Search form

Ọ́gú 21:29

29Nshọbukwa unubẹ ndu Moabu!

A lawarụ unu l'iyi, unubẹ ndu l'agwa agwa Kemọshi!

Ụnwegirima unu unwoke b'o mewaru,

whẹ gbalakọta lashia alị ọdo.

Ụnwegirima unu ụnwanyi b'o mewaru,

whẹ bụwaru ndu a kpụru lẹ ndzụ

nụ Sáyihọnu, bụ eze ndu Amọru.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index