi l'eze-ẹnyimu chịkashia ọkwa, whẹ dashịa lẹ mgboro mgboro ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono. Whẹ tụko ẹka ono g'ọ ha dzuru rwua iwhe ha g'ọo ẹka madzụ l'adụ ike jee l'ọkpa ujiku lanụ, ewhekaa iwhe rwuru nha-ọkpa ẹto watalẹwho l'ọma-alị. 32Mbọku ono l'owhu mẹe ẹnyashi ono l'owhu mẹkwawho echile iya bẹ whẹ tsoru je anwụkoo ọkwa ono. Onye nwụtanukaru nwanshị bẹ nwụ-jiru efere-nkwẹka ụkporo ugbo ise. Whẹ kpasaa ya t'ọ kpọo nkụ, ọ tụko ẹka ono, whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono dzuru mgburumgburu. 33Gẹ whẹ kpụkwadua anụ ono l'ọnu ata, tẹmenu whẹ tagee ya bẹ ẹhu-eghughu volihuru Onye-Nwe-Ọha l'ẹhu l'ẹka ndu Ízurẹlu nọ, ọ tụru ejo mgbu-ọnwu nụ whẹ. 34O noo ya, e kulahaa ẹwha ẹka ono Kiburotu Hatava,+ nkele ọo ẹka ono b'e liru iwhe bụ ndu whụru kpakekpake nri.

35Whẹ shi lẹ Kiburotu Hatava l'ẹka ono tụgbua jeshia Hazerotu je anọshia.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index