Search form

Ọ́gú 16

Kora, Detanu mẹe Abyiramu

1O rwua nteke ọbu, Kora nwa Izuha, bụ nwanwa Kohatu, onye eri Lívayi, yẹbedua mẹe Detanu mẹe Abyiramu, bụ ụnwu Eliyabu mẹe Ọ́nu nwa Peletu, bụ ndu ikfu Rúbẹnu bya achịta madzụ yeru onwowhe, 2whẹ wulihu wata okwefuru Mósisu ike. Ndu otu whẹ ono bụ-gee ndu a họtaru tẹ whẹ bụru ndu ishi, l'achị ndu Ízurẹlu, bya abụru ndu a marụ ẹwha whẹ lẹ Ízurẹlu kpaa-whuu. Iwhe whẹ dụ bụ ụkporo ụmadzu ugbo iri l'ẹbo l'ụmadzu iri. 3Whẹ kpakọbe onwowhe ọnu byakfutashia Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: “Unu metawaru iwhe ọbu, ọ kabẹ tsobe! Ndu Ízurẹlu l'owhu bẹ unu marụ lẹ whẹ dụ nsọ l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ, mbụ l'onyenọnu l'ime whẹ dụkota nsọ l'ẹhu l'ẹhu. Onye-Nwe-Ọha l'onwiya nọdu l'echilabọ whẹ. ?Ọo gụnu meru g'o gude unu woru onwunu kpọbe l'ishi ndu nke Onye-Nwe-Ọha?”

4Mósisu nụlewho iwhe ono, whẹ kfuru, ọ daa kpupyabe iwhu l'alị.

5Ọ sụ Kora yẹle ndu otu iya whẹ sụ: “O -rwua l'ụtsu Onye-Nwe-Ọha egoshi nụ onye bụ onye nkiya mẹe onye dụ nsọ, onye ọ họtaru bẹ l'oo-me t'ọ byakụbe iya ntse. 6Ọ waa iwhe unu l'e-me ndọwa: Tẹ gụbedua, bụ Kora gụ lẹ ndu otu ghu whẹ wota efere, l'aagụjeru ọku ye. 7O -be echile, unu agụru ọku ye iya, bya eye iya isẹnsu l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha. Onye bụ onye Onye-Nwe-Ọha họtaru l'a-bụ onye dụ nsọ. Unubẹ eri Lívayi metawaru iwhe ọbu, ọ kabẹ tsobe!”

8Mósisu nọdukwawho l'eli iya sụ Kora: “Unu ngabẹ nchị, unubẹ eri Lívayi! 9?Too dzuduru unu l'ọo unu bẹ Chileke nke Ízurẹlu họtaru dobe iche lẹ Ízurẹlu kpaa-whuu mee t'unu nọdu iya ntse eje ozhi, dụ lẹ mkpuumkpu-ẹkwa Onye-Nwe-Ọha mẹe t'unu kfụjeru l'atatiwhu ndu Ízurẹlu l'owhu ejeru whẹ ozhi? 10O meru tẹ gụbe Kora mẹe eri Lívayi, bụ ụnwunna unu nọdu iya ntse, ntaa bẹ unu l'achọfua ụzo, unu l'e-shi bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 11Ọo Onye-Nwe-Ọha bẹ gụ lẹ ndu otu ghu lile tụgbaberu etso okfu. ?Oo onye bụkwanu Érọnu nke t'unu gụje áwhụ kpu iya?”

12Ọo ya bụ, Mósisu bya ezhia t'e je ekua Detanu mẹe Abyiramu, bụ ụnwu Eliyabu. Whẹ sụ lẹ whẹ ta abyadụ. 13Sụ: “?M'ọ dụ g'o to dzuduaru ghu, mbụ edufuta ọwhu i dufutaru anyi l'alị ono mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji ono, t'ị bya eworu anyi megbushia l'echi-ẹgu l'ẹka-a? Ị nọdukwaro l'eli iya bya akpọbe onwoghu l'ishi l'ẹka anyi nọ? 14Ọ-ka-njọ bụ l'i ti durwudua anyi alị ọbu, mini-ẹra eswi yẹle mmanụ-ẹnwu jiru ejiji, tịi nụa anyi alị ẹka anyi l'a-kọbeje iwhe mẹe ẹka anyi l'e-me mgbabu vayịnu. ?Ịiri nke t'i duswee ndu-a tọo? Waawa! Anyi ta abyadụ!”

15Ọo ya bụ, iwe bya Mósisu shii l'ẹhu; ọ sụ Onye-Nwe-Ọha: “T'ọ bọ dụkwa ngwo-ẹja, ndu-a gworu bya ghu anụnu, l'ịi-nata. Ọ tọ dụkwa iwhe whẹ m'ọo iwhe ha g'ọo nkakfụ-ịgara, mu natajẹbuwaru whẹ, t'ọ dụhunu onye l'ime whẹ, mu mekatajeru ilile.”

16Mósisu sụ Kora: “Tẹ gụbedua mẹe ndu otu ghu fụtakota l'iwhu Onye-Nwe-Ọha echile. Tẹ gụbedua mẹe whẹbedua ọwaa Érọnu tụko byakọta. 17T'onyenọnu gudekwa efere, l'aagụjeru ọku ye, ye iya ụ̀nwù-isẹnsu gude bya l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha. Iwhe l'ọo-dụ, mbụ efere ono, l'aagụjeru ọku ye ono bụ ụkporo ugbo iri l'ẹbo l'efere iri. Gụbedua, bụ Kora l'onwoghu l'e-gudekwawho nkeghu, Érọnu egude nkiya bya.” 18Tọ dụ iya bụ, onyenọnu wota efere ono, l'aagụjeru ọku ye bya agụru ọku ye iya; ye iya ụ̀nwù isẹnsu je akfụ-geeru l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono. Whẹ lẹ Mósisu mẹe Érọnu kfụru l'ẹka ono. 19Kora bya achịkobe igwe-ọha Ízurẹlu ono l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono tẹ whẹ melwu Mósisu yẹle Érọnu. O-gbu-zaazaa Onye-Nwe-Ọha bya enwuaru igwe-ọha ono whoo. 20Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu yẹle Érọnu: 21“Unu shi l'echilabọ igwe-ọha ono fụta tẹ mu bya atụko whẹ lakọta l'iyi lẹ njị-ẹnya lanụ.”

22Mósisu yẹle Érọnu dashịa kpube iwhu l'alị chishia sụ: “Oowa, gụbe Chileke, mbụ Chileke bụ ishi ndzụ iwhe bụ madzụ l'owhu, ?ii-kwobe iswi iwhe-dụ-ẹji, onye lanụ metaru tụfuru igwe ọha-a ẹhu-eghughu nkeghu?”

23Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu 24t'o kfuru igwe-ọha Ízurẹlu ono tẹ whẹ shi l'ibiya ọwhu ụlo-ẹkwa Kora mẹe nke Detanu mẹe nke Abyiramu nọ lụfu.

25Mósisu gbalihu yẹle ndu bụ ọgurenya Ízurẹlu tsoru jekfushia Detanu mẹe Abyiramu. 26Ọ sụ igwe-ọha ono: “Unu lụfuta l'ụlo-ẹkwa ndu ejo-ememe ono. T'unu be edenyikwa ẹka l'iwhe bụ nkewhe, ọdua bẹ Onye-Nwe-Ọha l'e-kwobekwa iswi iwhe-dụ-ẹji lile, whẹ meru lakọta unu l'iyi.” 27Ọo ya bụ, whẹ shi l'ibiya ọwhu ụlo-ẹkwa Kora mẹe nke Detanu mẹe nke Abyiramu nọ lụfu.

Detanu yẹle Abyiramu bya afụta kfụru l'ọnu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ, whẹ l'unyomu whẹ mẹe ụnwu whẹ nke unwoke mẹwaro ụnwegirima whẹ. 28Mósisu sụ: “Ọo ntaa bẹ unu bya l'ama l'ọo Onye-Nwe-Ọha zhiru mu ome iwhe lile ono, l'ọ tọ dụ iwhe gbatarụ mu l'uche bẹ mu l'eme. 29Ọ -bụru lẹ ndu-a bẹ nwụhuru anwụhu ugbooshi, mbụ ọ -bụru l'ọo gẹ l'ọonwujeru madzụ igbalekọma bụ g'ọ nwụru whẹ; ọo ya bụ t'a marụ l'ọ tọ dụ Onye-Nwe-Ọha bẹ zhiru mu iwhe ono, mu l'emegbabe. 30Ọle ọ -bụru lẹ Onye-Nwe-Ọha meru t'iwhe l'ẹte emebua mee, alị saa ọnu lweshia whẹ, bya elweshia iwhe lile, whẹ nwe enwe, mbụ whẹ bụru ndu wụbaru alị-maa lẹ ndzụ. O noo nteke unubẹ ndiwhe l'a-marụ l'ọ tọ dụdu iwhe whẹ gụberu Onye-Nwe-Ọha.”

31Ekfuge, Mósisu l'ekfuge okfu ono; alị ono, Detanu whẹ kfụru kejahu ẹbo. 32Alị saa ọnu whalaa lweshikota whẹ mẹe ndibe whẹ mẹe ndu nke Kora mẹe ngwongwo whẹ. 33Whẹ wụbakota l'alị-maa lẹ ndzụ mẹe iwhe lile, whẹ nwe enwe, alị huchita kpupyabe whẹ l'eli, whẹ tụko gẹ whẹ ha lakọta l'iyi l'echilabọ ndu Ízurẹlu. 34Ọ bụru aswọ-ji, whẹ l'aswọ-ji meru; ndu Ízurẹlu ọwhua, nọ-wheru ẹka ono mgburumgburu tsu l'ọso aryajẹ sụ: “Alị l'abyakwa anyi elweshi-o!”

35O noo ya bụ l'ọku, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha abya ekegbushia ụmadzu ụkporo ugbo iri l'ẹbo l'ụmadzu iri ono, shi akpọ ụ̀nwù-isẹnsu ọku.

Efere dụ nsọ, l'aagụjeru ọku ye

36Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu 37t'o kfuru Eliyéza nwa Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke t'ọ lọshia efere ono, l'aagụjeru ọku ye l'ime ọku ono, vọshia icheku-ọku, dụ iya nụ tụkaa nnanụ nnanụ, o noo nkele iwhe ono dụ nsọ, 38mbụ efere ono, l'aagụjeru ọku ye nke ndu ono, meru iwhe-dụ-ẹji shi nno tuwhaa ndzụ whẹ. Ọ -lọshi-gee ya, t'a kụsaa ya akụsa t'o chia balịbali, kpube iya l'eli ẹnya-mgbẹja Onye-Nwe-Ọha. O noo nkele a nụwaru iya Onye-Nwe-Ọha, ọ bụru iya bụ l'ọ dụ nsọ. Iwhe ono l'a-bụ iwhe-ọhubama l'ẹka ndu Ízurẹlu nọ. 39Ọo ya bụ, Eliyéza, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bya achịkoo efere ono, l'aagụjeru ọku ono ye, bụ ope b'e gude mee ya, mbụ iwhe ono, ndu ono, ọku kegbushiru gude bya akpọo ụ̀nwù-isẹnsu ọku, a kụsaa ya ọsa nke ọwhu l'ee-kpubeje iya l'eli ẹnya-mgbẹja Onye-Nwe-Ọha 40t'ọ bụru iwhe ndu Ízurẹlu l'e-gudeje anyata l'ọ tọ dụdu onye l'ẹte abụa ẹpa Érọnu, bya l'a-kpụlitajeru bya ọkpo ụ̀nwù-isẹnsu ọku l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha shi l'ẹka Mósisu kfua ya, onye ọdo -mekwanua ya eme, ya adụru onye ọbu ẹgube ọ dụru Kora yẹle ndu otu iya whẹ.

Mgbu-ọnwu l'egbushi ndu Ízurẹlu

41O rwulewho echile iya, ndu Ízurẹlu l'owhu wata ọguru Mósisu yẹle Érọnu áwhụ asụje: “Unu gbushiwaru ndibe Onye-Nwe-Ọha.” 42Nteke ndu ono byarụ tẹ whẹ tatso Mósisu yẹle Érọnu okfu, whẹ ghaa ẹnya l'ụzo Ụlo-ẹkwa-ndzuko, bya awhụ g'urwukpu sọpyaberu iya mẹe g'o-gbu-zaazaa nke Onye-Nwe-Ọha nwuru whoo l'ẹka ono, 43Mósisu yẹle Érọnu byatashia l'atatiwhu Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, 44Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 45“Unu shi l'echilabọ igwe-ọha ono fụta nke ọwhu mu l'a-lakọta whẹ l'iyi lẹ njị-ẹnya lanụ.” Whẹ dashịa kpube iwhu l'alị.

46Tọ dụ iya bụ, Mósisu sụ Érọnu: “Wota efere, l'ịigujeru ọku ye, shi l'ẹnya-mgbẹja Onye-Nwe-Ọha gụru ọku ye iya. Gụ eworu isẹnsu ye iya mee ẹgwegwa ẹgwegwa jekfu igwe-ọha ono gude iya kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, whẹ meru. Nkele oke ẹhu-eghughu shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ bẹ tukoshiakwaru whẹ, mgbu-ọnwu watawa whẹ egbugbu.” 47Ọo ya bụ, Érọnu wota efere ono gẹ Mósisu kfuru iya bya agbagbụa bahụ l'echilabọ igwe-ọha ono. O rwudeshia, mgbu-ọnwu ono l'egbushiwaa ndu ono, ọ bya akpọoru Onye-Nwe-Ọha isẹnsu ono ọku, bya akfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, whẹ meru. 48Ọ kfụru l'echilabọ ndu ọwhu nwụshihuwaru anwụshihu mẹe ndu ọwhu nọkwadu ndzụ, mgbu-ọnwu ono gbubuhu. 49Ndu mgbu-ọnwu ono gburu bẹ dụ ụkporo ụnu ụmadzu l'ụnu iri l'ishii, l'ụkporo ụmadzu iri l'ise, t'a gụfukwa ndu ọwhu tsohawa Kora nwụshihu. 50Érọnu megee bya ejekfushia Mósisu l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko nteke mgbu-ọnwu ono gbubuhuwaru.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index