Search form

Ọ́gú 18

Ozhi, dụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke mẹe eri Lívayi

1Onye-Nwe-Ọha sụ Érọnu: “Gụbedua l'onwoghu mẹe ẹpa ghu mẹe iwhe bụ ọzo-ụlo nna ghu l'owhu b'ọ tukoru l'ishi, mbụ ejo-iwhe, e meru l'ẹka-dụ-nsọ nkemu. Ọ bụru gụbedua l'onwoghu mẹe ẹpa ghu b'ọ tukokwaruwho l'ishi, mbụ ejo-iwhe, e meru lẹ nke ọbu onye l'agbajẹru mu ẹja. 2Duta ụnwunna ghu whẹ, bụ ikfu Lívayi bụ iya bụ ikfu nna ghu t'unu lẹ whẹ nọdu tẹ whẹ yejeru ghu ẹka l'ozhi. Gụbedua gụ l'ẹpa ghu whẹ l'a-nọdu l'atatiwhu Ụlo-ẹkwa ẹka igbe-iwu Chileke l'adụje eje ozhi. 3Whẹ l'a-nọ eje ozhi, i zhiru whẹ mẹe ozhi, dụkota lẹ Ụlo-ẹkwa. Ọle tẹ whẹ be ejekubekwa ẹka arya ẹka-dụ-nsọ dụ. Tẹ whẹ be ejekubekwa mgboro ẹnya-mgbẹja Chileke, ọ dụa bẹ gụ lẹ whẹ l'a-tụkokwa nwụshihu. 4Gụ lẹ whẹ l'a-tụgba nnanụ, whẹ eje ozhi, dụ lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko, mbụ iwhe bụ ozhi lile, dụ l'ụlo-ẹkwa ono. Onye ọdo, l'abụa onye ikfu Lívayi ta abyadụ l'abyakụbe unu ntse. 5Ọo unubẹdua l'a-nọ eje ozhi, dụ l'ụlo-nsọ mẹe ozhi nke ẹnya-mgbẹja Chileke, nke ọwhu Chileke l'ẹte ewokfutahe ndu Ízurẹlu oke ẹhu-eghughu iya ọdo. 6Sụa, mu shiwaa l'echilabọ ndu Ízurẹlu họta ndu Lívayi, bụ ụnwunna unu nụ unu tẹ whẹ bụru ndu e yeru mụbe Onye-Nwe-Ọha l'ẹka tẹ whẹ jeje ozhi, dụ lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 7Gụbedua l'onwoghu gụ l'ẹpa ghu bẹ ozhi nkunu l'a-bụru ọgbaru Chileke ẹja, mbụ l'unu l'a-nọ eje ozhi dụ l'ẹnya-mgbẹja Chileke, eje ozhi, dụ l'ime ẹka ẹkwa-mgbochi dụ. O noo ozhi, unu l'a-nọ eje. Mu yeru unu ọgba ẹja l'ẹka t'ọ bụru iwhe-ọma, mu nụru unu. Onye ọdo, l'abụa onye ikfu Lívayi, byarụ lẹ mgboro ụlo-nsọ bẹ l'a-nwụhukwa.”

Oke iwhe rwuberu ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke

8O noo ya, Onye-Nwe-Ọha sụ Érọnu: “Ntaa bẹ mu wowaru iwhe lile, bụ iwhe l'aanụje mu anụ eye ghu l'ẹka. Iwhe lile, bụ iwhe ndu Ízurẹlu dobejeru nsọ nụ mu bẹ mu sụwaru t'ọ bụru oke-iwhe gụ l'ẹpa ghu jeye lẹ gbururu. 9Ọ waa l'a-bụfua oke-iwhe ọdo, rwuberu unu l'iwhe kakọta ọdu nsọ, bụ ọwhu l'ẹte akpọ ọku: Iwhe lile, whẹ gude bya ogwo ngwo-ẹja mẹe iwhe shi lẹ ngwo-ẹja nri, whẹ gworu nụ mu mẹe iwhe shi lẹ ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji, whẹ gworu nụ mu mẹe ọwhu shi lẹ ngwo-ẹja ikpe-anmanma, whẹ gworu nụ mu, mbụ iwhe lile ono, whẹ nụru mu t'ọ bụru ngwo-ẹja iwhe kakọta ọdu nsọ ono. O noo oke-iwhe, rwuberu gụbe Érọnu mẹe ẹpa ghu whẹ ndono. 10Unu nọduje l'ẹka, kakọta ọdu nsọ ria ya. Ọo unwoke kpụ bẹ l'e-rije iya. Ọo iwhe dụ nsọ b'ọ bụru unu.

11“Iwhe ọdo, bụ oke, rwuberu unu bẹ bụ iwhe ndu Ízurẹlu doberu mu iche, mbụ ngwo-ẹja amama. O noo bụ oke, rwuberu ghu nụ, rwube ẹpa ghu nke nwoke, rwube ẹpa ghu nke nwanyị jeye lẹ gbururu. Iwhe bụ ndibe ghu bụ ndu l'ẹte asọ nsọ bẹ l'e-tsoje ria oke iwhe ono. 12Iwhe ndu Ízurẹlu nụjeru Onye-Nwe-Ọha l'ọo iwhe mbụ, shi l'iwhe whẹ metaru l'alị bẹ bụ ghu nwe iya, mbụ mmanụ ólivu, kakọta-gezhia ree mẹe mmẹe ọ̀whúú, kakọta-gezhia ree mẹe akpụru iwhe kakọta-gezhia ree. 13Iwhe bụ-zhia iwhe ndu Ízurẹlu nụjeru Onye-Nwe-Ọha l'ọo mebyi iwhe mbụ, whẹ metaru l'alị whẹ bụ nkeghu. Iwhe bụ ndibe ghu, bụ ndu l'aata asọ nsọ bẹ l'e-tsoje ria ya.

14“Iwhe bụ iwhe e yeru Onye-Nwe-Ọha l'ẹka l'alị Ízurẹlu bẹ bụ nkeghu.

15“Iwhe vugezhia ụzo waa ẹkpa nwa iwhe nọ ndzụ bẹ l'ee-woru nụ mụbe Onye-Nwe-Ọha, mu abụru nkeghu, mbụ madzụ m'ọ bụ anụmanu. Obenu l'aa-kfụje ụgwo gude gbata iwhe bụ ọkpara, shi l'ẹhu madzụ, o nokwawho gẹ l'aa-kfụje ụgwo gude gbata iwhe bụ anụ mbụ, shi l'ẹhu anụ lile, l'aasọ nsọ fụta. 16Whẹ -nọwaa ọnwa owhu bẹ l'aa-kfụje mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu ise gude gbata whẹ, mbụ mkpọla-ọcha, ẹrwa dụ iya nụ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe. 17Obenu lẹ nweswi mẹe nwatụru mẹe nwa-eghu, bụ ivurụzo bẹ l'ịiti gbatadụ agbata, ndu onoya bẹ dụ-gee nsọ. T'unu whejee mmee whẹ l'eli ẹnya-mgbẹja, unu akpọje ẹba iya ọku gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, mbụ ngwo-ẹja, mkpọ iya dụ Onye-Nwe-Ọha ree. 18Anụ iya l'a-bụru nkeghu ẹgube ono, ǹdụ́ anụ, e gude gbaa ẹja amama mẹe ụtakfu ọkpa ẹka-ụtara anụ bụ nkeghu.

19“Iwhe lile, ndu Ízurẹlu doberu nsọ bya anụ Onye-Nwe-Ọha bẹ mu sụwaru t'ọ bụru nkeghu mẹe nke ẹpa ghu whẹ; unwoke mẹe ụnwanyi jeye lẹ gbururu. O noo bụ ọgbandzu, mbẹdua, bụ Onye-Nwe-Ọha gbarụ l'ẹka ị nọ mẹe l'ẹka ẹpa ghu nọ. Ọgbandzu ono te enwedu echihu, ọo-dụ jeye lẹ gbururu.”

20Onye-Nwe-Ọha bya asụ Érọnu: “Unu tee etsokwa ndu Ízurẹlu awata alị tọ dụ oke, unu l'e-tso whẹ keta. Ọo mụbe Onye-Nwe-Ọha bẹ bụ oke, unu nwe, ọ bụru mu bụ oke-iwhe, unu l'eketa l'ẹka ndu Ízurẹlu nọ.

Ụzo lanụ l'ụzo iri bụ oke, dụru eri Lívayi

21“A -bya abya l'ẹka eri Lívayi nọ, eshi whẹ l'eje ozhi, dụ lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko bẹ mu nụkotawaru whẹ iwhe ndu Ízurẹlu l'anụje Onye-Nwe-Ọha l'ọo ụzo-lanụ-l'ụzo-iri t'ọ bụru oke-iwhe whẹ. 22Watalẹwho ntaa tụgburu bẹ l'ọodudua onye Ízurẹlu ọdo, l'e-jekube mgboro Ụlo-ẹkwa-ndzuko; ọdua bẹ iwhe-dụ-ẹji onye ọbu l'a-tukokwaru iya l'ishi; ya anwụhu. 23Obenu l'ọo eri Lívayi bẹ oje ozhi, dụ lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko dụ l'ẹka; ọ bụru whẹ bẹ ejo-iwhe, e meru l'ẹka ono tukoru l'ishi. Iwhe ono, l'a-bụ nsọ, l'a-dụ jeye lẹ gbururu, shi l'ọgbo rwua l'ọgbo. Whẹ te enwedu oke l'echilabọ ndu Ízurẹlu. 24Iwhe ndu Ízurẹlu nụru mụbe Onye-Nwe-Ọha l'ọo ụzo-lanụ-l'ụzo-iri bẹ mu nụru ndu Lívayi t'ọ bụru oke-iwhe whẹ. Ọo ya meru g'o gude mu kfua okfu ẹhu whẹ sụ: ‘Whẹ te eketadu oke l'echilabọ ndu Ízurẹlu.’ ”

Eri Lívayi l'e-shije l'ụzo-lanụ-l'ụzo-iri nụkwawho Onye-Nwe-Ọha ụzo-lanụ-l'ụzo-iri

25Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu 26t'o kfuaru eri Lívayi sụ whẹ agha: “Ọ -bụru l'unu natajẹru ụzo-lanụ-l'ụzo-iri ono, mu sụru t'unu natajẹ l'ẹka ndu Ízurẹlu t'ọ bụru oke-iwhe unu, unu eshije l'ime iya woru ụzo-lanụ-l'ụzo-iri nụkwawho Onye-Nwe-Ọha. 27Iwhe unu nụru bẹ l'aa-gụjeru unu g'ọo akpụru iwhe shi l'ẹka l'eechi witi, a gụkwaa ya whọ g'ọo mmẹe, shi l'ẹka l'aadzọshi mmẹe. 28O noo ya, t'unu shije l'ụzo-lanụ-l'ụzo-iri ono, unu l'anatajẹ l'ẹka ndu Ízurẹlu woru ụzo-lanụ-l'ụzo-iri iya nụkwawho Onye-Nwe-Ọha; ọ bụru l'ụzo-lanụ-l'ụzo-iri ono bẹ unu l'e-shi woru nke Onye-Nwe-Ọha nụ Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 29T'unu wojekwaru iwhe gbarụ mụbe Onye-Nwe-Ọha nụ mu l'iwhe lile, a nụru unu; unu shije l'ọwhu bụ iya kakọta-gezhia ree nụ mu mẹe l'ọwhu kakọta-gezhia ọdu nsọ. 30Ọo ya bụ t'i kfuru eri Lívayi sụ whẹ lẹ nteke whẹ wojeru iwhe kakọta-gezhia ree nụ Onye-Nwe-Ọha bẹ l'aa-gụru whẹ iya g'ọo iwhe shi l'ẹka l'eechije witi, a gụkwaa ya whọ g'ọo mmẹe, shi l'ẹka l'aadzọshije mmẹe. 31Unu l'a-nọje l'ẹka dụ unu mma ria ya, mbụ unu lẹ ndibe unu nkele ọo obunggo ozhi, unu l'eje lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 32Ọ tọ dụdu iwhe-dụ-ẹji, bya l'a-tukoru unu l'ishi m'ọ bụru l'unu wotaru iwhe ono ọwhu kagezhia ree nụ mu. T'unu be emerwukwa iwhe ono, ndu Ízurẹlu doberu nsọ bya anụ mu nke ọwhu unu l'ẹte anwụshihu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index