Search form

Ọ́gú 11:26

26Ọle o nweru ụmadzu labọ ọdo, kwaburu l'ụlo-ẹkwa ebubu whẹ, ẹwha onye lanụ bụ Ẹludadu, ẹwha onye ọwhua bụru Medadu. Whẹ tso lẹ ndu bụ ọgurenya, e deshiru ẹwha whẹ, ọle whẹ te etsodu jee lẹ Ụlo-ẹkwa ono. Obenu l'ume ono byalẹru-a bya eji whẹbedua ẹhu, whẹ nọdu l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ kfuchilahaaru Chileke.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index