Search form

Ọ́gú 20

Anwụhu Miriyamu

1Tọ dụ iya bụ, o rwua l'ọnwa mbụ l'awha, ndu Ízurẹlu l'owhu jerwua echi-ẹgu Zinu. Whẹ je anọdu lẹ Kádẹshi. Miriyamu nọdu l'ẹka ono nwụhu; e lia ya l'ẹka onokwawhọ.

Mini, shi l'ẹwhuru

2Nteke onoya bẹ l'adụdua mini, dụ nụ, ndu Ízurẹlu l'a-ngụ; whẹ chịkobe onwowhe tatso Mósisu yẹle Érọnu okfu. 3Whẹ wata ọbaru Mósisu mba sụ: “Ọ gẹge akarụ anyi mma, ọ bụ l'anyi nwụshihuru nteke whọ, ndibe anyi nwụshihuru l'iwhu Onye-Nwe-Ọha. 4?Ọo gụnu meru g'o gude ị chịta anyịbe ndu nke Onye-Nwe-Ọha bya awụshi l'echi-ẹgu l'ẹka-a t'anyi l'élwù anyi nwụshihu? 5?Ndẹe iwhe meru g'o gude i dufuta anyi l'alị Íjiputu bya eduru dobe lẹ mkpọkoro ẹka-a, l'adụa witi, dụ iya nụ, figu ta adụ iya, vayịnu ta adụ iya, itorokuma ta adụ iya, t'ọ dụ iya mbụ mini, anyi l'a-ngụ?” 6Tọ dụ iya bụ, Mósisu yẹle Érọnu lụfushia l'ẹka ono, ndu Ízurẹlu dọru tụgburu jeshia l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko je adaa kpupyabegee iwhu l'alị. O-gbu-zaazaa Onye-Nwe-Ọha nwuaru whẹ.

7Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 8“Wota mgbọro whọ tẹ gụ lẹ nwune ghu Érọnu chịkobe ndu Ízurẹlu ọnu. Gụ ekfuru okfu yeru ẹwhuru l'ẹka whẹ l'anọ ele ghu ẹnya tẹ mini shi iya gbafụta. O noo ụzo, l'ii-shi mee t'ẹwhuru ono gbafụtaru whẹ mini ndono. Ọ bụkwaruwho nno bẹ l'ii-shi mee tẹ ndu Ízurẹlu mẹe élwù whẹ ngụa mini.” 9Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya ewota mgbọro ono l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha g'o kfuru iya.

10Mósisu yẹle Érọnu bya achịkobe ndu Ízurẹlu l'iwhu ẹwhuru ono, Mósisu sụ whẹ: “Unu ngabẹ nchị ntaa unubẹ ndu okwefu ike ono. ?Unu l'ekfu t'anyi kuta mini l'ẹwhuru-a nụ unu?” 11Ọo ya bụ, Mósisu halia ẹka imeli chia mgbọro ono ugbo labọ l'eli ẹwhuru ono. Mini shi l'ẹwhuru ono nwushihu agbọ jọjojo, ndu Ízurẹlu mẹe élwù whẹ ngụa ya.

12Ọle Onye-Nwe-Ọha bẹ sụru Mósisu yẹle Érọnu: “Eshi-ọwhu unu l'enwee ekweta l'ẹka mu nọ nke t'unu dobe mu nsọ l'ẹnya ndu Ízurẹlu bẹ unu l'ẹte edurwuhekwa whẹ l'alị ono, mu nụru whẹ.”

13Mini ono bụ mini Meriba,+ nkele ọo l'ẹka ono bẹ ndu Ízurẹlu nọdu swọoru Onye-Nwe-Ọha ụswo, Onye-Nwe-Ọha goshi whẹ lẹ ya dụ nsọ.

Ndu Edọmu te ekwedu tẹ ndu Ízurẹlu ghata l'alị whẹ

14Mósisu bya eshi lẹ Kádẹshi zhia ozhi t'e je zhia eze ndu Edọmu sụ: “Ọ waa iwhe Ízurẹlu, bụ nwune ghu l'ekfu ndọwa: Unu mawarụ ẹgube iwhe-ọtsulanu lile, byakfutaru anyi. 15Unu mawarụ gẹ nna anyi ochee whẹ gude jeshia alị Íjiputu, anyi bua lẹ Íjiputu nọo ọdu. Ndu Íjiputu kpaa nna anyi whẹ ono ẹhu shii, bya akpakwaawhọ anyịbedua. 16Obenu lẹ nteke anyi ryakuru Onye-Nwe-Ọha b'ọ nụru olu anyi, bya ezhia ojozhi, ọ bya edufuta anyi lẹ Íjiputu. Ntaa bẹ anyi nọwa lẹ Kádẹshi, bụ mkpụkpu, unu lẹ whẹ narụ ọnu ẹgu. 17Byiko hanụa t'anyi shi l'alị unu ghata. Anyi te eshidu l'ẹgu unu aghata, anyi te eshi l'ẹka unu meru mgbabu vayịnu aghata, tọ dụ wẹlu unu, anyi bya l'e-kuta mini ngụa. Anyi l'e-tsoleruwho ogborogbo echi-ụzo ghata. Anyi ta abyadụ l'a-swịba aswịba l'ụzo ẹka-ụtara m'ọ bụ l'ụzo ẹka-ịcha jeye anyi aghatagezhia ree l'alị unu.”

18Ọle eze ndu Edọmu yeru iya ọnu sụ: “Unu ba abyakwa ọgha l'alị anyi; ọdua bẹ mu l'e-gudekwa ogu-ịgba byakfutashia unu ọgu.”

19Ndu Ízurẹlu sụ iya: “Anyi l'e-shia ogborogbo echi-ụzo ghata, ọ -bụru l'anyi ngụru mini unu, ọdua l'ọo élwù anyi bẹ ngụru mini unu, anyi akfụa unu ụgwo iya. Haarọ t'anyi gude ọkpa ghata, ọ tọ dụkwa iwhe ọdo.”

20Ọle eze ndu Edọmu bẹ sụru tẹ whẹ ba aghatashị. Ọo ya bụ, ndu Edọmu chịta igweligwe unwoke whẹ, bụ ndu ọkpehu dụ jekfushia ndu Ízurẹlu ọgu. 21Eshi-ọwhu ndu Edọmu jịkaru tẹ ndu Ízurẹlu ba aghatashị l'alị whẹ, ndu Ízurẹlu kwe ghachi l'ẹka whẹ nọ.

Anwụhu Érọnu

22Ndu Ízurẹlu l'owhu gbalihu lẹ Kádẹshi tụgburu jeye whẹ jerwua l'ugvu Họru. 23Ọo l'ugvu Họru dụkube oge alị ndu Edọmu bẹ Onye-Nwe-Ọha nọdu sụ Mósisu yẹle Érọnu: 24“Érọnu bẹ bya l'anwụhu lakfu ndụ-ichee ya whẹ. Oo-to jerwudu alị ono, mu nụru ndu Ízurẹlu nkele unu kwefuru ike l'iwu, mu tụru lẹ nke mini Meriba. 25Duta Érọnu yẹle Eliyéza, bụ nwa iya t'unu nyihu eli ugvu Họru, 26gụ eyeshia Érọnu uwe iya yee Eliyéza, bụ nwa iya nkele Érọnu l'a-nọdu l'ẹka ono nwụhu lakfu ndụ-ichee ya whẹ.” 27Mósisu mee iwhe Onye-Nwe-Ọha sụru t'o mee. Ndu Ízurẹlu l'ele whẹ ẹnya; whẹ nyihu eli ugvu Họru ono. 28Mósisu yeshia Érọnu uwe iya yee Eliyéza, bụ nwa iya. Érọnu nwụhu l'eli ugvu l'ẹka ono. Mósisu yẹle Eliyéza shi l'eli ugvu ono nyizeta. 29Ndu Ízurẹlu l'owhu whụlewho lẹ Érọnu bẹ nwụhuwaru, iwhe bụ ọzo-ụlo Ízurẹlu ryakọta ẹkwa iya ụkporo abalị l'abalị iri.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index