Search form

Ọ́gú 17

Mgbọro Érọnu bẹ rwutaru irwu

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 2“Kfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ chẹe ghu mgbọro iri l'ẹbo. Tẹ ndu ishi, l'achị ikfu g'ikfu ha nụ ghu mgbọro nnanụ nnanụ. Onye nụru ghu mgbọro nkiya, gụ edee ẹwha onye ọbu l'eli iya. 3Onyenọnu l'ime ndu ishi ono, l'achịkaa ikfu ono l'e-nwe mgbọro lanụ. A bya lẹ mgbọro nke ndu ikfu Lívayi bẹ l'ii-de iya ẹwha Érọnu l'eli. 4Chịta mgbọro ono je awụshi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko l'iwhu igbe-iwu, bụ ẹka ono, mu l'abyakfutaje unu. 5Onye mgbọro nkiya kpofutaru ome, a marụ l'o noo onye mu họtaru ndono. Ọo ya bụ ndụge mu eshi nno mee tẹ ndu Ízurẹlu wofu mụbe Onye-Nwe-Ọha ọnu l'ẹhu l'awhụ ono, whẹ l'anọje agụshi ekpu unu ntekenteke.” 6Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya ekfuru yeru ndu Ízurẹlu. Ndu ishi, l'achị ikfu nọnu nụ iya mgbọro nnanụ nnanụ. Iwhe ọ dụ bụ mgbọro iri l'ẹbo. Mgbọro nke Érọnu tsoru iya. 7Mósisu chịta iya je edobe l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha lẹ Ụlo-ẹkwa ẹka ono, igbe-iwu Chileke l'adụje. 8O rwua echile iya, Mósisu bahụ lẹ Ụlo-ẹkwa ẹka ono, igbe-iwu Chileke l'adụje bya awhụa gẹ mgbọro nke Érọnu, bụkwanu onye nọ-chiru ẹnya ikfu Lívayi kpofushiru ome rwushia irwu, tụshikwawho igu, bya amịshia akpụru alụmondu, gbee chashịwaa nụ achashị. 9Ọo ya bụ, Mósisu bya achịta mgbọro ono g'ọ ha l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha chijeru ndu Ízurẹlu. Whẹ lee ya ẹnya, onyenọnu wota mgbọro ọwhu bụ nkiya.

10Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Woru mgbọro nke Érọnu dobewhu azụ l'igbe-iwu ono t'ọ dụ l'ẹka ono bụru iwhe-ọhubama l'ẹka ndu ono, l'ekwefuje ike nọ, t'ọ bụru iwhe l'eegudeje alọ whẹ ẹka lẹ nchị tẹ whẹ haa ọgu-whe áwhụ ekpu mụbe Onye-Nwe-Ọha, a nọnyaa whẹ nwụshihu.” 11Ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha sụru tẹ Mósisu mee ya bụ g'o meru iya.

12Ndu Ízurẹlu sụ Mósisu: “Anyi laakwarụ l'iyi, anyi whuhuakwaru-o! Anyi whuhuakwaru g'anyi ha-o! 13Ntaa bụ, onye tụjeru ama tẹ ya jekube mgboro mkpuumkpu-ẹkwa Onye-Nwe-Ọha, onye ọbu anwụhu. ?Anyi l'a-lakọtawaro l'iyi g'anyi ha tọo gụnu?”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index