Search form

Ọ́gú 22

Bélaku zhiru t'e je ekua Bélamu

1Ndu Ízurẹlu palihu tụgbua, whẹ rwua whorokoto alị ndu Moabu, whẹ kpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'agụga ẹnyimu Jọ́danu, dụ chee iwhu lẹ mkpụkpu Jériko.

2Bélaku nwa Zipo whụa iwhe lile, ndu Ízurẹlu meru ndu Amọru. 3Ẹhu rwụrwushihu ndu Moabu l'okfu ẹhu ndu Ízurẹlu nkele whẹ hanụka l'igwe. Egvu ndu Ízurẹlu gudeshia ndu Moabu. 4Ndu Moabu jekfu ndu bụ ọgurenya ndu Midiyanu je asụ whẹ: “Ntaa bẹ ikpoto ndu Ízurẹlu-a l'a-tụko iwhe gbarụ anyi mgburumgburu lwụkota g'eswi, l'atụkoje ẹwu, dụ l'ẹgu lwụkota.” Ọo ya bụ, Bélaku nwa Zipo, bụ eze, l'achị ndu Moabu nteke ono 5bya ezhia t'e je ekua Bélamu nwa Beyo, onye nọ lẹ mkpụkpu Petọ l'alị Amawu, dụ lẹ mgboro ẹnyimu Yufurétisu. Bélaku zhiru iya sụ: “O nweru ndu shi l'alị Íjiputu fụta bya atụko mgboko l'owhu dzuru. Ntaa bẹ whẹ nọkwa mu lẹ mgboro. 6Iwhe mu l'aryọ ghu ntaa bụkwa t'ị bya atụaru mu ndu ono ọnu, o noo nkele whẹ ka mu ẹkuku. O nwekwaru gẹ l'ọo-dụ, mu alwụ-gbua whẹ chịa whẹ l'alị-a. Mu marụ l'onye ị gọru ọnu-ọma nụ bẹ ọnu-ọma l'etsoje; onye ị tụru ọnu bẹ ejo ọnu l'etsoje.”

7Ọo ya bụ, ndu bụ ọgurenya ndu Moabu mẹe ndu bụ ọgurenya ndu Midiyanu gude ụgwo, l'aakfụje t'a gbaa ẹja tụgbua jekfushia Bélamu, je ezhia ya ozhi, Bélaku zhiru iya. 8Bélamu sụ whẹ: “Unu radụ aradụ l'ẹka-a l'ẹnyashi-a nke ọwhu mu l'a-karu unu iwhe Onye-Nwe-Ọha l'e-kfuru yeru mu.” Ọo ya bụ, Bélamu whẹ lẹ ndu ishi Moabu ono tụko nọdu.

9Chileke byakfuta Bélamu bya ajị iya sụ: “?Ọo ndu ole bẹ gụ lẹ whẹ nọdu nno?”

10Bélamu sụ Chileke: “Bélaku nwa Zipo, bụ eze ndu Moabu bẹ zhiru mu ozhi sụ 11l'o nweru ndu shi l'alị Íjiputu fụta bya atụko mgboko l'owhu dzuru. Tẹ mu bya eburu ọnu nụru iya ndu ono, l'o nweru gẹ l'ọo-dụ, ya alwụ-gbua whẹ chịshia whẹ l'alị whẹ.”

12Chileke sụ Bélamu: “Be etsobukwaa whẹ jee, be ebukwaru ọnu nụ ndu ono nkele whẹ bụkwa ndu a gọru ọnu-ọma nụ.”

13O rwua l'ụtsu iya, Bélamu fụta bya ekfuru ndu ishi ono, l'ejeru Bélaku ozhi sụ whẹ: “Unu lashia alị unu lẹ Onye-Nwe-Ọha te ekwedu tẹ mu tsoru unu jee.” 14Ọo ya bụ, ndu ishi Moabu tụgbua lashia je asụ Bélaku: “Bélamu jịkakwaru lẹ ya te etsodu anyi abya.”

15Bélaku bya ezhifu ndu ishi ọdo, kabaa l'igwe, mbụ ndu a ka ọkwabe ugvu amamẹ ndu nke mbụ whọ. 16Whẹ byakfuta Bélamu sụ iya: “Ọ waa bụ iwhe Bélaku nwa Zipo kfuru: T'ọ bọ dụkwa iwhe l'ii-kwe t'ọ kpọshia ghu ọbya nkemu. 17Nkele mu l'a-kwabẹ ghu ugvu, parụ ẹka, mu emeeru ghu iwhe ị sụru tẹ mu meeru ghu. Byarọ bya ebuaru ndu-a ọnu.”

18Bélamu sụ ndu ozhi Bélaku ono: “O -beru Bélaku je l'a-nụ mu ụlo iya ono, mkpọla-ododo mẹe mkpọla-ọcha jiru eji, mu te emeghatadu iwhe Onye-Nwe-Ọha, bụ Chileke mu kfuru. Mu te ewofudu iya iwhe ewofu, mu te eyekwa iya iwhe eyekwa. 19Ngwa, t'unu radụ l'ẹka-a lẹ gẹ ndu nke ọwhua radụru tẹ mu marụ mẹ o nweru iwhe Onye-Nwe-Ọha l'e-kfubaaru yeru mu.”

20Chileke byakfuta Bélamu l'ẹnyashi bya asụ iya: “Ọ -bụru l'ọo oku bẹ ndu-a byarụ ghu ekuku, gbalihu tsoru whẹ, ọle ọo iwhe mu sụru t'i mee bẹ l'ii-me kpụ.”

Nkakfụ-ịgara Bélamu l'ekfu okfu

21Bélamu gbalihu l'ụtsu dozhia nkakfụ-ịgara iya tsoru ndu ishi Moabu ono, whẹ tụgburu. 22Ọle ẹhu ghuru Chileke eghu shii g'ọ tụgburu jeshia. Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha je akfụru kwachia ya ụzo. Nteke ono bẹ Bélamu nọdu l'eli nkakfụ-ịgara iya agba eje yẹle ndu ozhi iya ụmadzu labọ lịru. 23Nkakfụ-ịgara ono whụa ojozhi Onye-Nwe-Ọha ono g'ọ kfụru l'echi-ụzo, mịfuta ogu-ịgba iya gude l'ẹka, ọ ghakọbe l'ụzo swịba l'ẹgbudu. Bélamu chia nkakfụ-ịgara ono iwhe t'ọ gọ-zhia ya batawhu azụ l'echi-ụzo. 24Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha ono je akfụru lẹ nwẹswara ụzo, dụ lẹ mgbakụ mgbabu vayịnu labọ ọbu, mgbodo dụ ibẹka ẹbo-ẹbo. 25Nteke nkakfụ-ịgara ono whụru ojozhi Onye-Nwe-Ọha ono, o nwuta onwiya je gbabẹ lẹ mgbodo ono, nwuta Bélamu ọkpa hua lẹ mgbodo ono; Bélamu chia ya iwhe ọdo. 26Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha ono tụgbukwaru je akfụru l'ẹka ọbu, dụ kpagụu. Ẹka ono te enwedu ụzo, l'ee-shi swịa l'ẹka-ụtara, t'o nwe ụzo, l'ee-shi swịa l'ẹka-ịcha. 27Nteke nkakfụ-ịgara ono whụleruwho ojozhi Onye-Nwe-Ọha ono; ọ nmakpuru lẹ mkpula Bélamu, iwe bya Bélamu l'ẹhu, o chilahaa ya mgbọro iya. 28Onye-Nwe-Ọha kụhaa nkakfụ-ịgara ono ọnu, o kfuru okfu yeru Bélamu sụ iya: “?Ọo gụnu bẹ mu meru ghu, meru g'o gude i chia mu iwhe ugbo ẹto?”

29Bélamu sụ nkakfụ-ịgara ono: “Iwhe mu kwoberu echi ghu iwhe bụ l'iime mu eswe. Ọ -bụ lẹ mu gude ogu-ịgba l'ẹka mẹ mu egbugbua ghu ntaa.”

30Nkakfụ-ịgara ono sụ Bélamu: “?Mu ta abụdu nkakfụ-ịgara, i nwe enwe tọo? I shi eshi bụ gụnu gbata mu jeye ntanụ. ?Mu mejehawaru ghu ẹgube umere-e?”

Bélamu sụ iya: “Waawa.”

31O noo ya, Onye-Nwe-Ọha bya emee tẹ Bélamu saa ẹnya, ọ whụa ojozhi Onye-Nwe-Ọha ono g'ọ kfụru l'echi-ụzo mịfuta ogu-ịgba iya gude l'ẹka. Bélamu whuzeta ishi ewhuzeta daa kfube iwhu l'alị. 32Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha ono jịa ya sụ: “?Ọo gụnu meru iwhe i chiru nkakfụ-ịgara ghu iwhe ugbo ẹto? Mu byarụ tẹ mu kwachia ghu ụzo nkele ụzo, i cheberu bẹ gbagọru agbagọ l'ẹnya nkemu. 33Ugbo ẹto bẹ nkakfụ-ịgara-a whụru mu tọchakotaru mu l'ụzo. Ọ -bụ l'ọ tọ tọcharu mu l'ụzo mẹ mu egbuwa ghu tọgbo nteke onowho, haa yẹbedua t'ọ nọdu ndzụ.”

34Bélamu sụ ojozhi ono, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha: “Mu mewaru iwhe-dụ-ẹji nkele mu ta amadụ l'i kfụru kwachia mu ụzo. Ọo ya bụ, ọ -bụru l'ọ tọ dụdu ghu ree tẹ mu je, mu adawhu azụ.”

35Ojozhi-imigwe, shi l'ẹka Onye-Nwe-Ọha ono sụ Bélamu: “Tsoruro ndu ono jeshia, ọle t'ọ bụkwaru iwhe mu sụru t'i kfua bẹ l'ii-kfu nwẹkiya.” Ọo ya bụ, Bélamu yẹle ndu ishi ono, l'ejeru Bélaku ozhi tụgburu, ọ bụru whẹ ejeje.

Bélamu nọ l'ibe Bélaku

36Nteke Bélaku nụru lẹ Bélamu l'abyawaa, ọ lụfu gbaje iya ndzuta lẹ mkpụkpu, dụ l'alị Moabu l'oge ẹnyimu Anọnu, mbụ l'ẹka oge-alị ono beru. 37Bélaku sụ Bélamu: “Mu zhiru ozhi t'a bya ekua ghu ọku-ọku t'ị bya. ?Ọo hụnu gụnu meru t'ị bya eshi ono? ?Ọo lẹ mu ta adụdu ike ebu ghu obunggo ha shii tọo?”

38Bélamu sụ Bélaku: “Ọ dụ ree, mu byawaru-a. ?O nweru iwhe mu l'adụ ike ekfu ntaa ọwhulabukwa? Ọo okfu, Chileke yeru mu l'ọnu bẹ mu l'e-kfu.” 39Ọo ya bụ, Bélamu tsoru Bélaku, whẹ jeshia Kiriyatu Huzotu. 40Bélaku gbushia eswi mẹe atụru gude gba ẹja, bya aharu nụ Bélamu yẹle ndu ishi ono, whẹ l'iya lị.

Okfu mbụ, Bélamu natarụ l'ẹka Onye-Nwe-Ọha

41O bẹ l'ụtsu echile iya, Bélaku duta Bélamu, whẹ tụgbua jeshia Bamotu-bálu. Bélamu shi l'ẹka ono harụ ndu Ízurẹlu ụwhodu whụ.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index