Search form

Ọ́gú 2

Eekeshia ẹka ndu ikfu nọnu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa whẹ

1Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: 2“Tẹ ndu Ízurẹlu kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ t'o chebegee iwhu lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko mgburumgburu. Ndu nọnu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa nkewhe t'ọ gbakfuru l'ẹkwa-ọhubama ikfu whẹ, dobe iya mgbama e gude marụ ẹnya-uwhu whẹ.

Ikfu, l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ laarụ ụzo ẹnyanwu-awata

3“Ndu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ụzo ẹnyanwu-awata bẹ bụ ndu gba l'itsutsu ikfu Juda. Whẹ l'a-kpọbe iya t'ọ gbakfugeeru l'ẹkwa-ọhubama ikfu nkewhe. Onye bụ ishi l'ẹpa Juda bụ Nahụshonu nwa Amínadabu. 4Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Juda bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo tete l'ụnu ishii l'ụkporo iri.

5“Ndu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe tsota ikfu Juda bụ ndu ikfu Ísaka. Onye bụ ishi l'ẹpa Ísaka bụ Netanẹlu nwa Zuwa. 6Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Ísaka bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ishii l'ụnu iri l'ishii.

7“Ndu ọdo, l'a-kpọbe nkewhe tsota whẹ bẹ bụ ndu ikfu Zébulọnu. Onye bụ ishi l'ẹpa Zébulọnu bụ Eliyabu nwa Helọnu. 8Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Zébulọnu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹsaa l'ụnu ẹto l'ụkporo iri.

9“Ikfu lile ono a họtaru tẹ whẹ l'ikfu Juda kpọgbaru ụlo-ẹkwa ebubu l'itsutsu l'itsutsu bẹ dụkota ụkporo ụnu madzụ ugbo ụkporo l'ẹto l'ụnu ishii. Ọo whẹ l'e-vutaje ụzo palihu ije tụgburu.

Ikfu, l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe laarụ ụzo ọhuda

10“A -bya abya lẹ ndu ọwhu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe laarụ ụzo ọhuda bẹ bụ ndu gba l'itsutsu ikfu Rúbẹnu. Whẹ l'a-kpọbe iya t'ọ gbakfugeeru l'ẹkwa-ọhubama ikfu nkewhe. Onye bụ ishi l'ẹpa Rúbẹnu bụ Elizuru nwa Shediyọ. 11Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Rúbẹnu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ise l'ụnu iri l'ishii l'ụkporo ise.

12“Ndu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe tsota ikfu Rúbẹnu bẹ bụ ikfu Símiyọnu. Onye bụ ishi l'ẹpa Símiyọnu bụ Shelumẹlu nwa Zurishadayi. 13Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Símiyọnu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹsaa l'ụnu ẹsato l'ụkporo ise.

14“Ndu ọdo, l'a-kpọbe nkewhe tsota whẹ bẹ bụ ikfu Gadu. Onye bụ ishi l'ẹpa Gadu bụ Ẹliyasafu nwa Diyuwẹlu. 15Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Gadu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ise l'ụnu iri l'ẹno l'ụkporo labọ l'iri.

16“Ikfu lile ono a họtaru tẹ whẹ l'ikfu Rúbẹnu kpọgbaru ụlo-ẹkwa l'itsutsu l'itsutsu bẹ dụkota ụkporo ụnu madzụ ugbo iri l'ẹsato l'ụnu iri l'ẹsato l'ụkporo iri l'ẹbo l'iri. Ọo whẹ bụ ndu nke ẹbo, l'a-palihuje ije tụgburu.

17“Nteke ono; eri Lívayi evuta Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono nọdu ndu ikfu ọwhua l'echi l'ije whẹ ono. Ọo lẹge whẹ kpọru ụlo-ẹkwa whẹ bụ gẹ whẹ l'e-gudeje palihu ije whẹ. Ikfu nọnu l'a-nọduje l'ọnodu, gbarụ whẹ nụ; pageeru ẹkwa-ọhubama whẹ.

Ikfu, l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe laarụ ụzo ẹnyanwu-arịba

18“A -bya abya lẹ ndu ọwhu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe laarụ ụzo ẹnyanwu-arịba bẹ bụ ndu gba l'itsutsu ikfu Ífuremu. Whẹ l'a-kpọbe iya t'ọ gbakfuru l'ẹkwa-ọhubama ikfu nkewhe. Onye bụ ishi l'ẹpa Ífuremu bụ Elishama nwa Amihudu. 19Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Ífuremu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ise l'ụnu madzụ l'ụkporo ise.

20“Ndu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe tsota ikfu Ífuremu bẹ bụ ikfu Manáse. Onye bụ ishi l'ẹpa Manáse bụ Gamáliyelu nwa Pedazọ. 21Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Manáse bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹno l'ụkporo iri.

22“Ndu ọdo, l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe tsota whẹ bẹ bụ ndu ikfu nke Bénjaminu. Onye bụ ishi l'ẹpa Bénjaminu bụ Abidanu nwa Gidiyoni. 23Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Bénjaminu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹno l'ụnu ẹsato l'ụkporo iri.

24“Ikfu lile ono a họtaru tẹ whẹ l'ikfu Ífuremu kpọgbaru ụlo-ẹkwa ebubu l'itsutsu l'itsutsu bẹ dụkota ụkporo ụnu madzụ ugbo iri l'ẹto l'ụnu iri l'ụkporo ise. Ọo whẹ bụ ndu nke ẹto, l'a-palihuje ije tụgbua.

Ikfu, l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe laarụ ụzo isheli

25“A -bya abya lẹ ndu ọwhu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe laarụ ụzo isheli bẹ bụ ndu gba l'itsutsu nke ikfu Danu. Whẹ l'a-kpọbe iya t'ọ gbakfuru ẹkwa-ọhubama ikfu nkewhe. Onye bụ ishi l'ẹpa Danu bụ Ahiyeza nwa Amishadayi. 26Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Danu bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ẹsaa l'ụnu iri l'ishii l'ụkporo iri l'ise.

27“Ndu l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe tsota ikfu Danu bẹ bụ ikfu Asha. Onye bụ ishi l'ẹpa Asha bụ Pagẹlu nwa Ọkuranu. 28Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Asha bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ise l'ụnu ẹto l'ụkporo iri l'ise.

29“Ndu ọdo, l'a-kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe tsota whẹ bẹ bụ ndu ikfu Náfutali. Onye bụ ishi l'ẹpa Náfutali bụ Ahira nwa Enanu. 30Ọnu-ọgu ndu a gụru l'ikfu Náfutali bẹ dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo ishii l'ụnu iri l'ẹto l'ụkporo iri.

31“Ikfu lile ono, a họtaru tẹ whẹ l'ikfu Danu kpọgbaru ụlo-ẹkwa l'itsutsu l'itsutsu bẹ dụkota ụkporo ụnu madzụ ugbo iri lẹ tete l'ụnu iri l'ẹno. Ọo whẹ l'e-kpejeru azụ l'ije whẹ, pageeru ẹkwa-ọhubama whẹ.”

32Ndu ono bụ ndu Ízurẹlu, ẹgube e gude gụa whẹ ọgu l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu. Iwhe bụ ndu nọ l'ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ, bụ ndu a gụru ọgu l'itsutsu l'itsutsu bẹ ọnu-ọgu whẹ l'owhu dụkota ụkporo ụnu madzụ ụkporo ugbo ẹto l'ụkporo ugbo iri l'ise l'ụnu ẹsato l'ụkporo ugbo iri l'ẹsaa l'ụmadzu iri. 33Ọle ikfu Lívayi bẹ l'aagụdua nteke l'aagụ ndu Ízurẹlu ọwhua, ọ bụkwanuru ẹgube ono bẹ Onye-Nwe-Ọha sụru Mósisu t'o mee ya.

34Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu mekotagezhia iwhe lile Onye-Nwe-Ọha tụru Mósisu l'iwu. O noo ya, whẹ kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ, ọ gbakfugeeru l'ẹkwa-ọhubama ikfu whẹ l'ẹhu l'ẹhu. O nokwawhọ gẹ whẹ l'eshije palihu ije whẹ tụgbua, ndu nọnu whẹ l'ẹnya-uwhu whẹ mẹe ibe nna whẹ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index