Search form

Ọ́gú 20:17

17Byiko hanụa t'anyi shi l'alị unu ghata. Anyi te eshidu l'ẹgu unu aghata, anyi te eshi l'ẹka unu meru mgbabu vayịnu aghata, tọ dụ wẹlu unu, anyi bya l'e-kuta mini ngụa. Anyi l'e-tsoleruwho ogborogbo echi-ụzo ghata. Anyi ta abyadụ l'a-swịba aswịba l'ụzo ẹka-ụtara m'ọ bụ l'ụzo ẹka-ịcha jeye anyi aghatagezhia ree l'alị unu.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index