Search form

Ọ́gú 15

Nke ngwo-ẹja, ndu Ízurẹlu l'a-gbajẹ

1Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu 2t'o kfuru yeru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: “Unu -lwalẹwho je eburu l'alị ono, mu l'eme tẹ mu nụ unu, 3unu -gbadẹlewho ẹja anụ Onye-Nwe-Ọha, unu eshi l'igwe élwù unu họta anụ gbua kpọo ọku gude gbaa ẹja ọbu t'ọ bụru ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. Unu l'e-meje iya nno l'ẹja ọkpokota-iwhe-ọku mẹe nteke unu l'anụ mu iwhe gude emedzu ụkwa, unu kweru mu mẹe nteke unu l'anụ mu iwhe shi unu l'obu m'ọ bụ nteke unu l'agba ẹja l'ori oge. 4Onye wotaru ngwo-ẹja ono l'e-yekobeje iya ngwo-ẹja nri bya anụ Onye-Nwe-Ọha, mbụ nkere iri nkwẹka witi, e gweru egwegwe gwọkobe iya nkerẹno ekpemu mmanụ.

5“Iwhe bụ nwatụru, e gude agba ẹja ọkpokota-iwhe-ọku m'ọ bụ ẹja mmaanụ ọdo bẹ unu l'e-yekobeje ngwo-ẹja mmẹe, mbụ nkerẹno ọvara mmẹe.

6“A bya l'iwhe bụ ebyila, e gude agba ẹja, unu eyekobeje iya ngwo-ẹja nri, mbụ ụzo labọ l'ime nkere iri nkwẹka witi, e gweru egwegwe gwọkobe iya nkerẹto ekpemu mmanụ. 7Ngwo-ẹja mmẹe ono bẹ unu l'e-gude nkerẹto ọvara mmẹe gwoo. T'unu meje iya t'ọ bụru ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree.

8“Nteke bụ l'unu gude nwa oke-eswi agbarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ọkpokota-iwhe-ọku m'ọ bụ ẹja mmaanụ ọdo, shi nno medzua ụkwa, unu kweru Onye-Nwe-Ọha m'ọ bụ gude iya gbaa ẹja ẹhu-guu, 9t'onye l'agba ẹja ono yekobekwa iya ngwo-ẹja nri, mbụ ụzo ẹto l'ime nkere iri nkwẹka witi, e gweru egwegwe gwọkobe iya ugvu ekpemu mmanụ. 10O nokwawho g'unu l'e-wotaje ugvu ọvara mmẹe gude gwoo ngwo-ẹja mmẹe. Ngwo-ẹja ono bẹ l'a-bụru ngwo-ẹja, a kpọru ọku, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree.

11“Ọ bụru nno bẹ unu l'e-megbaru iya l'iwhe bụ oke-eswi m'ọ bụ ebyila m'ọ bụ nwatụru m'ọ bụ nwa-eghu, unu gude agba ẹja. 12O noo g'unu l'e-megbarụ iya l'iwhe bụ ẹja, unu l'agba agba, m'ọ ha agha m'ọ ha agha. 13Iwhe bụ onye a nwụru anwụnwu lẹ Ízurẹlu bẹ bụ l'ụzo, dụ nno bẹ l'oo-meje ngwo-ẹja, l'oogwo anụ Onye-Nwe-Ọha, mbụ ngwo-ẹja, a kpọru ọku shi nno mee tẹ mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 14E shi l'ọgbo nkunu je akpaa lẹ ndu ọwhu l'a-bya l'atatiwhu, onye bụ onye lwarụ alwa, bu l'echilabọ unu -wota ẹja bya tẹ ya gbaarụ Onye-Nwe-Ọha, mbụ ẹja, a kpọkotaru ọku, shi nno mee tẹ mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree, t'ọ bụkwaru ẹgube unu l'emeje bẹ onye ọbu l'e-me. 15Ọo nsọ lanụ ono dụru unubẹ ndu Ízurẹlu l'owhu mẹe iwhe bụ ndu lwarụ alwa, bu l'echilabọ unu. Nsọ ono l'a-nọlewho shi l'ọgbo nkunu rwua l'ọgbo ọdo jeye lẹ gbururu. Ọo g'unu dụ l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha bụ gẹ ndu lwarụ alwa dụkwawho. 16Ọ bụru iwu lanụ yẹle nsọ lanụ dụru unu lẹ ndu lwarụ alwalwa, bu l'echilabọ unu.”

Ọnu Onye-Nwe-Ọha iwhe mbụ

17Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu 18t'o kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: “Unu -rwulewho alị ono, mu l'edu unu eje ono, 19unu ridelewho nri, shi l'alị ono, unu wofukwa oke iya nke Onye-Nwe-Ọha bya anụ iya. 20Unu gude ụturutuu-iwhe, shi l'akpụru iwhe mbụ, unu metaru l'alị ono gheta buredi nụ Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja, shi l'ẹka l'eechije witi. 21Ngwo-ẹja ụturutuu-iwhe mbụ, unu metaru l'alị ono bẹ unu l'a-nụje Onye-Nwe-Ọha jeyewaro, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo.

Ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji, e meru l'amaga ama

22“Ọ -bụru l'unu ta amadụ ama haa odobekota iwu-a, Onye-Nwe-Ọha tụshiru ye Mósisu l'ẹka, 23mbụ iwu ono g'ọ ha, Onye-Nwe-Ọha shi l'ẹka Mósisu nụkota unu t'ọ nọwaro shi l'ọgbo rwua l'ọgbo; watalẹwho mbọku, Onye-Nwe-Ọha tụru iya nụ unu. 24Ọ -bụru lẹ ndu Ízurẹlu l'owhu ta amadụ ama, mbụ lẹ whẹ ta akwabẹdu ẹnya mebyia iwu ono, ọo ya bụ, unubẹ ndu Ízurẹlu ewota nwa oke-eswi gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, mbụ ngwo-ẹja e meru, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. Unu eyekobe iya ngwo-ẹja nri mẹe ngwo-ẹja mmẹe, l'etsoje iya nụ yẹle mkpi, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji. 25T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke gbaa ẹja ono gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji ndu Ízurẹlu ono l'owhu; ndụge a gụaru whẹ nvụ l'iwhe-dụ-ẹji ono, whẹ meru, o noo nkele whẹ ta amadụ ama mee ya; bya egwowaru ngwo-ẹja nụ Onye-Nwe-Ọha l'iswi iwhe-dụ-ẹji ono, whẹ meru, mbụ ngwo-ẹja, a kpọru ọku mẹe ngwọ-ẹja iwhe-dụ-ẹji. 26Ndu Ízurẹlu l'owhu mẹe ndu lwarụ alwa, bu l'echilabọ whẹ bẹ l'aa-gụkotaru nvụ, o noo nkele whẹ ta amadụ ama mee iwhe-dụ-ẹji ono.

27“Ọle ọ -bụru l'ọo onye lanụ ta amadụ ama mee iwhe-dụ-ẹji, onye ọbu ewota nwada eghu, gbarụ awha t'e gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ọbu, o meru. 28Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ l'a-nọdu l'iwhu Onye-Nwe-Ọha kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, onye ọbu meru l'amaga ama. A -kfụlewho ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono, onye ono meru, a gụaru iya nvụ. 29Iwu lanụ ono bụ iya dụru iwhe bụ onye l'amaa ama mee iwhe-dụ-ẹji m'ọ bụ onye a nwụru anwụnwu lẹ Ízurẹlu m'ọ bụ onye lwarụ alwa.

Ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji, a marụ ama mee

30“Obekwanu l'onye marụ ama mee iwhe-dụ-ẹji, m'a nwụru onye ọbu anwụ lẹ Ízurẹlu m'ọ bụ onye lwarụ alwa bẹ onye ọbu kfubyiakwaru ẹwha Onye-Nwe-Ọha. Onye dụ nno bẹ l'ee-kefu l'oke l'echilabọ ndibe whẹ. 31Nkeshi ọwhu onye ono l'adụa iwhe ọ gụberu okfu Onye-Nwe-Ọha, o mebyiwa iwhe iwu Onye-Nwe-Ọha kfuru b'e kefuje onye ọbu l'oke, iwhe-dụ-ẹji o metaru atukoru iya l'ishi.”

Onye dosweru nsọ mbọku-ọtuta-ume bẹ l'ee-gbu

32Nteke ndu Ízurẹlu nọkwadu l'echi-ẹgu b'o nweru nwoke ọbu, e guderu gẹ l'ọokpa nkụ lẹ mbọku-ọtuta-ume. 33Ndu whụru iya l'ẹka l'ọokpa nkụ ono kpụta iya kpụ-kfu Mósisu yẹle Érọnu mẹe ndu Ízurẹlu l'owhu. 34Whẹ kpụta iya tụ-chia atụ-chi nkele e teke ekfukahudua iwhe l'ee-me iya ekfukahu. 35Ọo ya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Nwoke ono bẹ l'ee-gbu egbu. Tẹ ndu Ízurẹlu l'owhu kpụfu iya azụ ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ je atụ-gbua ya l'ẹwhuru.” 36Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu bya kpụta iya kpụfu azụ ẹka ono, whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono tụ-gbua ya l'ẹwhuru gẹ Onye-Nwe-Ọha kfuru Mósisu.

Iwhe a kparụ akpakpa dzụgbabe l'uwe

37Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu 38t'o kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: “Unu kpaa iwhe-akpakpa l'ogboromọnu uwe unu. Unu adzụru oghu, dụ urwukpu-urwukpu ye l'eli oghu ono, unu kpangashịru dzụpyabe l'uwe ono. O noo g'unu l'e-meje iya shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. 39Iwhe-akpakpa ono bẹ unu l'eleje ẹnya gude nyata iwu mụbe Onye-Nwe-Ọha, nke ọwhu unu l'a-nọje eme iya ememe haa ụrwu-alị ono, ọlolikpakpa ejo-iwhe, l'anọje agụkaa obu unu mẹe ẹnya unu l'enwujeru unu ye t'unu mee. 40Ọo ya bụ, nke ọwhu unu l'a-nyatajẹ iwhe lile, iwu mu kfuru eme iya ememe, shi nno, unu edobe onwunu nsọ l'ẹka Chileke unu nọ. 41Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu, mbụ onye ono, dufutaru unu l'alị Íjiputu; tẹ mu bụru Chileke unu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha bụru Chileke unu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index