Search form

Ọ́gú 21

Ndu Ízurẹlu lwụ-gburu ndu Áradu

1Nteke onye eze Kenanu ono, l'achị mkpụkpu Áradu, mbụ onye ono, bu l'echi-ẹgu, dụ l'ọhuda nụru lẹ ndu Ízurẹlu bẹ shi l'ụzo Atarimu abya, o kwe tso ndu Ízurẹlu ọgu, kpụta ndu ọwhu ọ kpụtaru lẹ ndzụ. 2Ndu Ízurẹlu ribuaru Onye-Nwe-Ọha nte sụ: “Ọ -bụru l'ii-woru ndu-a ye anyi l'ẹka bẹ anyi l'e-mebyishikota mkpụkpu whẹ g'ọ ha kpamụ kpamụ shi nno woru iya nụ gụbe Chileke.” 3Onye-Nwe-Ọha ngabẹru ndu Ízurẹlu nchị l'olu, bya eworu ndu Kenanu ye whẹ l'ẹka. Whẹ tụko ndu ono mẹe mkpụkpu whẹ mebyishikota kpamụ kpamụ shi nno woru whẹ nụ Chileke. Ọo ya bụ, e kulahaa ẹka ono Họruma.+

Agwọ, e meru l'ope

4Ndu Ízurẹlu bya eshi l'ugvu Họru palita ije tụgbua, whẹ je etsota ụzo ọwhu larụ Eze-ẹnyimu Uswe-uswe nke ọwhu whẹ l'a-gbango alị Edọmu. Whẹ jenyaa l'echi-ụzo, whẹ ta adụhe ike takọta nshi. 5Whẹ wata okfulwu Chileke yẹle Mósisu sụ: “Ndẹe g'e meru unu dufuta anyi lẹ Íjiputu bya awụshi l'echi-ẹgu-a t'anyi nwụshihu? Ẹka nri l'adụa, mini ta adụ iya. Ejo nri-a, anyi tsoru eriwhe bẹ laakwarụ anyi ashị.” 6Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha zhia ejo agwọ t'ọ bya l'echilabọ ndu Ízurẹlu, agwọ ono taa ndu Ízurẹlu nke ọwhu bụ l'igweligwe l'ime whẹ bẹ nwụshihuru. 7Ndu Ízurẹlu byakfuta Mósisu bya asụ iya: “Anyi mewaru iwhe-dụ-ẹji nkele anyi kfulwuru Onye-Nwe-Ọha mẹe gụbedua l'onwoghu. Kfunuru nụ Onye-Nwe-Ọha nke ọwhu l'oo-wofuru anyi agwọ ono.” Ọo ya bụ, Mósisu bya ekfuru nụ Onye-Nwe-Ọha l'iswi ndu Ízurẹlu ono. 8Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Meta ejo agwọ tukobe l'eli itso lanụ nke ọwhu bụ onye agwọ whọ tajẹru ẹrwu, o -lee ya ẹnya, ya anọdu ndzụ.” 9Ọo ya bụ, Mósisu gude ope meta agwọ bya atukobe iya l'eli itso lanụ. L'ọobuje, onye agwọ whọ tarụ, o -lewa ẹnya l'agwọ ono, e meru l'ope, ya anọdu ndzụ.

Ndu Ízurẹlu nọ l'ije whẹ eje Moabu

10Ndu Ízurẹlu palihu ije tụgbukwaru rwua Obotu, whẹ kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ. 11Whẹ shi lẹ Obotu palihu tụgbua, je akpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ lẹ Iye Abarimu l'echi-ẹgu ono, dụ chee iwhu lẹ Moabu l'ụzo ẹka ẹnyanwu l'eshije awata. 12Whẹ shi l'ẹka ono palita tụgbua rwua nsụda Zerẹdu, whẹ kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ẹka ono. 13Whẹ shikwa l'ẹka ono palita tụgbua, kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'azụ ẹnyimu Anọnu azụ iya ọwhu l'ẹka ono, dụ l'echi-ẹgu ono, dụ watalẹwho l'oge-alị onye lẹ ndu Amọru nkele ọo ẹnyimu Anọnu bụ oge onye lẹ ndu Moabu. Ọ nọkahuru ndu Moabu whẹ lẹ ndu Amọru. 14Ọo ya meru g'o gude e kfua l'ẹkwo, e deru nke ọ̀gù, Onye-Nwe-Ọha lwụru sụ: “Mkpụkpu Wahebu dụ lẹ Sufa yẹle nsụda nsụda ẹnyimu Anọnu 15mẹe lẹ n-weze, dụ lẹ nsụda nsụda ono, nọ je akpaa lẹ mkpụkpu Áru. Ọ dụ nno je agbakfuru l'oge-alị ndu Moabu.”

16Whẹ palihu l'ẹka ono kwasẹru ije whẹ; rwua Byiye bụ iya bụ wẹlu ono, Onye-Nwe-Ọha sụru Mósisu: “Chịkobe ndu Ízurẹlu l'ẹka lanụ tẹ mu nụ whẹ mini tẹ whẹ ngụa.” 17Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu gụa egvu-a sụ:

“Gụbe wẹlu, nwụfuta mini!

T'a gụru egvu nụ iya.

18Ndu gvuru wẹlu ono bụ ndu ishi,

mbụ l'ọo ndu a marụ ẹwha

whẹ lẹ Ízurẹlu bẹ gvuru iya.

Iwhe whẹ gude gvua ya bụ

mgbọro ndu eze mẹe mgbọro nkewhe.”

Tọ dụ iya bụ, whẹ shi l'echi-ẹgu ono, ọ bụru whẹ oje Matana. 19Whẹ shi lẹ Matana lụfu lẹ Nahalẹlu, shi lẹ Nahalẹlu lụfu lẹ Bamotu, 20shi lẹ Bamotu lụfu lẹ nsụda, dụ l'alị Moabu lẹ mgboro ugvu Pisiga, bụ ẹka, l'aanọduje ele alị, daburu mgbegere.

Ízurẹlu lwụ-gburu Sáyihọnu, bụ eze ndu Amọru

(Dit. 2:26-37)

21Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu zhia ozhi t'e je zhia Sáyihọnu, bụ eze ndu Amọru sụ iya: 22“Hanụa t'anyi ghata l'alị unu. Anyi ta aswịbakwa l'ẹgu unu, anyi ta aswịba lẹ mgbabu vayịnu unu. Tọ dụ wẹlu unu, anyi bya l'e-kuta mini ngụa, ọolewho l'oji mbeke bẹ anyi l'e-tsogburu jeye anyi alụfu-gee l'alị unu.” 23Obenu lẹ Sáyihọnu jịkaru tẹ ndu Ízurẹlu ba aghatashị l'alị iya. Ọ chịkobe ndu nkiya gẹ whẹ ha, whẹ jekfushia ndu Ízurẹlu ọgu l'echi-ẹgu. Whẹ rwulewho mkpụkpu Jahazu, ọ tatso ndu Ízurẹlu ọgu. 24Ndu Ízurẹlu gude ogu-ịgba gbua ya, shizhiawho l'ẹnyimu Anọnu nata iya alị iya ono je akpaa l'ẹnyimu Jabọku, jeyewaro l'alị ndu Amọnu. Oge alị ndu Amọnu b'a tụru agbarara mgburumgburu, o shihu ike. 25Ndu Ízurẹlu lwụtakota mkpụkpu ndu Amọru g'ọ ha buchikota, whẹ lwụtakwawho mkpụkpu Hẹshibonu mẹe mkpụkpu, nọ-wheru iya nụ mgburumgburu. 26Hẹshibonu bẹ bụ mkpụkpu Sáyihọnu, eze ndu Amọru. Yẹle eze, shihawa achị ndu Moabu bẹ lwụjeru ọgu, Sáyihọnu lwụtakota alị iya je akpaa l'ẹnyimu Anọnu. 27Ọo ya kparụ iwhe ndu nkụku l'awajẹ nkụku kfua sụ:

“Bya mkpụkpu Hẹshibonu, t'a tụ-whu iya azụ,

mbụ t'a tụ-whu mkpụkpu Sáyihọnu azụ,

tụa ya t'o shihu ike.

28O noo nkele ọku shi lẹ Hẹshibonu lụfu,

mbụ l'ire-ọku shi lẹ mkpụkpu Sáyihọnu lụfu.

O kegbushiwaru mkpụkpu Arụ nke ndu Moabu,

mbụ ndu nwe ugvu, dụ lẹ mgboro ẹnyimu Anọnu.

29Nshọbukwa unubẹ ndu Moabu!

A lawarụ unu l'iyi, unubẹ ndu l'agwa agwa Kemọshi!

Ụnwegirima unu unwoke b'o mewaru,

whẹ gbalakọta lashia alị ọdo.

Ụnwegirima unu ụnwanyi b'o mewaru,

whẹ bụwaru ndu a kpụru lẹ ndzụ

nụ Sáyihọnu, bụ eze ndu Amọru.

30Anyi meru, whẹ bụru kpukpuru-swoo.

Mkpụkpu Hẹshibonu bụwa kpurupyata

je akpaa lẹ mkpụkpu Dibọnu.

Anyi meru whẹ ọzara-l'ukpo jeye lẹ mkpụkpu Nofa,

mbụ jeye lẹ mkpụkpu Medeba.”

Ndu Ízurẹlu lwụ-gburu Ọgu, bụ eze ndu Báshanu

(Dit. 3:1-11)

31Tọ dụ iya bụ, ndu Ízurẹlu buru l'alị ndu Amọru. 32Mósisu zhia ndu l'e-je ngge lẹ mkpụkpu Jaza, whẹ jegelewho, ndu Ízurẹlu je alwụta mkpụkpu, dụ iya nụ chịkashia ndu Amọru, shi buru l'ẹka ono.

33Ọo ya bụ, ndu Ízurẹlu ghachi tụgburu ụzo ọwhu shiru jeshia alị Báshanu. Ọgu, bụ eze, l'achị ndu Báshanu chịta ndu nkiya gẹ whẹ ha jekfushia whẹ ọgu lẹ mkpụkpu Edereyi.

34Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: “Ba atsụkwa iya egvu nkele mu yewaru ghu iya l'ẹka mẹe ndu nkiya mẹe alị iya. Mekwaa ya iwhe i meru Sáyihọnu, bụ eze, bu lẹ Hẹshibonu achị ndu Amọru.” 35O noo ya, ndu Ízurẹlu gbua Ọgu, gbushia ụnwegirima iya mẹe ndu nkiya gẹ whẹ ha nke ọwhu bụ l'ọ tọ dụdu onye wafụru nụ l'ime whẹ. Ndu Ízurẹlu nata alị iya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index