Search form

Ọ́gú 19

Ọturwu iwhe atụrwu

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu yẹle Érọnu: 2“Ọ waa bụ iwu, Onye-Nwe-Ọha tụru sụ: Kfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ kpụtaru unu nwada eswi, dụ uswe-uswe, ọwhu l'ẹte enwee ọrwu l'ẹhu, ntụpo ta adụ iya l'ẹhu, t'e gudebua ya rwụa ọrwu. 3Unu kpụta nwada eswi ono kpẹe Eliyéza, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, t'a kpụfu iya l'azụ ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ je egbua ya l'atatiwhu iya. 4Tẹ Eliyéza, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke tsẹe mkpụshi-ẹka iya lẹ mmee ya whee ya l'ụzo atatiwhu Ụlo-ẹkwa-ndzuko ugbo ẹsaa. 5Nwada eswi ono bẹ l'aa-kpọ ọku l'atatiwhu iya, kpọo akpọ iya ọku, kpọo anụ iya ọku, kpọo mmee ya ọku, kpọo nshị iya ọku. 6Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono ewota oshi sida mẹe ẹwu ịsopu mẹe oghu uswe-uswe tụru chee l'echilabọ ọku ono, e gude akpọ nwada eswi ono ọku. 7Nteke ono bẹ onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono l'e-gude mini saa uwe iya asa, gude mini ghụa ẹhu. O -megele iya whọ nno, ya abata l'ime ẹka ono, a kpọberu ụlo-ẹkwa. Ọle ọo-nọdu bụru onye l'aasọ nsọ jeye l'urwẹnyashi mbọku ono. 8Onye bụ iya kpọru nwada eswi ono ọku bẹ l'e-gudekwawho mini saa uwe iya asa; gude mini ghụa ẹhu, ya anọdukwawho bụru onye l'aasọ nsọ jeye l'urwẹnyashi mbọku ono. 9Onye l'ẹte asọ nsọ bẹ l'e-kpota ntụ, shi l'ọku ono, e gude kpọo nwada eswi ono ọku. Oo-kpota iya je awụshi l'ẹka l'ẹte asọ nsọ l'azụ ẹka ono, ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ. Ọ bụru l'ẹka ono bẹ l'aa-wụshiru ndu Ízurẹlu ntụ ono tẹ whẹ gude meje nke mini, l'eegudeje atụrwu madzụ mmerwu, gude iya eme nke ọsafu iwhe-dụ-ẹji. 10Onye bụ iya kpotaru ntụ ono bẹ l'a-sa uwe iya asa; nọdu bụru onye l'aasọ nsọ jeye l'urwẹnyashi mbọku ono. Iwhe ono l'a-bụ nsọ ndu Ízurẹlu jeye lẹ gbururu. Ọo-dụru ndu Ízurẹlu dụru ndu lwarụ alwa, bu l'echilabọ whẹ.

Odenyi odzu ẹka

11“Onye denyiru odzu onye nwụhuru anwụhu ẹka bẹ l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye abalị ẹsaa. 12Onye ọbu bẹ l'e-gude mini ono, l'eegudeje atụrwu iwhe tụrwua onwiya mmerwu ono lẹ mbọku nke ẹto iya mẹe lẹ mbọku nke ẹsaa ya, tẹmenu a sọ-buhu iya nsọ. Ọle ọ -bụru l'ọ tọo tụrwudu iya onwiya l'ẹhu mbọku nke ẹto iya ono mẹe lẹ mbọku nke ẹsaa ya ono bẹ l'ẹte asọ-buhudu iya nsọ. 13Iwhe bụ onye meru odzu onye nwụhuru anwụhu ẹka, onye ọbu ta atụrwu iya onwiya l'ẹhu bẹ kwa mkpuumkpu-ẹkwa Onye-Nwe-Ọha bẹ l'oomerwu. Onye ọbu bẹ l'ee-kefu l'oke l'ẹka ndu Ízurẹlu nọ. Ọo-bụru onye l'aasọ nsọ, o noo nkele e teke ewheshidua ya mini ono, l'eegudeje atụrwu iwhe; mmerwu ono bẹ dụkwa iya-a l'ẹhu g'ọ dụ iya.

14“Ọ waa bụ iwu, dụ lẹ nke onye nọdu l'ụlo-ẹkwa nwụhu. Iwhe bụ onye bahụru l'ime ụlo-ẹkwa nteke ono mẹe iwhe bụ onye nọdu iya l'ime nteke ono bẹ l'a-bụ onye l'aasọ nsọ jeye abalị ẹsaa. 15Iwhe bụ arya, dụ l'ụlo-ẹkwa ono, e gheberu ọnu, t'e kpube iya iwhe bẹ l'aa-sọkwawho nsọ. 16Iwhe bụ onye nọ l'ọma ẹgu denyi ẹka l'odzu onye e gburu lẹ mma m'ọ bụ l'odzu onye nwụhuru anwụhu mmaanụ, ọ dụa l'o denyiru ẹka l'ọkpu onye nwụhuru anwụhu m'ọ bụ l'ilu, bẹ l'a-bụ onye l'aasọ nsọ jeye abalị ẹsaa.

17“A -bya l'ẹka ndu l'aasọ nsọ nọ, tẹ whẹ kpota ntụ, shi l'ọku, e gude kpọo ngwo-ẹja iwhe-dụ-ẹji ọku ye l'iwhe, whẹ eje l'ẹka mini, l'asọ asọ dụ kuta mini, doru rịsaa ye iya. 18Ọo ya bụ, onye l'ẹte asọ nsọ ewota ẹwu ịsopu tsẹe l'ime mini ono whee ya l'eli ụlo-ẹkwa ono mẹe l'eli arya, dụ l'ụlo-ẹkwa ono mẹe l'ẹhu ndu nọ l'ime ụlo-ẹkwa ono. O nokwawho gẹ l'oo-whe iya iwhe bụ onye denyiru ẹka l'ọkpu onye nwụhuru anwụhu mẹe l'iwhe bụ onye denyiru ẹka l'odzu onye e gburu lẹ mma m'ọ bụ onye denyiru onye nwụhuru anwụhu mmaanụ ẹka m'ọ bụ onye denyiru ẹka l'ilu. 19Onye ọbu, l'ẹte asọ nsọ l'e-whe onye ono, l'aasọ nsọ mini ono lẹ mbọku nke ẹto mẹe lẹ mbọku nke ẹsaa. O -rwua lẹ mbọku nke ẹsaa ono, ya atụrwu ya mmerwu ono. Onye ono, a tụrwuru mmerwu ono abya asaa uwe iya asa, gude mini ghụa ẹhu, ya abya abụru onye l'ẹte asọhe nsọ l'urwẹnyashi mbọku ono. 20Obenu l'onye l'aasọ nsọ t'ọ tụrwu iya onwiya l'ẹhu bẹ l'ee-kefu l'oke l'echilabọ ndu Ízurẹlu nkele o merwuwaru ụlo-nsọ nke Onye-Nwe-Ọha. Eshi-ọwhu l'ete ewhee ya mini ono, l'eegudeje atụrwu madzụ mmerwu b'ọ bụ onye l'aasọ nsọ. 21O noo bụ iwu, l'a-dụ jeye lẹ gbururu l'ẹka whẹ nọ. Onye ono, bụ iya l'ewheje mini ono, l'eegudeje asafụ madzụ ntụrwu ono bẹ l'a-sakwawhọ uwe nkiya asa. Onye meru ẹka lẹ mini ono, l'eegudeje atụrwu mmerwu bẹ l'a-bụru onye l'aasọ nsọ jeye l'urwẹnyashi mbọku ono. 22Iwhe onye l'aasọ nsọ byiru ẹka bẹ bụkwawho iwhe l'aasọ nsọ; onye mekwanuru ẹka l'iwhe ọbu bẹ l'aa-nọ asọ nsọ jeye l'urwẹnyashi mbọku ono.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index