Search form

Ọ́gú 14

Jóshuwa yẹle Kálẹbu l'ekfu l'alị Kenanu dụ ree

1Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu l'owhu ryakọta ẹkwa l'ẹnyashi ono ryashịa ya ike. 2Whẹ tụko gẹ whẹ ha gụa áwhụ kpua Mósisu yẹle Érọnu. Whẹ l'ekfukaa sụ: “O gege akakwaru anyi mma, ọ -bụ l'anyi nwụshihuru l'alị Íjiputu m'ọ bụ l'echi-ẹgu-a! 3?Ọo gụnu meru, Onye-Nwe-Ọha l'eme t'o duru anyi je edobe l'alị ono t'e gbushia anyi? Unyomu anyi mẹe ụnwegirima anyi l'a-bụkwa ndu e gudeshiru lẹ ndzụ. ?Tọo gege akadụru anyi mma mẹ anyi lwawhu azụ l'alị Íjiputu?” 4Whẹ kfulahaaru onwowhe sụ: “T'anyi họta onye lanụ mee ya ishi t'o duru anyi lwawhu azụ l'alị Íjiputu.”

5Mósisu yẹle Érọnu daa kpube iwhu l'alị l'atatiwhu edzudzu-ọha Ízurẹlu ono. 6Jóshuwa nwa Nunu mẹe Kálẹbu nwa Jefune, bụ ndu whẹ lẹ ndu ono tso jee ngge l'alị Kenanu gude iwe lajashịa uwe, whẹ yeru l'ẹhu. 7Whẹ bya ekfuru yeru edzudzu-ọha Ízurẹlu ono sụ whẹ: “Alị ono, anyi ghajaru, bya egee ya ngge bẹ bụ alị dụ ree dụshia ya ike. 8Ọ bụru-a l'anyi dụ Onye-Nwe-Ọha ree l'obu bẹ l'oo-duru anyi bahụ l'alị ono nụ iya anyi, nkele alị ono bụ alị, mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji. 9Iwhe dụ iya nụ kpụ bụlewho t'unu be ekwefuru Onye-Nwe-Ọha ike. Iwhe ọdo bụ t'unu ba atsụkwa ndu bu l'alị ono egvu, o noo nkele anyi l'a-nma whẹ otsu lanụ lwee. Ọ tọ dụdu onye l'egbobuta whẹ, ọle anyịbedua bẹ Onye-Nwe-Ọha swiru eswiru. Ọo ya bụ, t'unu ba atsụshi whẹ egvu.” 10Obenu lẹ ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha bẹ sụru t'a tụ-gbushia whẹ l'ẹwhuru. Tọ dụ iya bụ, ọ-dụ-biribiri Onye-Nwe-Ọha bya enwuaru ndu Ízurẹlu gẹ whẹ ha whoo lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono.

Mósisu l'agọ-chitaru ndu Ízurẹlu l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ

11Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “?Ọo nteke ole bẹ ndu-a l'a-kpọnyaa mu ẹbo-ẹbo l'afụ-a kpọ-beru? ?Ọo nteke ole bẹ bụ whẹ jịkanyaa okweta lẹ nkemu whẹ ajịka-beru, t'a gụfukwaro oke iwhe-awhụrulenya lile ono, mu nọdu meshigbabe l'ẹka whẹ nọ? 12Mu l'e-gude ejo ẹhu-ba-dụ-mma gbuchafu whẹ, mu alaa whẹ l'iyi. Ọle gụbedua l'onwoghu bẹ mu l'e-shi l'ẹka ghu mee mba, parụ ẹka apaa mẹe mba, ọkpehu dụ amamẹ whẹbedua.”

13Mósisu sụ Onye-Nwe-Ọha: “Oowa. Ndu Íjiputu l'a-nụkwa iya mẹ i -mee ya nno. Nyatakwa l'i gude ọkpehu ghu dufuta ndu-a l'echilabọ ndu Íjiputu ono. 14Whẹ l'e-kfukwaru iya ndu bu l'alị-a nkele whẹ nụkotawaru gẹ gụbe Onye-Nwe-Ọha gude eswi whẹ, nụwaa lẹ whẹ l'egudeje ẹnya whẹ whụ gụbe Onye-Nwe-Ọha mẹe l'urwukpu nkeghu l'atukojeru whẹ l'eli mẹe l'ọobuje, o -rwua l'eswe, gụ egude urwukpu, kpụru orogbodo edu whẹ; o -rwua l'ẹnyashi gụ egude ọku, kpụru orogbodo nọdukwa whẹ whọ l'ụzo iwhu. 15Ọ -bụru l'i gbushiru ndu-a l'ugbo lanụ ntaa bẹ mba gẹ mba ha, nụjewaru ọtu ọnu ghu l'a-sụkwa woo: 16‘L'ọo ike bẹ gụbe Onye-Nwe-Ọha l'adụhedua durwua whẹ l'alị ono, i kweru whẹ ụkwa iya ribua lẹ nte l'ịi-nu whẹ, i kwee gbushia whẹ l'echi-ẹgu.’ 17Ọo ya bụ, gụbe Onye-nwe-ọha, mu l'aryọ ghu t'i goshinu l'ị bụ onye ike parụ ẹka, mbụ ẹgube ono, i kfujeru nteke ono, ị sụru: 18‘Onye-Nwe-Ọha bẹ ẹhu l'ẹte eghujedu eghu ẹgwegwa, bụru onye n-yemobu iya nyịberu anyịbe; bya abụru onye l'agụje nvụ l'iwhe-dụ-ẹji mẹe l'emeswe, e mesweru iya. Ọle ọ bụkwawho onye l'ẹte ahajẹ onye ikpe nmarụ ẹwoma. Ọogwaje ụnwegirima ọchi iwhe-dụ-ẹji, ndu nwụru whẹ nụ metegbaberu jeye lẹ nwanwa-nwanwa whẹ mẹe nwanwa-nwara-nwa whẹ.’ 19O bekwanu l'iwhe mu l'aryọ ghu bụ t'i gudenu obu-imiko ghu ono, nyịberu anyịbe gụaru ndu-a nvụ l'ejo-iwhe, whẹ meru ghu, ẹgube ono, i shiro l'alị Íjiputu gụtaru whẹ nvụ ono byeye ntaa.”

20Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: “Mu gụwaru whẹ nvụ lẹ g'i kfuru. 21Ọle eshi-ọwhu mu nọ-ọ ndzụ gẹ mu nọ iya, ọ-dụ-biribiri mụbe Onye-Nwe-Ọha tụko mgboko swechita g'o swechitaru iya ẹgube-ẹ, 22bẹ l'ọoto dụdua onye gudewaa ẹnya iya whụ ọ-dụ-biribiri nkemu, mẹe iwhe-awhụrulenya ono, mu meshigbaberu l'alị Íjiputu, mẹe ọwhu mu meshigbaberu l'echi-ẹgu, mbụ megee data mu nkwere nkwere ugbo iri-a, tọ ngabẹru mu nchị; 23mbụ l'ọ tọ dụdu m'ọo onye lanụ l'ime whẹ bya l'e-gude ẹnya iya whụ alị ono, mu riburu lẹ nte kweta nna whẹ l'ụkwa. Tọ dụ iwhe bụ ndu kpọru mu ẹbo-ẹbo l'afụ bya l'a-whụ iya. 24Ọle a -bya l'onye ozhi mu ono, bụ Kálẹbu nọ; eshi-ọwhu ọ bụ onye obu iya gbarụ iche, tẹmenu ọ bụru onye gude obu iya g'ọ ha etso ụzo nkemu bẹ mu l'e-duru iya bahụ l'alị ono, o tso jee ngge iya ono, ọ bụru ẹpa iya l'e-nweru alị ono. 25Ọo ya bụ, eshi ndu Amalẹ́ku mẹe ndu Kenanu bu lẹ nsụda nsụda, o rwua echile t'unu ghachi tụgbua ụzo echi-ẹgu ono, dụ l'ụzo, e shi eje Eze-ẹnyimu Uswe-uswe.”

26Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu yẹle Érọnu: 27“?Ọo nteke ole bẹ ndu ejo-ememe-e l'a-gụnyaaru mu áwhụ gụ-beru? Mu nụkotawaru awhụ lile, ndu Ízurẹlu-a l'agụshi ekpu mu. 28Iwhe unu l'e-kfuru whẹ bụ lẹ mụbe Onye-Nwe-Ọha sụru agha: ‘Mu vuru-a ishi mu gẹ vu iya, bẹ mu l'a-tụko iwhe lile ono, mu nụru, mbụ iwhe ono, unu kfuru mee unu. 29Ọo l'echi-ẹgu-a bẹ odzu unu l'a-dakọta gbaa gbaa, mbụ iwhe bụ ndu ono, gbarụ ụkporo awha tụgbua ono, bụ ndu a gụru ọgu nteke l'aagụ ọgu, bụ ndu tso gụa áwhụ kpua mu. 30Ọ tọ dụdu m'ọo onye lanụ l'ime unu bya l'a-bahụ l'alị ono, mu woliru ẹka mu imeli kweta lẹ mu l'a-nụ unu t'unu buru, gbahalẹwho Kálẹbu nwa Jefune mẹe Jóshuwa nwa Nunu. 31A bya abya l'ụnwegirima unu ono, unu sụru l'ee-gudeshi lẹ ndzụ, whẹbedua bẹ mu l'e-duru bahụ tẹ whẹ je amarụ alị ono, unu jịkaru. 32Ọle unubẹdua l'onwunu bẹ odzu unu l'a-dakọta gbaa gbaa l'echi-ẹgu-a. 33Ụnwegirima unu l'e-che atụru ụkporo awha ugbo labọ l'echi-ẹgu, whẹ ejee iwhe-ọtsulanu nkele unu bụ ekwegekwe, jeye nteke odzu unu l'a-dakọta gbaa gbaa l'echi-ẹgu-a je akpaa l'onye ikpazụ. 34Unu l'e-je iwhe-ọtsulanu ụkporo awha ugbo labọ l'iswi iwhe-dụ-ẹji ono, unu meru. Iwhe-ọtsulanu, unu l'e-je awha owhu l'a-nọ-chi ẹnya abalị lanụ l'ime ụkporo abalị ugbo labọ ono, unu nọru g'unu jeru ngge l'alị ono. Ẹgube ono bẹ unu l'e-je iwhe-ọtsulanu ono nke ọwhu unu l'a-makwanụru iwhe ọ fụtaru, mbụ lẹ Onye-Nwe-Ọha bụ onye okfu unu. 35Mụbe Onye-Nwe-Ọha bẹ kfuakwaru nkemu, mu mefutajekwanụ iwhe lile ono l'ẹka ndu ejo-ememe ono nọ, mbụ ndu ono, tụru ike ituwhu etso mu okfu. Whẹ l'a-tụko gẹ whẹ ha bụru kpurupyata l'echi-ẹgu-a, mbụ l'ọo l'ẹka-a bẹ whẹ l'a-nwụshihukota.’ ”

36O noo ya, iwhe bụ ndu ono, Mósisu yeru, whẹ jee ngge l'alị ono lwa bya ekfua g'alị ono l'adụa, shi nno mee, ndu Ízurẹlu l'owhu gụru áwhụ kpua Mósisu. 37Ndu ọwhu tụru ọnu alị ono ẹji ẹji bẹ Onye-Nwe-Ọha wokfutaru ejo ẹhu-ba-dụ-mma, shi nno mee whẹ nwụshihu. 38Ọ bụru Jóshuwa nwa Nunu yẹle Kálẹbu nwa Jefune bụ ndu wafụru nụ l'iwhe bụ ndu ono, e yeru tẹ whẹ jee ngge l'alị ono.

A lwụ-gburu ndu Ízurẹlu lẹ Họruma

(Dit. 1:41-46)

39Mósisu bya ekfuaru ndu Ízurẹlu iwhe ono, whẹ tsọkota gbụdagbuda gẹ whẹ ha. 40O rwua l'ọnmewa ụtsu ọwhu l'etsota mbọku ono, whẹ tụgbua jeshia l'alị ugvu ugvu Kenanu je anọdu asụje: “Anyi mewaru iwhe-dụ-ẹji. T'anyi tụgbua jeshia ẹka ọbu, Onye-Nwe-Ọha kweru anyi ụkwa iya.”

41Mósisu sụ: “?Ọo gụnu meru unu l'e-me t'unu mebyia iwhe iwu Onye-Nwe-Ọha kfuru? Ọ tọo dụkwaru unu lẹ ree. 42T'unu be ejekwa nkele Onye-Nwe-Ọha ta anọhekwa swiru unu. Unu -jee bẹ ndu ọhogu unu l'e-gbushikwa unu. 43Nkele ndu Amalẹ́ku mẹe ndu Kenanu bẹ nọdu unu l'ụzo atatiwhu l'ẹka ono. Whẹ l'e-gude ogu-ịgba gbugbushia unu. Onye-Nwe-Ọha te eswihekwaru unu nkele unu gbakụtaru iya azụ.”

44Obenu lẹ whẹ rwuchileru-a obu tụgbua jeshia l'alị ugvu ugvu ono, ọle Mósisu mẹe igbe-ọgbandzu Onye-Nwe-Ọha te etsodu whẹ lụfu l'ẹka ono, whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ. 45Tọ dụ iya bụ, ndu Amalẹ́ku mẹe ndu Kenanu, bu l'alị ugvu ugvu ono byakfuta whẹ ọgu bya alwụ-gbua whẹ chịa whẹ je akpaa lẹ mkpụkpu Họruma.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index