Search form

Ọ́gú 13

E yeru ụmadzu iri l'ẹbo tẹ whẹ jee ngge l'alị Kenanu

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 2“Yee ndu l'e-je alị Kenanu je egee ya ngge, mbụ alị ono, mu l'eme tẹ mu nụ ndu Ízurẹlu. Shi l'ikfu g'ikfu ha, bụ ikfu ndụ-ichee whẹ họta-gee onye lanụ, l'e-je nụ. Ndu l'ịi-họta bẹ bụ unwoke, bụ ishi l'ikfu nọnu.” 3Mósisu bya eyefu whẹ ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha kfuru, whẹ shi l'echi-ẹgu Paranu tụgburu jeshia. Ndu ono, o yeru bụkota ndu ishi lẹ Ízurẹlu.

4Ọ waa ẹwha whẹ ndọwa:

Onye shi l'ikfu Rúbẹnu bụ Shamuwa nwa Zakuru,

5onye shi l'ikfu Símiyọnu bụru Shafatu nwa Hori,

6onye shi l'ikfu Juda bụru Kálẹbu nwa Jefune,

7onye shi l'ikfu Ísaka bụru Igalu nwa Jósẹfu,

8onye shi l'ikfu Ífuremu bụru Hoshiya nwa Nunu,

9onye shi l'ikfu Bénjaminu bụru Paluti nwa Rafu,

10onye shi l'ikfu Zébulọnu bụru Gadíyelu nwa Sodi.

11Onye shi l'ikfu Manáse bụ iya bụ ikfu Jósẹfu bẹ bụ Gadi nwa Susi,

12onye shi l'ikfu Danu bụru Amiyẹlu nwa Gemali,

13onye shi l'ikfu Asha bụru Setu nwa Máyikelu,

14onye shi l'ikfu Náfutali bụru Nahubi nwa Vofusi,

15onye shi l'ikfu Gadu bụru Geyuwẹlu nwa Maki.

16O noo ẹwha unwoke ono, Mósisu yeru tẹ whẹ jeshia ngge l'alị Kenanu ndono. Mósisu gụ-nwee Hoshiya nwa Nunu ẹwha gụa ya Jóshuwa.

17Mósisu bya ezhia whẹ tẹ whẹ jeshia ngge l'alị Kenanu sụ whẹ: “Unu tsogburu echi-ẹgu, dụ l'ọhuda bahụ l'alị ugvu ugvu ẹka ono. 18Unu je awhụ g'alị ono dụ dụ mẹe gẹ ndu bu iya nụ dụ dụ, mbụ t'unu marụ mẹ ọkpehu dụ ndu bu iya nụ, tẹ whẹ bụ ndu ume-ngvụ, unu amarụ mẹ whẹ ha l'igwe, tẹ whẹ dụa nwolemole. 19Unu amarụ ẹgube alị whẹ bu ebu, unu marụ m'ọo alị dụ ree, tọo alị, dụ ẹji. Unu amarụ ẹgube mkpụkpu, whẹ bugee, unu marụ m'ọo mkpụkpu, l'ẹte atụa mgbodo mgburumgburu; tọo mkpụkpu, a tụru mgbodo mgburumgburu. 20Unu amarụ g'alị whẹ dụ, unu marụ m'ọo alị l'emehuje iwhe e meberu iya, tọo alị, ụchi gbarụ, unu amarụ m'ọo alị oshi oshi, tọo tọ dụ iya. T'obu shihu unu ike, unu egude akpụru oshi, shi alị ono lwa.” Nteke ono bụ nteke, akpụru vayịnu ọnumbu l'anọje achashịka.

21O noo ya, whẹ tụgbua jeshia je egekotagezhia alị ono l'owhu ngge, shizhiawho l'echi-ẹgu Zinu je akpaa lẹ Rehobu, m'a nọdu eje Hámatu. 22Whẹ tsogburu echi-ẹgu, dụ l'ọhuda jeye whẹ rwua Hiburọnu, bụ ẹka Ahimanu mẹe Sheshayi mẹe Talumayi, bụ ndu shi l'eri Anaku bu ebubu. A tụru mkpụkpu Hiburọnu, ọ nọo awha ẹsaa tẹmenu a tụa mkpụkpu Zowanu ọwhu dụ l'alị Íjiputu. 23Nteke whẹ byarwuru nsụda Ẹshukolu, whẹ gbukwota ẹkali vayịnu lanụ, akpụru jọkfuru ajọkfuru. Whẹ pyokafu iya l'oshi, dụ ogologo, ụmadzu labọ parụ iya; onye lanụ parụ iya l'ishi lanụ, onye ọwhua parụ iya l'ishi lanụ. Whẹ wọkokwaawho akpụru itorokuma mẹe akpụru figu wolata. 24A gụbe ẹka ono nsụda Ẹshukolu,+ nkele ọo ẹka ono bẹ ndu Ízurẹlu gbukwotaru ẹkali vayịnu, akpụru jọkfuru ajọkfuru vulata.

25Whẹ nọru ụkporo abalị ugbo labọ gẹ whẹ jeru ngge l'alị ono tẹmenu whẹ lwa. 26Whẹ lwakfuta Mósisu mẹe Érọnu mẹe ndu Ízurẹlu l'owhu l'echi-ẹgu Paranu, dụ lẹ mkpụkpu Kádẹshi. Whẹ bya edooru Mósisu mẹe Érọnu mẹe ndu Ízurẹlu l'owhu edo ije whẹ, goshi whẹ akpụru oshi, shi alị ono. 27Ọ waa iwhe whẹ kfuru Mósisu ndọwa: “Anyi jewaru je awhụ alị ọbu ị sụru t'anyi je awhụ. Alị ono bẹ mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji. Ọ waa akpụru oshi shi l'alị ono ndọwa. 28Ọle ndu bu l'alị ono bẹ ọkpehu dụ, mkpụkpu, dụ iya nụ hagee shii bụru mkpụkpu, a tụ-wheru mgbodo mgburumgburu. Anyi whụ-gekwaaru whụa ndu shi l'eri Anaku l'ẹka ono. 29Ndu Amalẹ́ku bu l'echi-ẹgu, dụ l'ọhuda, ndu Hetu mẹe ndu Jebusu mẹe ndu Amọru buru l'alị ugvu ugvu ẹka ono, ọwhube ndu Kenanu bua kụbe ẹhu l'eze-ẹnyimu, bukwaruwho l'agụga ẹnyimu Jọ́danu.”

30Tọ dụ iya bụ, Kálẹbu bya emee; ndu Ízurẹlu daa shịikfuu l'iwhu Mósisu sụ whẹ: “Unu t'anyi je alwụta alị ono t'ọ bụru nke anyi nkele anyi l'a-dụ ike lwụta iya.”

31Obenu lẹ ndu ono, whẹ lẹ Kálẹbu lị jee ije ono bẹ sụru: “Anyi ta adụkwa ike eje ọlwushi ndu ono ọgu, o noo nkele ọkpehu, dụ whẹ nụ bẹ kakwa nke anyịbedua shii.” 32Ozhi ono bụru ejo ozhi bẹ whẹ bya agbasaaru ndu Ízurẹlu lẹ nke alị ono, whẹ jeru ngge iya ono. Iwhe whẹ kfuru bụ l'alị ono, whẹ jeru ngge iya ono bẹ l'egbushikwa ndu bu iya nụ. Lẹ ndu lile, whẹ whụru l'ẹka ono bẹ hagee gagvu gagvu. 33Lẹ whẹ whụru ndu mkparawa l'ẹka ono. Ndu shi l'eri Anaku bụ l'ẹhu ndu mkparawa ono bẹ whẹ shi fụta. Mbụ lẹ whẹ darwehugeeru ndu ono adarwehu l'ẹnya dụ-gee whẹ g'ọo ụnwu ogu. Ọ bụru nno bẹ whẹ dụ-gee l'ẹnya ndu ono nke bụ ezhi-okfu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index