Search form

Ọ́gú 12

Miriyamu yẹle Érọnu l'ekfulwu Mósisu

1Tọ dụ iya bụ, Miriyamu yẹle Érọnu wata okfulwu Mósisu l'okfu nwanyị Kushi, ọ lụru. Nkele Mósisu bẹ lụru onye Kushi. 2Whẹ sụ: “?Ọ fụtaru l'ọolewho Mósisu bẹ Onye-Nwe-Ọha l'eshije l'ọnu iya ekfu okfu kpụ? ?T'o shijedu l'ọnu nke anyịbedua ekfu okfu tọo?” Onye-Nwe-Ọha nụa iwhe ono, whẹ kfuru. 3Sụa, nwoke ono, bụ Mósisu bẹ bụnuka onye odoo. Ọo ya kagezhia ome odoo lẹ ndu mgboko l'owhu.

4E jia ekfu, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu mẹe Érọnu mẹe Miriyamu sụ whẹ: “Unu ẹto tụko lụfuta byatashia lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko.” Whẹ ẹto ono bya afụta tụgbua jeshia. 5Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha nọdu l'urwukpu, kpụru orogbodo nyizeta bya akfụru l'ọnu ụlo-ẹkwa ndzuko ono, gbakushi Érọnu yẹle Miriyamu oku. Nteke whẹ labọ tụgburu eje ọza oku ono bẹ 6Onye-Nwe-Ọha sụru whẹ: “Unu ngabẹ nchị nụ iwhe-e, mu l'ekfuru unu: Ọobuje, onye nkfuchiru Onye-Nwe-Ọha -nọdu l'echilabọ unu, mụbe Onye-Nwe-Ọha egoshi iya onwomu l'ọwhulenya bya ekfu yeru iya lẹ nrọ. 7Obenu l'ọ tọ dụdu nno l'ẹka onye ozhi mu Mósisu nọ. Ọo ya b'e yeru ndibe mu gẹ whẹ ha l'ẹka. 8Mu l'iya l'ekfugbaje okfu l'iwhu l'iwhu, mbụ l'anyi l'ekfuje okfu doru ẹnya yeru onwanyi, ọ tọ bụdu okfu-ẹtu. Ọowhuje gẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha gbarụ ụgbugba. Ọo ya bụ, ?ọo gụnu meru g'o gude egvu ta atsụ unu nke t'unu kfulwua nwozhi mu ono, bụ Mósisu?”

9Onye-Nwe-Ọha bya atukoshi whẹ ẹhu-eghughu iya swịhaa ije haa whẹ. 10Nteke urwukpu ono shi l'eli ụlo-ẹkwa ono palia imeli imeli, a bya l'eledeshia ẹnya, njọkirehu tụkowaa Miriyamu ẹhu nata, ẹhu nwuhule iya whọ whoo. Érọnu ghachi bya elee Miriyamu ẹnya whụ gẹ njọkirehu tụkoru iya ẹhu. 11Érọnu sụ Mósisu: “Gụbe onye-nwe-mu nụ, ba anụshinu anyi áwhụ l'ọo l'anyi gude ome eswe mee iwhe-dụ-ẹji. 12Be ekweshinu tẹ nwanyị-a dụ g'ọo nwata, bya l'afụta-deshia l'ẹwho ne iya, ọ nwụhuwa anwụhu; ibe ẹhu iya rekashihuwa erekashihu.”

13Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya aryaku Onye-Nwe-Ọha sụ: “Byiko gụbe Chileke, menua t'o mehu.”

14Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Ọ -bụ lẹ nna nwanyị-a vụru ọnu-mini koo ya l'iwhu, ?iwhere iya g'ekwee t'ọ fụta afụta jeye abalị ẹsaa? Nwuru iya ye l'azụ ẹka ono, ndu Ízurẹlu kpọru ụlo-ẹkwa ebubu whẹ gbaburu iya ye t'ọ nọo ujiku ẹsaa; ọ -nọ-gelewho ujiku ẹsaa ono e dufutawhu iya azụ.” 15Tọ dụ iya bụ, a bya enwufu Miriyamu gbaburu iya ye l'azụ ẹka ono ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono, ọ nọo ujiku ẹsaa. Ndu Ízurẹlu ta ahalịbejeru ọkpa jeye nteke e duwhutaru iya azụ. 16E megee, whẹ shi lẹ Hazerotu l'ẹka ono lụfu je akpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'echi-ẹgu Paranu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index