Search form

Ọ́gú 16:3

3Whẹ kpakọbe onwowhe ọnu byakfutashia Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: “Unu metawaru iwhe ọbu, ọ kabẹ tsobe! Ndu Ízurẹlu l'owhu bẹ unu marụ lẹ whẹ dụ nsọ l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ, mbụ l'onyenọnu l'ime whẹ dụkota nsọ l'ẹhu l'ẹhu. Onye-Nwe-Ọha l'onwiya nọdu l'echilabọ whẹ. ?Ọo gụnu meru g'o gude unu woru onwunu kpọbe l'ishi ndu nke Onye-Nwe-Ọha?”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index